Lasse Taagaard

Døde­ns sto­re billedbog

Såle­des slut­ter coun­trysan­ger John­ny Cash (1932–2003) san­gen om apo­ka­lyp­sen When the Man comes aro­und. Num­me­ret er skre­vet med udgangs­punkt i Johan­nes Åben­ba­rin­gen, hvor Døden en per­so­ni­fi­ce­ret som den fjer­de (eller den ble­ge) ryt­ter. Åben­ba­rin­gen er fra omkring år 100 e.kr. og i de næste 900 år leven­de Døden mere som et uaf­vær­ge­ligt fæno­men end en per­son. Omkring år 800 beslut­te­de den orto­dok­se kir­ke at afka­no­ni­se­re Johan­nes Åben­ba­rin­gen, hvil­ket før­te til at den romersk-katol­­ske kir­ke opskrev åben­ba­rin­gens betyd­ning. Her­ef­ter blev Døden per­son, som sær­ligt knyt­ter sig til den vest­eu­ro­pæ­i­ske fore­stil­lings­ver­den. Ste­fan Pajung og Søren Hein Ras­mus­sen har skre­vet en bog om […]

Idræts­hi­sto­rie

Et for­nuf­tigt bud på at aktu­a­li­se­re idræts­be­gi­ven­he­der i for­hold til de sam­funds­mæs­si­ge kon­tek­ster i ver­dens­hi­sto­ri­en Hans Bon­de har sam­men med Sta­nis Els­borg for­søgt at ska­be en bog, som ret­ter sig mod gym­na­siesko­len i fage­ne idræt, histo­rie og sam­funds­fag.  Bogen arbej­der med en ræk­ke tema­er og begi­ven­he­der igen­nem histo­ri­en, som under­støt­tes via anvis­ning af kil­de­ma­te­ri­a­le fra bogens til­hø­ren­de hjem­mesi­de. Bogen for­sø­ger at til­by­de læseren/underviseren en ræk­ke mulig­he­der til vide­re arbej­de med de udvalg­te tema­tik­ker i form af tek­stop­ga­ver, kil­de­op­ga­ver og i nog­le til­fæl­de anvis­ning af muli­ge pro­gram­mer for stu­di­e­tur til diver­se loka­li­te­ter. Før­ste kapi­tel intro­du­ce­rer en ræk­ke histo­ri­ske meto­der, begre­ber og […]

Kort­læg­nin­gen af Danmark

I beskri­vel­sen af Dan­marks kort­læg­ning fin­des der to svær­væg­te­re. I det ene hjør­ne står en gam­mel klas­si­ker: N. E. Nør­lunds Dan­marks Kort­læg­ning fra 1943 (2. udg.), der blev udgi­vet, som en del af seri­en Geo­dætisk Insti­tuts skrif­ter i anled­ning af insti­tut­tets 100-års jubilæum. Her er tale om en svær­væg­ter; ved ind­vej­nin­gen sprang bogen min køk­ken­vægts ska­la, så væg­ten må være 5kg+ med måle­ne 50x32,5x4cm. Vær­ket er til­med flan­ke­ret i ring­hjør­net af tre sekun­dan­ter; sup­ple­ment­bin­de­ne om Grøn­land, Island og Færø­er­nes kort­læg­ning. Vær­ket har udover sin lidt tun­ge beskri­ven­de del hele 105 udfol­de­li­ge kort. I det andet hjør­ne står det nye kar­to­gra­fi­ske værk […]

Noter #225: Tranquebar

I novem­ber 2018 var det 400-året for admiral Ove Gied­des afrej­se mod Indi­en. Gied­de fik, som et led i Chri­sti­an d. IVs mer­kan­ti­li­sti­ske poli­tik, i 1618 til opdrag af sik­re han­del­stra­fik­ken mel­lem Dan­mark og Ostin­di­en. I den anled­ning blev Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen invi­te­ret af For­e­nin­gen Tranque­bar til Kron­borg for at fejre begi­ven­he­den. Vi blev eni­ge om, at et tema­num­mer af Noter om net­op Tranque­bar kun­ne være inter­es­sant. Ikke mindst i lyset af, at der de sene­ste år har været et stort fokus de Vestin­di­ske Øer pga. 100-års jubilæ­et for sal­get af dis­se.  Kolo­ni­a­lis­men i Tranque­bar adskil­ler sig fra den sla­ved­rev­ne kolo­ni­a­lis­me, som eksisterede […]

Gra­tis onli­ne­kur­sus i danmarkshistorie

Kur­set dæk­ker peri­o­den fra den tid­li­ge mid­delal­der omkring år 1050 til i dag og består af en blan­ding af tek­ster, video­er og quizzer. Det er opdelt i otte lek­tio­ner med ca. 40 nor­mal­si­ders tekst til hver lek­tion samt en ræk­ke mini­fored­rag og film på ca. 8–9 min. med histo­ri­ke­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hver lek­tion kan afslut­tes med en quiz. Mate­ri­a­let er udar­bej­det af en ræk­ke for­ske­re fra Afde­ling for Histo­rie og Klas­si­ske Stu­di­er ved Aar­hus Uni­ver­si­tet — her­un­der to af afde­lin­gens pro­fes­so­rer, Bjørn Poul­sen og Thor­sten Bor­ring Ole­sen, som også har stå­et for den fag­li­ge redak­tion af ind­hol­det og bil­le­der i […]

For­slag til vedtægtsændringer

Vi har fået hen­ven­del­ser fra hhx- og htx-lære­re, som ger­ne vil være med­lem­mer af vores for­e­ning. Da lære­pla­ner­ne for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser med sid­ste reform kom til at lig­ne hin­an­den mere, ønsker vi at åbne for at lære­re fra andre sko­le­for­mer end stx og HF kan bli­ve med­lem­mer af vores for­e­ning. De 5 ændrings­for­slag er mar­ke­ret med fed neden­for under de nuvæ­ren­de vedtæg­ter. Der er mulig­hed for at dis­ku­te­re dem inden gene­ral­for­sam­lin­gen. Log ind, besøg vores med­lem­s­forum og start en ny tråd. §1 For­e­nin­gens navn er Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF Ændres til: §1 For­e­nin­gens navn er Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen  §2 For­e­nin­gens for­mål er at […]

Noter #221: Idrætshistorie

Måske er idræts­hi­sto­rie ikke det, der fyl­der i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i gym­na­siesko­len, om end disci­pli­nen sik­kert har ind­gå­et i et vari­e­ren­de antal tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der i AT og SRP. Idræts­hi­sto­rie har haft en stør­re plads i idræts­fa­get (Idræt B) fra 2005–2017, hvor det har været et lære­plans­fast­sat. Ind­tryk­ket er, at idræts­hi­sto­rie også på uni­ver­si­te­ter­ne i høje­re grad er hen­vist til idræts­stu­di­er­ne, mens histo­ri­estu­di­er­nes fokus gene­relt lig­ger et andet sted. Vores ønske med det­te num­mer af Noter er at gøre opmærk­som på idræts­hi­sto­rie som under­vis­nings­em­ne. Idræt­ten har haft en frem­træ­den­de plads i sam­fun­det de sene­ste 200 år og har været en del af de […]

God gui­de til Jel­ling-monu­men­ter­nes historie

Fre­dag den 23. marts tog jeg mine to 3.g klas­ser med til Jel­ling. Dels for at de skul­le sam­men­lig­ne Ople­vel­ses­cen­ter Kon­ger­nes Jel­ling, som næsten ikke har nog­le for­ti­di­ge levn udstil­let, med deres tid­li­ge­re eks­kur­sion til Natio­nal­mu­se­et, men de skul­le også se det monu­men­tal­le byg­nings­værk, som Harald Blå­tand har ladet rej­se kort efter 900-tal­lets mid­te. Til at for­kla­re byg­nings­vær­kets histo­rie og geo­me­tri hav­de jeg hyret to arkæ­o­lo­ger fra Ople­vel­ses­cen­tret for kun 1500kr. Det kun­ne dog være gjort end­nu bil­li­ge­re, hvis jeg blot hav­de ven­tet 5 dage! For med Klaus Ebbe­sens bog ”Jel­ling – Histo­ri­en om Gorm den Gam­le, Thy­re Dane­bod og Harald […]

Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

En små­travl for­mid­dag prik­ke­de en kol­le­ga mig på skul­de­ren. ”Der lig­ger en pak­ke til dig inde på lærer­væ­rel­set ”, lød det. Jeg ile­de ind på lærer­væ­rel­set, åbne­de pak­ken og i dén lå et anmel­der­ek­sem­plar af Bo Lide­gaards nye bog ”Dan­mark i Krig”. Bogen er end­nu et skud på stam­men af bog­se­ri­en ”100 Dan­marks­hi­sto­ri­er” på 100 sider til 100 kro­ner fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag. Dagens dont gav mig dog ikke lej­lig­hed til at læse bogen, så den kom med hjem på stu­e­bor­det til sene­re gen­nem­læs­ning. Bogen bur­de nok have været pla­ce­ret på reo­len; næste aften væl­te­de jeg nem­lig i uagtsom­hed kaf­fen, så […]