Nyt undervisningsmateriale om økologisk økonomi

Invi­ta­tion til lance­ring af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi Insti­tut for Plan­læg­ning samt Cen­ter for Design, Innova­tion og Bære­dyg­tig Omstil­ling (DIST), Aal­borg Uni­ver­si­tet, lan­ce­rer et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi. Det vil vi ger­ne mar­ke­re med et arran­ge­ment tirs­dag d. 30. maj 2017 kl. 15–17 på Aal­borg Uni­ver­si­tet Køben­havn. Alle er vel­kom­ne! Mate­ri­a­let sig­ter på både … Læs mere

”Skjulte Danmarkshistorier”

Dan­marks Forsorgs­mu­se­um har net­op lan­ce­ret et nyt og gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til gym­na­siet til pro­jek­tet ”Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er”. “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” er et ambi­tiøst og nyska­ben­de muse­ums­pro­jekt, der gen­nem 12 doku­men­tar­film giver et unikt ind­blik i en ver­den, som få ken­der til. For­mål Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” har to over­ord­ne­de for­mål. For det første at give ind­sigt i livet … Læs mere

Høringssvar #2 fra Historielærerforeningen for gymnasiet og HF

Bestyrelsen

Til høring over udkast til bekendt­gø­rel­se om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser og udkast til gym­na­si­a­le lære­pla­ner Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om seks for­hold: For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx) Prø­ve­for­men i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe) Adgang til inter­net­tet i for­be­re­del­ses­ti­den. Sik­ring af fag­lig for­dy­bel­se (stx) Fast­hol­del­se af histo­ri­e­brug som cen­tralt ele­ment i … Læs mere

Studiebesøg på Cypern

The Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­logue and Resear­ch (AHDR) til­by­der del­ta­gel­se i en uges stu­di­e­be­søg på Cypern 4–10 juni 2017. Besø­get giver mulig­hed for at møde for­ske­re, under­vi­se­re og repræ­sen­tan­ter for civil­sam­fun­det fra beg­ge sider af den del­te ø. Pro­gram­met omfat­ter bl.a. fore­læs­nin­ger, wor­ks­hops og ture rundt på øen. (Se nær­me­re i det ved­lag­te pro­gram, som … Læs mere

Matchpoints seminar om Reformationen og det danske samfund

I år 2017 cen­tre­rer Mat­chPo­ints semi­na­ret sig om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske sam­fund, og kon­fe­ren­cen bli­ver den største fol­ke­op­ly­sen­de begi­ven­hed i Dan­mark under refor­ma­tions­ju­bilæ­et. Der vil være fored­rag, ple­num­dis­kus­sio­ner, dia­lo­ger, debat­ter og inter­views med cir­ka 70 af Dan­marks største eks­per­ter og bedste for­mid­le­re inden for deres fel­ter – samt nog­le uden­land­ske hoved­ta­le­re, der­i­blandt den ver­den­skend­te … Læs mere

EUROCLIO-konference 2017 i San Sebastian

EURO­CLI­Os 24. årli­ge kon­fe­ren­ce afvik­les 2–7. april 2017 i San Seba­sti­an i Basker­lan­det. Tema­et for kon­fe­ren­cen er “How can history educa­tion chan­ge today?”. Del­ta­gel­se EURO­CLI­Os kon­fe­ren­cer giver ene­stå­en­de mulig­he­der for at ople­ve den betyd­ning histo­ri­e­un­der­vis­ning har, diver­si­te­ten i måder­ne faget prak­ti­se­res på og ikke mindst mulig­hed for at møde spæn­den­de og enga­ge­re­de kol­le­ger fra hele Euro­pa. … Læs mere

Historielærerforeningens høringssvar ang. gymnasiereformen

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har ind­sendt sit hørings­svar til for­sla­get til ny gym­na­si­e­lov: Hørings­svar fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­siet og HF Til For­slag til lov om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om tre for­hold: Ind­fø­rel­se af enkelt­fag­lig eksa­men og for­slag om medtæl­len­de årska­rak­te­rer i kul­tur- og sam­funds­fags­grup­pen på hf. Begræns­ning i antal­let af 24-timers prø­ver. Under­vis­nings­tid … Læs mere

Studiebesøg i Calcutta

EUROCLIO and Pea­ceWor­ks offer a pos­si­bi­li­ty for all history and citizens­hip educa­tors to par­ti­ci­pa­te in a stu­dy visit com­bi­ned with History for Pea­ce Con­fe­ren­ce taking pla­ce in Calcut­ta betwe­en 7–12 Novem­ber 2016. The pro­gram­me inclu­des a three-day stu­dy visit and History for Pea­ce con­fe­ren­ce, whi­ch expl­o­res natio­na­lism in rela­tion to the­mes such as citizens­hip, iden­ti­ty, media, reli­gion … Læs mere

Strategier til inklusion

Euro­clio gen­nem­fø­rer for tiden et pro­jekt som skal bely­se spørgs­må­let: “How to make history and citizens­hip educa­tion more inclu­si­ve?”. Alle histo­ri­e­læ­re­re opfor­dres til at besva­re det­te spør­ge­ske­ma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGufeuBu-iQS43b5qY_A7e-7YE3j0Fw4tEhEZC5wSLh1YsUw/viewform?fbzx=-1651488167764045000 Fri­sten for besva­rel­se er 20/9. Mere om pro­jek­tet: EUROCLIO is coor­di­nat­ing an Eras­mus+ pro­ject cal­led “Stra­te­gies for Inclu­sion – Making High Qua­li­ty History and Citizens­hip Educa­tion More … Læs mere

Inspirationsdag for gymnasielærere

Køben­havns Uni­ver­si­tet invi­te­rer gym­na­si­e­læ­re­re med inter­es­se i huma­ni­o­ra, teo­lo­gi og sam­funds­fag til inspira­tions­dag. Det sker fre­dag den 28. okto­ber fra kl. 9.00 — 16.00. Udover fag­li­ge og tvær­fag­li­ge oplæg byder dagen også på mulig­hed for at debat­te­re over­gan­gen fra gym­na­sie til uni­ver­si­tet. Arran­ge­men­tet afhol­des på Det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet, loka­le 35.3.12 og 35.3.13 med ind­gang fra Gam­melt­of­te­ga­de 13. … Læs mere