At sæt­te græn­ser

I en peri­o­de efter ”muren fald” domi­ne­re­de en dis­kurs om græn­se­løs­he­dens uund­gå­e­li­ge sej­rs­gang. Glo­ba­li­se­rin­gen vil­le efter­hån­den ophæ­ve alle for­skel­le – i hvert fald de, der var rum­ligt for­ank­re­de. De sene­re år er det ble­vet sta­digt tyde­li­ge­re, at græn­se­sæt­nin­gens pro­blem ikke sådan lige uden vide­re lader sig over­vin­de. I Euro­pa mili­ta­ri­se­res og bruta­li­se­res de ydre græn­ser … Læs mere At sæt­te græn­ser

En histo­rie om de natio­nal­li­be­ra­le og demo­kra­ti­et

Demo­kra­tisk dan­nel­se er et cen­tralt ele­ment i for­må­let for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og at den­ne dan­nel­ses nær­me­re ind­hold sta­dig er gen­stand for kon­flikt er for­å­rets Øre­stads­ba­ta­l­je jo en glim­ren­de illu­stra­tion af. Sær­ligt for histo­ri­e­fa­get er udvik­lin­gen af demo­kra­ti, også i de ny lære­pla­ner, et vig­tigt gen­stands­om­rå­de. Der­for er tema­et for Den­nis Lun­ding Niel­sens bog også … Læs mere En histo­rie om de natio­nal­li­be­ra­le og demo­kra­ti­et

Ny sko­le­tje­ne­ste på Det Kgl. Bibli­o­tek

På Det Kgl. Bibli­o­tek har vi net­op lan­ce­ret en sko­le­tje­ne­ste for gym­na­siesko­len. Et af vores til­bud er mål­ret­tet Histo­rie i gym­na­si­et, hvor nog­le af vores eks­per­ter for­tæl­ler om deres arbej­de og giver ele­ver­ne et ind­blik i arbej­det med kil­der og Histo­rie.   http://www.kb.dk/da/dia/undervisning/moed_en_ekspert.html   0 David KyngFor­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

INVITATION til kon­fe­ren­cen “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feed­ba­ck”

på Rysenste­en Gym­na­si­um den 20.11.2017 kl. 9.30–16 “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feed­ba­ck” er et bud på at for­e­ne for­ma­tiv feed­ba­ck med den alle­steds­nær­væ­ren­de dan­nel­ses­op­ga­ve, som alle gym­na­si­e­læ­re­re står med i hver­da­gen. På kon­fe­ren­cen vil du få “hands on” erfa­ring med for­ma­tiv feed­ba­ck i for­skel­li­ge fag i tema­ba­se­re­de wor­ks­hops, og du vil få bogen “Tegn … Læs mere INVITATION til kon­fe­ren­cen “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feed­ba­ck”

Dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017 – hvor­for og hvor­dan

Udbud­det af dan­marks­hi­sto­ri­er er stort her i 2017. Histo­ri­er om Dan­mark på tv, radio, muse­er, bibli­o­te­ker og som under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, podcast-seri­en Kon­geræk­ken og bog­pro­jek­tet 100 dan­marks­hi­sto­ri­er er alle eksemp­ler på det. Hvor­for får vi dis­se dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017? Hvil­ke dele af for­ti­den træk­kes frem, og hvor­dan for­mid­ler man dan­marks­hi­sto­ri­er i dag? Forsk­nings­grup­pen Erin­dring og for­tids­brug på … Læs mere Dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017 – hvor­for og hvor­dan

Besty­rel­sens beret­ning 2015–2017

Besty­rel­sens kon­sti­tu­e­ring Der var stor udskift­ning i den besty­rel­se, der blev valgt på gene­ral­for­sam­lin­gen 5/11 2015 sam­men­lig­net med den fore­gå­en­de peri­o­de. Det skyld­tes, at 4 med­lem­mer af den gam­le besty­rel­se hav­de sid­det de 3 peri­o­der (6 år), der nor­malt er det mak­si­ma­le. 3 med­lem­mer valg­te ikke at genop­stil­le af andre årsa­ger. Der­for blev 6 nye … Læs mere Besty­rel­sens beret­ning 2015–2017

400-året for etab­le­rin­gen af Tran­ke­bar

Som optakt til den fore­stå­en­de fejring af 400-året for etab­le­rin­gen af Tran­ke­bar invi­te­rer For­e­nin­gen Tran­ke­bar her­med til et idé­mø­de man­dag den 9. okto­ber kl. 14 — ca.17 i Asia Hou­se med føl­gen­de pro­gram: 1. Oplæg ved For­e­nin­gen Tran­ke­bar. 2. Idéer til fejrin­gen fra del­ta­ger­ne. 3. Pau­se m. for­frisk­ning. 4. Fort­sat idéfrem­læg­gel­se.  5. Afrun­ding. Til­mel­ding sna­rest … Læs mere 400-året for etab­le­rin­gen af Tran­ke­bar

Køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gen­nem­brud

Kvin­demu­se­et i Århus har nyud­vik­let det popu­læ­re under­vis­nings­for­løb ‘Gid jeg var en mand!’. Det er for udsko­ling og ung­doms­ud­dan­nel­ser. Hvor­dan føles det at have kor­set på? Kan du flir­te med en vif­te? Hvad sig­na­le­rer du, når du tager den høje sor­te hat på? Hvor let er det egent­ligt at bro­de­re? Og kan du skri­ve sir­ligt … Læs mere Køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gen­nem­brud

Tema­mø­de: dansk- og histo­ri­e­op­ga­ver

I anled­ning af de nye lære­pla­ner og gym­na­si­ere­for­men 2017 hol­der ULF i Aar­hus et tema­mø­de for muse­ums­for­mid­le­re ved de kul­tur­hi­sto­ri­ske muse­er i Aar­hus og dansk- og histo­ri­e­læ­re­re fra de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Fokus vil være på, hvor­dan under­vi­ser­ne og museerne/formidlerne kan bru­ge hin­an­den bedst. http://ulfiaarhus.dk/kursus/temamoede-dansk-og-historieopgaver 0 David KyngFor­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17