David Kyng

Klok­ker­ne rin­ger for Weimarrepublikken

De sene­re år har Death-of-demo­cra­­cy-bøger udvik­let sig til en selv­stæn­dig sub­gen­re, som har fostret tal­ri­ge inter­na­tio­na­le best­sel­lers. Det kan der­for ikke undre, at alle døde demo­kra­ti­ers moder, Wei­mar­re­pu­blik­ken, bli­ver taget op til selv­stæn­dig behand­ling. For­fat­ter­ne til ”Bane­mæn­de­ne” er både histo­ri­ke­re og jour­na­li­ster, hvil­ket skin­ner tyde­ligt igen­nem i den måde bogen er byg­get op på. Udvik­lin­gen fra 17. novem­ber 1932 (hvor von Papen gik af som kans­ler efter årets andet rigs­dags­valg) til 30. janu­ar 1933 (hvor Hit­ler blev udpe­get til rigskans­ler) skil­dres bog­stav­ligt talt dag for dag. For hver dag ind­le­des frem­stil­lin­gen med et par klip fra dagens avi­ser. Ofte er der […]

Form­løs danmarkshistorie

Søren Mørch for­søg­te for mere end 20 år siden at skri­ve ”Den sid­ste Dan­marks­hi­sto­rie”, men det ser ikke ud til at gen­ren er sådan at slå ihjel. DR’s ”Histo­ri­en om Dan­mark” bevi­ste for­ri­ge år dens fort­sat­te, fol­ke­li­ge gen­nem­slags­kraft, og nu giver en ræk­ke for­ske­re fra Saxo-insti­tut­tet ved KU deres bud på en dan­marks­hi­sto­rie i ét bind. Men hvad er det egent­lig for en histo­rie, de ger­ne vil for­tæl­le? Det er bogen selv meget lidt med­del­som om. Den har intet for­ord og ingen opsam­ling til sidst. Det ene­ste sted, hvor man får lidt at vide om inten­sio­ner­ne bag bogen, er i […]

Begyn­del­sen til enden på oliealderen

Som det ikke kan være gået hen over hove­d­et på læse­re af Noters anmel­del­ses­sek­tion, er det efter­hån­den 2 år siden, at Aar­hus Uni­ver­si­tet søsat­te pro­jek­tet ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. Pro­jek­tet har ind­til vide­re været en stor suc­ces. Det har det, tror jeg, for­di dets måde at for­tæl­le histo­rie på, er langt mere tids­sva­ren­de end det vil­le være at udgi­ve end­nu en (nok så bindstærk) auto­ri­ta­tiv Dan­marks­hi­sto­rie. Hver af de ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er” tager udgangs­punkt i en kon­kret begi­ven­hed, og bru­ger den som pris­me til at for­tæl­le en histo­rie om såvel dens for­ud­sæt­nin­ger, som dens efter­føl­gen­de kon­se­kven­ser. Ikke mindst den betyd­ning for­tæl­lin­ger om begivenheden […]

At sæt­te grænser

I en peri­o­de efter ”muren fald” domi­ne­re­de en dis­kurs om græn­se­løs­he­dens uund­gå­e­li­ge sej­rs­gang. Glo­ba­li­se­rin­gen vil­le efter­hån­den ophæ­ve alle for­skel­le – i hvert fald de, der var rum­ligt for­ank­re­de. De sene­re år er det ble­vet sta­digt tyde­li­ge­re, at græn­se­sæt­nin­gens pro­blem ikke sådan lige uden vide­re lader sig over­vin­de. I Euro­pa mili­ta­ri­se­res og bruta­li­se­res de ydre græn­ser mere og mere, og selv inden for Schen­gen­om­rå­det duk­ker græn­se­kon­trol­len op igen. I USA bli­ver græn­se­sæt­nin­gen i dens aller­mest pri­mi­ti­ve form det mest cen­tra­le poli­ti­ske strids­punkt. Men græn­ser må ansku­es som et mang­fol­digt fæno­men – ikke kun som geopo­li­ti­ske demar­ka­tions­linjer, men også som noget der […]

En histo­rie om de natio­nal­li­be­ra­le og demokratiet

Demo­kra­tisk dan­nel­se er et cen­tralt ele­ment i for­må­let for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og at den­ne dan­nel­ses nær­me­re ind­hold sta­dig er gen­stand for kon­flikt er for­å­rets Øre­stads­ba­ta­l­je jo en glim­ren­de illu­stra­tion af. Sær­ligt for histo­ri­e­fa­get er udvik­lin­gen af demo­kra­ti, også i de ny lære­pla­ner, et vig­tigt gen­stands­om­rå­de. Der­for er tema­et for Den­nis Lun­ding Niel­sens bog også sær­de­les rele­vant, selv­om det jo ikke lige­frem er jom­fru­e­ligt ter­ri­to­ri­um. Bogen er opdelt i 6 kapit­ler, hvor de 3 før­ste hand­ler om ene­væl­den og kam­pen for dens afskaf­fel­se i før­ste halv­del af 1800-tal­let. Kapi­tel 4 og 5 føl­ger for­fat­nings­kam­pen og demo­kra­tiets udvi­del­se frem til grundlovsrevisionen […]

INVITATION til kon­fe­ren­cen “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feedback”

på Rysenste­en Gym­na­si­um den 20.11.2017 kl. 9.30–16 “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feed­ba­ck” er et bud på at for­e­ne for­ma­tiv feed­ba­ck med den alle­steds­nær­væ­ren­de dan­nel­ses­op­ga­ve, som alle gym­na­si­e­læ­re­re står med i hver­da­gen. På kon­fe­ren­cen vil du få “hands on” erfa­ring med for­ma­tiv feed­ba­ck i for­skel­li­ge fag i tema­ba­se­re­de wor­ks­hops, og du vil få bogen “Tegn på dan­nel­se – en inspira­tions­bog til arbej­det med for­ma­tiv feed­ba­ck” (2017) base­ret på arbej­de med for­ma­tiv feed­ba­ck på Rysenste­en gym­na­si­um i sam­ar­bej­de med Ste­en Beck. Kon­fe­ren­cen åbner med et teo­re­tisk didak­tisk og prak­sis­re­flek­te­ren­de oplæg af Ste­en Beck om for­ma­tiv feed­ba­ck og run­des af med et oplæg […]

Dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017 – hvor­for og hvordan

Udbud­det af dan­marks­hi­sto­ri­er er stort her i 2017. Histo­ri­er om Dan­mark på tv, radio, muse­er, bibli­o­te­ker og som under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, podcast-seri­en Kon­geræk­ken og bog­pro­jek­tet 100 dan­marks­hi­sto­ri­er er alle eksemp­ler på det. Hvor­for får vi dis­se dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017? Hvil­ke dele af for­ti­den træk­kes frem, og hvor­dan for­mid­ler man dan­marks­hi­sto­ri­er i dag? Forsk­nings­grup­pen Erin­dring og for­tids­brug på Roskil­de Uni­ver­si­tet er vært for et semi­nar om dan­marks­hi­sto­rie i et erin­drings- og iden­ti­tetspo­li­tisk per­spek­tiv. Her vil oplægs­hol­de­re, der er invol­ve­ret i dan­marks­hi­sto­ri­e­pro­jek­ter­ne, og histo­ri­e­for­ske­re dis­ku­te­re de aktu­el­le dan­marks­hi­sto­ri­er. Semi­na­ret afhol­des fre­dag den 17. novem­ber 2017 på Roskil­de Uni­ver­si­tet i audi­to­ri­et i byg­ning 45. Alle er […]

Besty­rel­sens beret­ning 2015–2017

Besty­rel­sens kon­sti­tu­e­ring Der var stor udskift­ning i den besty­rel­se, der blev valgt på gene­ral­for­sam­lin­gen 5/11 2015 sam­men­lig­net med den fore­gå­en­de peri­o­de. Det skyld­tes, at 4 med­lem­mer af den gam­le besty­rel­se hav­de sid­det de 3 peri­o­der (6 år), der nor­malt er det mak­si­ma­le. 3 med­lem­mer valg­te ikke at genop­stil­le af andre årsa­ger. Der­for blev 6 nye besty­rel­ses­med­lem­mer valgt: Regi­na Olsen, Nord­fyns Gym­na­si­um, Las­se T. Jen­sen, Nør­re­sund­by Gym­na­si­um & HF, Win­nie Færk, Esper­gær­de Gym­na­si­um og HF, Han­ne Mor­ten­sen, KVUC, Lars Peter Visti Han­sen, Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um & HF og Hei­di Fun­der, Rød­kil­de Gym­na­si­um. Tre besty­rel­ses­med­lem­mer blev gen­valgt: Lars Hen­rik­sen, Her­ning Gym­na­si­um, Burk­hard Sievers, […]