Dansk repræ­sen­tant i Euroclio

Den 6. april 2019 var der gene­ral­for­sam­ling i Euro­clio, den euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, i Gdansk, Polen, hvor det lyk­ke­des mig, Lars Peter Visti Han­sen, at bli­ve valgt til bestyrelsen.

Euro­cli­os logo

Euro­clio er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger og beskæf­ti­ger sig med sam­ar­bej­de over græn­ser­ne i Euro­pa, fx i kon­flik­t­om­rå­der som Bal­kan, men Euro­clio arbej­der også gene­relt på at øge bevidst­he­den hos lære­re og ele­ver i hele Euro­pa om at sand­he­den ikke er natio­nal, men man­ge­facet­te­ret og aldrig objek­tiv. Hvert lands lærebø­ger skil­drer den fæl­les histo­rie fra et ander­le­des syns­punkt. Det er ind­ly­sen­de nok, men det er også vig­tigt at slå fast i en tid med populis­me og fake news. ”Mul­ti­per­specti­vi­ty” et et keyword i Euroclio-sammenhæng. 

Euro­clio arbej­der des­u­den bl.a. med kur­ser for histo­ri­e­læ­re­re og udvik­ling af res­sour­cer til brug i under­vis­nin­gen, som man kan stif­te bekendt­skab med på Euro­cli­os hjem­mesi­de, og hjem­mesi­den for Historiana.

Jeg har tid­li­ge­re del­ta­get i to års­mø­der i Euro­clio, i San Seba­sti­an i Spa­ni­en i 2017 og i Mar­seil­le i Frank­rig 2018, og er kom­met begej­stret hjem, ikke mindst over at møde og bli­ve inspi­re­ret af enga­ge­re­de histo­ri­e­læ­re­re fra Euro­pa og omegn. Der­for var det oplagt at søge valg til besty­rel­sen i år, selv om jeg desvær­re ikke selv kun­ne være til ste­de p.g.a. en ele­v­ud­veks­ling med Metz i Frank­rig. Det har tid­li­ge­re gjort det næsten umu­ligt at bli­ve valgt, men tak­ket være et grun­digt for­ar­bej­de og ikke mindst Hei­di Fun­der, der på Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens veg­ne tal­te min sag over­be­vi­sen­de på gene­ral­for­sam­lin­gen blev jeg valgt til besty­rel­sen med 39 stemmer. 

Hvert land/medlemsorganisation har op til 4 stem­mer, så det kræ­ver alt­så bred opbak­ning at bli­ve valgt til den 5 mand sto­re besty­rel­se. Num­mer 2. med 36 stem­mer, og der­med også valgt blev Den­nis Det­ling fra Kro­a­tien. Nu ser jeg frem til at kom­me ind i arbej­det og håber at kun­ne for­tæl­le om Euro­cli­os akti­vi­te­ter løben­de på Historielaerer.dk og i Noter.

Forfatter(e)

Region Køben­havn & Bornholm
Under­vi­ser i Histo­rie og Engelsk på Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um og HF.

1 kommentar til “Dansk repræ­sen­tant i Euroclio

  1. til­lyk­ke med det — glæ­der mig på dine og for­e­nin­gens veg­ne. Jeg var med i Euro­cli­os besty­rel­se for 15–18 år siden, og fik megen inspira­tion og man­ge gode ven­ner ud af det. Og sat­te også et vist præg på Euro­clio-arbej­det. Tids­kræ­ven­de — men også meget givende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *