Bæredygtighed

Læs reg­ler­ne her:

HVAD GÅR HISTORIEKONKURRENCEN UD PÅ?

Du skal selv (meget ger­ne i sam­ar­bej­de med din lærer) frit for­tol­ke årets tema.

Du skal pro­du­ce­re et bidrag, som har et histo­ri­e­fag­ligt indhold.

Dit bidrag skal tage udgangs­punkt i en pro­blem­stil­ling, som du for­tol­ker ift. ”bære­dyg­tig­hed”.

Du skal sæt­te dig ind i et emne, anven­de og arbej­de med rele­vant mate­ri­a­le og for­mid­le dine resul­ta­ter ger­ne kreativt.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle unge fra stx, hf, hhx og htx kan deltage.

Man kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4 personer.

HVORDAN SKAL JEG/VI SENDE MIT/VORES BIDRAG?

Til mailadres­sen historiekonkurrencen@historielaerer.dk.

Hvis bidra­get består af et fysisk pro­dukt skal det sen­des til: Mun­kens­dam Gym­na­si­um, Att.: Tri­ne Vil­lum­sen, Tøn­der­vej 100, 6000 Kolding

Sam­men med bidra­get skal ind­sen­des ske­ma med kontaktopl

HVAD KAN JEG VINDE UDOVER AT GØRE MIN LÆRER GLAD?

For­la­get Systi­me sponso­re­rer før­ste­præ­mi­en på 10.000 kr.‘
For­la­get Praxis sponso­re­rer innova­tions­pri­sen på 10.000 kr.
For­la­get Colum­bus sponso­re­rer jury­ens spe­ci­al­pris på
10.000 kr.
Aar­hus Uni­ver­si­tets for­lag done­rer en bog i seri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er til alle vindere

Vin­der­ne får des­u­den mulig­hed for at del­ta­ge i EUStorys inter­na­tio­na­le histo­ri­ecam­pus sam­men med andre histo­ri­e­in­ter­es­se­re­de unge fra 30 lande.

HVEM OG HVORDAN BEDØMMES BIDRAGENE?

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ned­sæt­ter en uvil­dig jury bestå­en­de af fag­kon­su­len­ten for histo­rie, histo­ri­ke­re og histo­ri­e­for­mid­le­re uden for gymnasieskolen. 

Sid­ste års jury:

Festi­val­le­der Hen­rik Thor­vald Ras­mus­sen, Histo­ri­ske Dage

For­fat­ter og jour­na­list Ole Søn­ni­ch­sen, Wri­ters Collective

Fag­kon­su­lent i histo­rie Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, UVM

Dr. phil. Thor­kild Kjærgaard

Bedøm­mel­ses­kri­te­ri­er:

-TYDELIGE PROBLEMSTILLINGER
-BRUG AF SELVFUNDNE KILDER
-STÆRK FORANKRING I HISTORIEFAGETS METODER
-INDDRAGELSE AF BÅDE DEN STORE OG DEN LILLE HISTORIE
-BEVIDSTHED OM FORMIDLINGSASPEKTET
-BÅDE FORM OG INDHOLD TÆLLER I DEN SAMLEDE BEDØMMELSE

SKAL JEG SÅ BARE SKRIVE EN OPGAVE ELLER ER DER ANDRE PRODUKTMULIGHEDER?

Gen­nem åre­ne er der ble­vet ind­sendt man­ge for­skel­li­ge produkter:

  • klas­si­ske skrift­li­ge opga­ver, der besva­rer en tema­tisk rele­vant histo­ri­e­fag­lig pro­blem­stil­ling (maks 10 sider) 
  • Vide­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner (se neden­for), nyheds­ar­tik­ler og hjemmesider
  • Teg­ne­se­ri­er og børnebøger
  • Bræt­spil
  • frem­stil­ling af erin­drings­ste­der og installationer
  • Podcast, video­er og apps kun­ne også være rele­van­te produktformer
  • kun fan­ta­si­en sæt­ter grænser…
Doku­men­tar fra kon­kur­ren­cen 2017
De glem­te kvin­der i kunst­ver­de­nen” (2020)
Kina i tivo­li” (2019)
HVAD ER DEADLINE?

15. janu­ar 2025 kl. 24.

Hent fol­der om konkurrencen