Historielærerforeningen | Kontakt

Anmel­del­se — Fle­re sider af penge

For­la­get Fry­den­lund læg­ger med den­ne fem­te udgi­vel­se end­nu en bog til KS-under­­vis­­nings­­­se­ri­en med fæl­lestit­ler­ne ”Fle­re sider af…”. Hidtil er der udkom­met en KS-grund­­bog (Fle­re sider af KS), en bog om Grøn­land, en bog om vel­færds­sta­ten og en bog om Rusland. Med alle fem bøger i bog­kæl­de­ren vil man være gan­ske tæt at have mate­ri­a­le til […]

Teo­ri og metode

Lad det være sagt med det sam­me: det­te er ikke en under­vis­nings­bog. Det er som tit­len også indi­ke­rer en opslags­bog; et minilek­si­kon om man vil. Bogen hand­ler om histo­ri­e­fa­gets teo­ri og meto­de, og den er et tyde­ligt eksem­pel på, hvor­dan de meto­di­ske aspek­ter af vores histo­ri­e­fag er ble­vet styr­ket gen­nem de sid­ste måske 20 år. […]

Kolo­ni­hi­sto­rie

Den­ne bog og der­til­hø­ren­de anto­lo­gi har vi ven­tet på – og måske end­nu mere i dansk­fa­get ind i histo­rie. Som bogen påpe­ger, fyl­der Dan­marks kolo­ni­a­le for­tid for­bav­sen­de lidt i dan­sker­nes natio­nal­stats­præ­ge­de kol­lek­ti­ve bevidst­hed – og det er en ind­ly­sen­de fejl. Sene­st har 100-året for sal­get af De Vestin­di­ske Øer belyst, hvor rin­ge Dan­marks lidet flatterende […]

Film i historie

”Har du sat 3‑års-histo­ri­e­­fil­­men på?” Sådan lyder en stå­en­de morsom­hed på mit lærer­væ­rel­se, lige inden histo­ri­e­læ­rer­ne for­la­der lærer­væ­rel­set og går til time. Og der er da lidt om det, for vi histo­ri­e­læ­re­re bru­ger film­klip aktivt i vores under­vis­ning, men natur­lig­vis for­di det giver rig­tig god mening, og selv­føl­ge­lig ikke for­di histo­ri­e­fa­get fra 1.g til 3.g […]

Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750

Kun få bøger har teg­net under­vis­nin­gen i den dan­ske gym­na­siesko­le gen­nem årti­er som P. C. Wil­lemo­es Jør­gen­sens klas­si­ker De sto­re opda­gel­ser. Det fak­tum, at de fle­ste histo­ri­e­læ­re­re ind­dra­ger et obliga­to­risk for­løb om Colum­bus, Vasco da Gama og euro­pæ­er­nes opda­gel­ser af nye ver­de­ner, skyl­des givet­vis den­ne bogs enor­me ind­fly­del­se på under­vi­se­re og lærebø­ger gen­nem åre­ne. Jeg blev […]