Nyt fra fag­kon­su­len­ten maj 2020


Kære alle

Der er nu ved at være afkla­ring om afvik­lin­gen af resten af sko­le­å­ret, og jeg vil i det­te nyheds­brev for­sø­ge at adres­se­re de for­hold, der har sær­lig inter­es­se for historiefaget.

I for­hold til de gene­rel­le reg­ler og ram­mer vil jeg hen­vi­se til mini­ste­ri­ets hjem­mesi­de, hvor der lig­ger en meget udfol­det faq omkring de sær­li­ge for­hold, der gæl­der i år i lyset af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen: Her behand­les ram­mer og reg­ler omkring nødun­der­vis­ning, eksa­men, fra­vær, sær­li­ge for­hold på hfe, m.m.

Her­u­d­over er den meget vig­ti­ge ” Vej­led­ning til gym­na­si­a­le uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner om aflys­ning og afhol­del­se af prø­ver, afgi­vel­se af årska­rak­te­rer m.v. i som­mer­ter­mi­nen 2020. Ret­nings­linjer om prø­ve­træ­ning i nødun­der­vis­nin­gen ” ble­vet offent­lig­gjort, og man kan her læse mere om de i tit­len nævn­te emner. Den kan til­gås på: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200421-vejledning-om-afgivelse-af-afsluttende-standpunktskarakterer.pdf

Også nød­prø­ve­be­kendt­gø­rel­sen er ble­vet udstedt (23. april), og udmønt­er den poli­ti­ske afta­le omkring afviklingen/aflysningen af prø­ver m.m. på bl.a. ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Den kan læses hér: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501

Afslut­nin­gen af sko­le­å­ret, her­un­der nødun­der­vis­nin­gens ophør og tids­punkt for afgi­vel­se af afslut­ten­de stand­punkt­ska­rak­te­rer, behand­les hér: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/apr/200427-tidsplan-for-afslutningen-af-skoleaaret-2019–20.pdf?la=da

Hel­dig­vis er histo­rie ikke det vær­ste at skul­le under­vi­se i som fjer­nun­der­vis­ning, selv­om mulig­he­den for at sik­re at alle er med redu­ce­res, og en del øvel­ser og akti­vi­te­ter ikke kan gen­nem­fø­res. En ræk­ke for­lag har stil­let en bety­de­lig sam­ling af digi­talt mate­ri­a­le til rådig­hed, som ger­ne skul­le gøre det lidt nem­me­re at få fat i det, man har brug for, inden for en meget bred vif­te af emner.

Der er på emu’en lagt en lang ræk­ke inspira­tions­ar­tik­ler op om vir­tu­el under­vis­ning med fokus på didak­tik, kon­kre­te red­ska­ber, gode links til de enkel­te fag og meget andet (se links i bunden).

Resul­ta­tet af den poli­ti­ske afta­le om, hvor­dan sko­le­å­ret afslut­tes, har sto­re kon­se­kven­ser for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Det får bl.a. betyd­ning for afvik­lin­gen af DHO, og for fær­dig­gø­rel­sen af histo­ri­e­lø­bet i 3.g, hvor der skal gives afslut­ten­de stand­s­punkt­ska­rak­ter. Også på HF enkelt­fag skal der gives afslut­ten­de stand­punkt­ska­rak­ter på bag­grund af en indi­vi­du­el­le fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler. Det­te er et gan­ske stort brud på, hvor­dan under­vis­ning m.m. nor­malt er til­ret­telagt på sko­le­for­men, og det anbe­fa­les at man afsæt­ter god tid i fag­grup­pen til at dis­ku­te­re, hvor­dan det skal håndteres.

Som der står i vej­led­nin­gen er det ”insti­tu­tio­nen, der fast­læg­ger de præ­ci­se ram­mer for og ind­hold af sam­ta­len”, men det er selv­føl­ge­lig fort­sat de fag­li­ge mål i den rele­van­te lære­plan, der skal dan­ne udgangs­punkt for den fag­li­ge vur­de­ring. STX-ele­ver­ne skal som ene­ste mundt­li­ge eksa­men op i SRP. Det­te bety­der at der vil være lære­re, der fort­sat skal afvik­le prø­ver. Og da histo­rie som for­ven­tet har været meget popu­lært, vil det gæl­de man­ge af os. 

På bag­grund af de før­ste ind­mel­din­ger til mini­ste­ri­et ind­går histo­rie i 7758 ud af de 26818 ind­meld­te opga­ver, sva­ren­de til ca. 29% af alle SRP’er! Flest SRP’er er i sam­ar­bej­de med engelsk, næst­f­lest med sam­funds­fag, tred­je­f­lest med biologi/biotek og på fjer­de­plad­sen over sam­spils fag lig­ger mate­ma­tik. Der er i alt ind­meldt 95 opga­ver, hvor histo­rie er ene­ste fag. For­ud for den mundt­li­ge prø­ve, skal eksa­mi­na­tor og cen­sor kom­mu­ni­ke­re omkring opga­vens styr­ker og svag­he­der, for at ind­kred­se og afdæk­ke kon­kre­te fag­li­ge spørgs­mål eller over­vej­el­ser over fag­li­ge meto­der, som cen­sor eller eksa­mi­na­tor ønsker uddy­bet. Som det også blev udfol­det på FIP-kur­set i janu­ar, er det ved den mundt­li­ge prø­ve at ele­ver­nes meto­di­ske og basa­le viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske over­vej­el­ser skal ind­gå. De selv­stu­de­ren­de skal også fort­sat op til mundt­lig prø­ve, så den nye prø­ve­form fort­sat vil kom­me i spil på fle­re stx’er.

Selv­om mar­ke­rin­gen af befri­el­ses­ju­bilæ­et ikke bli­ver så stor og omfat­ten­de, som det var plan­lagt, men der er åbnet et stort tema her­om på emu’en – bl.a. med en spæn­den­de podcast­se­rie, der fint kun­ne bru­ges til fjer­nun­der­vis­ning 🙂 Tema­si­den kan til­gås hér

Jeg håber at I lokalt får lavet gode og fag­ligt menings­ful­de løs­nin­ger på de sto­re spørgs­mål omkring afslut­ten­de stand­punkt­ska­rak­te­rer, indi­vi­du­el­le fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler og den fort­sat­te nødun­der­vis­ning. Og at vi kan ven­de til­ba­ge til nor­mal under­vis­ning på den anden side af sommeren!

Mvh
Chri­sti­an Vollmond

Links:
Mate­ri­a­le fra årets FIP-kur­sus skul­le ger­ne være at fin­de hér: https://emu.dk/stx/historie/fip

Om adgang til for­la­ge­nes mate­ri­a­ler, se: https://emu.dk/grundskole/dansk/forlagene-stiller-digitale-laeremidler-gratis-til-radighed

Om fjer­nun­der­vis­ning i histo­rie, se: https://emu.dk/stx/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/historie-stx-og-hf-inspiration

Om genåb­nin­gen og under­støt­tel­se af de fag­ligt udfor­dre­de ele­ver, se. https://emu.dk/stx/genabning-og-fortsat-nodundervisning/historie-genabning

Forfatter(e)