Bestyrelsen

Hørings­svar #2 fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF

Til høring over udkast til bekendt­gø­rel­se om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser og udkast til gym­na­si­a­le læreplaner

Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om seks forhold:

 1. For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx)
 2. Prø­ve­for­men i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe)
 3. Adgang til inter­net­tet i forberedelsestiden.
 4. Sik­ring af fag­lig for­dy­bel­se (stx)
 5. Fast­hol­del­se af histo­ri­e­brug som cen­tralt ele­ment i fagets identitet
 6. Histo­rie A som over­byg­nings­valg­fag til histo­rie B (hf)

 

 1. For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx)

Iføl­ge den ny lov om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser skal ele­ver­nes digi­ta­le dan­nel­se styr­kes, og ”Ele­ver­ne skal bl.a. lære at søge infor­ma­tion og udø­ve kil­de­kri­tik, at lave selv­stæn­di­ge, digi­ta­le pro­duk­tio­ner og at reflek­te­re over til- og fra­valg af digi­ta­le red­ska­ber i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge” (bemærk­nin­ger­ne til §29). Histo­ri­e­fa­get kom­mer for­ment­lig til at bære en væsent­lig del af den­ne opga­ve. Opga­ven bli­ver ikke min­dre væsent­lig i en tid, hvor ele­ver­ne i sti­gen­de grad bom­bar­de­res med ”fake news”, og hvor vi iføl­ge man­ge debat­tø­rer bevæ­ger os mod et post­fak­tu­elt sam­fund. Et styr­ket histo­ri­e­fag vil være meget vel­eg­net til at løf­te den­ne opga­ve, men det bli­ver meget van­ske­ligt inden for vores sær­de­les begræn­se­de under­vis­nings­tid og uden fordybelsestid.

Vi anbe­fa­ler der­for, at der fra cen­tralt hold til­fø­res for­dy­bel­ses­tid til histo­rie A (stx).


 1. Prø­ve­for­men i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe)

Iføl­ge hørings­bre­vet opfor­dres hørings­par­ter­ne til sær­ligt at over­ve­je, hvil­ke fag det vil være hen­sigts­mæs­sigt at fast­hol­de 24-timers prø­ver i. Det frem­går af bemærk­nin­ger­ne til §52 i lov om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, at antal­let af 24-timers prø­ver skal begræn­ses, men at ”24-timers prø­ver skal beva­res, hvor de er fag­ligt vel­be­grun­de­de”. Vi mener, at 24-timers prø­ven er sær­de­les fag­ligt vel­be­grun­det i histo­ri­e­fa­get, såvel i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe). Det er også den prø­ve­form, der blev anbe­fa­let i de oprin­de­li­ge lære­plans­ud­kast, og som fik mas­siv til­slut­ning på FiP-dia­log­mø­de­r­ne i december.

Eksa­mens­for­men byg­ger på, at ele­ver­ne selv skal for­mu­le­re histo­ri­ske pro­blem­stil­lin­ger og selv­stæn­digt bear­bej­de for­skel­lig­ar­tet histo­risk mate­ri­a­le. Såle­des er den sær­de­les vel­eg­net til at teste opfyl­del­sen af de fag­li­ge mål for faget, spe­ci­elt de cen­tra­le fag­li­ge mål om, at ele­ver­ne skal kun­ne “for­mu­le­re histo­ri­ske pro­blem­stil­lin­ger og rela­te­re dis­se til deres egen tid” og “bear­bej­de for­skel­lig­ar­tet histo­risk mate­ri­a­le og for­hol­de sig meto­disk-kri­tisk til eksemp­ler på brug af histo­ri­en”. Eksa­mens­for­men styr­ker såle­des i høj grad den demo­kra­ti­ske dan­nel­se (jf. lovens almin­de­li­ge bemærk­nin­ger 2.1.1.2.).

I de ny lære­plans­ud­kast fore­slås en eksa­mens­form, hvor eleverne/kursisterne med en for­be­re­del­ses­tid på 90 minut­ter skal opstil­le og besva­re 2–3 pro­blem­stil­lin­ger på grund­lag af et mate­ri­a­le på 3–5 nor­mal­si­der (HI A/stx) eller 3–4 sider (HI B/hfe). Da defi­ni­tio­nen på en nor­mal­si­de er ændret fra de gam­le til de ny lære­pla­ner sva­rer f.eks. 5 ”nye sider” til 8,9 ”gam­le sider”.

De nye mate­ri­a­le­sæt skal alt­så være lidt over halvt så sto­re som de gam­le. For man­ge, især læsesva­ge, ele­ver vil en stor del af for­be­re­del­ses­ti­den gå med at læse, og for­sø­ge at for­stå mate­ri­a­let. Mulig­he­den for reelt at arbej­de pro­blem­o­ri­en­te­ret vil være sær­de­les begræn­set, og afprøv­nin­gen af opfyl­del­sen af de fag­li­ge mål kun overfladisk.

24-timers prø­ven bli­ver ofte beskyldt for at øge de soci­a­le for­skel­le, for­di ele­ver­ne fra aka­de­mi­ske hjem kan træk­ke på et rele­vant net­værk. De under­sø­gel­ser, der er lavet, tyder ikke på det­te. Tvær­ti­mod kun­ne man fryg­te, at prø­ven med kort for­be­re­del­ses­tid, vil stil­le de sva­ge ele­ver ringere.

Hvis histo­ri­e­fa­get skal have en prø­ve­form, der giver mulig­hed for at arbej­de pro­blem­o­ri­en­te­ret og ikke blot repro­du­ce­ren­de, og der­med reelt afprø­ve opfyl­del­sen af de fag­li­ge mål, så skal 24-timers-prø­ven fastholdes.

En anden ind­ven­ding mod 24-timers prø­ven er, at eksa­mens­grund­la­get er for snæ­vert (kun ét for­løb), og at det der­med ikke nød­ven­dig­gør eksa­menslæs­ning ud over de 24 timer. Det­te kun­ne imø­de­gås ved at ind­fø­re et krav om, at eksa­mi­na­tor under eksa­mi­na­tio­nen skal bede om per­spek­ti­ve­ring til mindst ét andet forløb.

Vi anbe­fa­ler der­for, at 24-timers prø­ven fast­hol­des i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe)


 1. Adgang til inter­net­tet i forberedelsestiden

Hvis ikke 24-timers prø­ven fast­hol­des, bør der være mulig­hed for adgang til inter­net­tet i for­be­re­del­ses­ti­den. Det gæl­der såvel histo­rie A (stx), histo­rie B (hfe) som den enkelt­fag­li­ge prø­ve i ks.

Adgang til inter­net rum­mer selv­føl­ge­lig mulig­hed for snyd, men det må imø­de­gås med pas­sen­de for­an­stalt­nin­ger. Hvis eksa­men skal afspej­le den dag­li­ge under­vis­ning, og ele­ver­nes digi­ta­le kom­pe­ten­cer skal testes, så giver det ingen mening at afskæ­re adgang til inter­net­tet i forberedelsestiden.

Vi anbe­fa­ler der­for, at der ved prø­ver med for­be­re­del­ses­tid i histo­rie gives mulig­hed for adgang til inter­net i forberedelsestiden.


 1. Sik­ring af fag­lig fordybelse

I lære­pla­nen for histo­rie B (hfe) ind­går føl­gen­de for­mu­le­ring i beskri­vel­sen af de didak­ti­ske prin­cip­per: ”Under­vis­nin­gen skal til­ret­te­læg­ges så for­skel­li­ge aspek­ter af histo­risk og kul­tu­rel for­an­dring bely­ses, her­un­der betyd­nin­gen af poli­ti­ske for­hold, øko­no­mi­ske for­hold, tek­no­lo­gi, soci­al dif­fe­ren­ti­e­ring, men­ta­li­tet og køn”. En til­sva­ren­de for­mu­le­ring fin­des ikke i lære­pla­nen for histo­rie A (stx). Det vir­ker som om de fag­li­ge krav til histo­rie på B‑niveau er stør­re end histo­rie på A‑niveau.

Et vig­tigt mål for gym­na­si­ere­for­mer­ne er at styr­ke fag­lig­he­den. Ind­dra­gel­se af histo­ri­e­fa­gets man­ge aspek­ter bidra­ger i høj grad til det­te, men det skal åben­bart kun kom­me B‑niveauet til gode.

I anbe­fa­lin­ger­ne fra den tvær­fag­li­ge lære­plans­grup­pe står, at ”afsnit­te­ne om didak­ti­ske prin­cip­per og arbejds­for­mer i lære­pla­ner­ne for dansk og histo­rie bør udfor­mes, så de ikke bli­ver for sty­ren­de”. Det er for­ment­lig bag­grun­den for fjer­nel­se af før­nævn­te for­mu­le­ring i histo­rie A‑læreplanen. I betragt­ning af, at beskri­vel­sen af ker­ne­stof­fet er ændret i de ny lære­pla­ner, så detal­je­rings­gra­den er væsent­lig min­dre, så er der ikke fare for, at de didak­ti­ske prin­cip­per bli­ver for sty­ren­de. Tvær­ti­mod sik­rer for­mu­le­rin­gen om histo­ri­e­fa­gets aspek­ter den fag­li­ge dyb­de og bredde.

Vi anbe­fa­ler der­for, at for­mu­le­rin­gen om histo­ri­e­fa­gets for­skel­li­ge aspek­ter genind­sæt­tes under didak­ti­ske prin­cip­per i lære­pla­nen for histo­rie A (stx).


 1. Fast­hol­del­se af histo­ri­e­brug som cen­tralt ele­ment i fagets identitet

I den tvær­fag­li­ge lære­plans­grup­pes anbe­fa­lin­ger står der om det oprin­de­li­ge udkast til lære­plan for histo­rie A (stx): ”Der er for stor vægt på histo­ri­e­brug. Det gæl­der såle­des om at fin­de balan­cen mel­lem grund­læg­gen­de viden, kund­ska­ber og histo­ri­e­brug”. Vi er ikke eni­ge i, at det oprin­de­li­ge udkast mang­le­de balan­ce mel­lem dis­se størrelser.

Fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens side vil vi ger­ne under­stre­ge, at fokus på viden og kund­ska­ber ikke i sig selv befor­drer ele­ver­nes evne til at for­hol­de sig kri­tisk og pro­ble­ma­ti­se­ren­de til brug af fortid,ligesom et sådant fokus hel­ler ikke frem­mer deres evne til at udvik­le sig til demo­kra­tisk dan­ne­de borgere.

For­e­nin­gens ønske om at opret­hol­de det oprin­de­li­ge fokus på histo­ri­e­brug hand­ler ikke om at nedt­o­ne histo­ri­e­fa­gets videns­di­men­sion, som nogen ser ud til at tro. Tvær­ti­mod. Det hand­ler net­op om at foku­se­re på, at i fag­hi­sto­rie dan­nes viden gen­nem en sær­lig for­tolk­nings­pro­ces, og den­ne pro­ces er ét eksem­pel på histo­ri­e­brug. Histo­ri­e­brug og viden står alt­så ikke i mod­sæt­ning til hinanden!

Fagets fokus på histo­ri­e­brug skal træ­ne ele­ver­ne i at kun­ne skel­ne mel­lem fag­hi­sto­ri­ke­res histo­ri­e­brug og andre for­mer for histo­ri­e­brug, ikke for­di det ene er bed­re end det andet, men for­di gym­na­si­et er stu­di­e­for­be­re­den­de og ele­ver der­for skal rustes til kri­tisk og viden­ska­be­ligt kor­rekt at kun­ne kon­stru­e­re under­byg­get viden, lige­som de skal træ­nes i at vur­de­re om det, der giver sig ud for at være under­byg­get viden om for­tid, nu også reelt er det.

Vi anbe­fa­ler der­for, at ord­ly­den ved­rø­ren­de fagets iden­ti­tet og for­mål føres til­ba­ge til ord­ly­den, som den var, i det oprin­de­li­ge læreplansudspil.


 1. Histo­rie A som over­byg­nings­valg­fag til histo­rie B (hf)

Histo­rie A er et oplagt valg­fag til den nye fag­li­ge over­byg­ning på HF.

Ind­hol­det i en HF‑A bekendt­gø­rel­se skal, jf. tra­di­tio­nen for valg­fag, bestå af det ind­hold der adskil­ler STX‑A bekendt­gø­rel­sen fra Hfe-Bekendt­gø­rel­sen/KS-bekendt­gø­rel­sen.

Det giver sam­let set to væsent­li­ge fag­li­ge mål at arbej­de med, samt 3–4 del­e­le­men­ter i ker­ne­stof­fet, hvis der tages udgangs­punkt i HFe Histo­rie B‑bekendtgørelsen.

Et sådant omfang vil være pas­sen­de for et hal­vår­ligt over­byg­nings-for­løb med de til­del­te 50 timer. (Bilag 1, udkast til bekendt­gø­rel­se om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, s. 20)

Det vil være et godt sup­ple­ment til de øvri­ge “typi­ske” over­byg­nings­fag som eksem­pel­vis Mate­ma­tik A, Engelsk A eller Tysk B, som hver især har et stør­re time­mæs­sigt omfang.

En løs­ning er at ændre kra­vet om for­løb fra 8–15 til måske 3–5 for­løb, når der er tale om en over­byg­ning på 50 timer, og ikke som på STX 190 timer.

Bekendt­gø­rel­ses­ud­ka­stet næv­ner som sagt alle­re­de et løft fra B til A i histo­rie, uden dog at spe­ci­fi­ce­re ind­hol­det. Det er først og frem­mest den­ne spe­ci­fi­ce­ring og tyde­lig­gø­rel­se af mulig­he­der for anven­del­sen, vi ønsker et fokus på.

Hvis hen­sig­ten med afsnit­tet om løft fra B til A ikke er tænkt i den­ne sam­men­hæng, så vil en model med de 125 timer, som er givet til ordi­næ­re løft af B til A, give gode mulig­he­der for at plan­læg­ge Histo­rie B til A som både hal­vår­ligt og helår­ligt fag, her vil­le det give mening med eksem­pel­vis 4–8 for­løb. 125 timers-model­len vil åbne op for at pla­ce­re faget på 2. år, frem­for på overbygningsforløbet.

Ud over mulig­he­den for at bru­ge faget i over­byg­nin­gen og den fri­hed det giver til sko­ler­nes ledel­ser, så har der i man­ge år været et udbredt ønske blandt HF-ele­ver om at have mulig­he­den for at byg­ge oven på både KS-pak­ken og enkelt­fag­lig Histo­rie B. Sær­ligt ele­ver, der er stær­ke i de sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge fag, udtryk­ker et ønske om at kun­ne hæve niveau­et til A.

Pro­ble­met ved blot at bru­ge STX-bekendt­gø­rel­sen for Histo­rie A er kra­vet om 8–15 for­løb som for­ud­sæt­ning for eksa­men. Det­te krav er helt rime­ligt ved et 3‑årigt STX-for­løb. Men når faget kom­pri­me­res til ét år, så er det uund­gå­e­ligt, at for­lø­be­ne bli­ver for over­fla­di­ske og kom­pri­me­re­de — ikke mindst hvis der blot er 50 timer til at løf­te faget fra B til A.

På bag­grund af det­te håber vi meget, at der vil kun­ne inkorpo­re­res en mulig­hed for at udby­de Histo­rie A som over­byg­nings­fag til Histo­rie B, med fokus på de ele­men­ter af STX-bekendt­gø­rel­sen for Histo­rie A, som ikke er rum­met af bekendt­gø­rel­sen for Histo­rie B og KS. Der­u­d­over skal antal­let af påkræ­ve­de for­løb natur­lig­vis mod­sva­re den til­del­te time­pul­je. Her kun­ne et umid­del­bart for­nuf­tigt per­spek­tiv være 3–5 for­løb på de til­del­te 50 timer. Der­med er det ca. sam­me krav til for­løb som et C‑niveaufag, som oftest har et omfang af 75 timer.

Opsum­me­ren­de vil en mulig­hed for at kun­ne løf­te Histo­rie B til A være en lil­le til­fø­jel­se i bekendt­gø­rel­sen, men den vil åbne op for stør­re flek­si­bi­li­tet i plan­læg­ning af ske­ma­er — en åbning, der læn­ge har været et ønske om blandt både ele­ver, under­vi­se­re og ledel­se. Umid­del­bart er der ingen ulem­per ved den­ne til­fø­jel­se: Løf­tet fra B til A vil ikke have ind­virk­ning på søg­nin­gen til gym­na­si­et, hvor faget er obliga­to­risk på A‑niveau, men det vil være et ekstra til­bud til de fag­ligt vel­fun­de­re­de hf’e­re,  der tager over­byg­nin­gen for at kom­me på de vide­re­gå­en­de uddan­nel­ser, som er let at inkorporere.

Vi anbe­fa­ler der­for, at der gives mulig­hed for Histo­rie A som over­byg­nings­valg­fag til histo­rie B på hf.

 

Besty­rel­sen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *