Algo­rit­mer, fil­ter­bob­ler og fake news

Der er kom­met to nye sto­re it-tema­er om cyber­sik­ker­hed og digi­tal døm­me­kraft på emu.dk. Her kan under­vi­se­re fin­de artik­ler, for­løb og red­ska­ber, som kan under­støt­te dem, når de skal arbej­de med bl.a. digi­tal dan­nel­se og it-sik­ker­hed med ele­ver­ne. Mate­ri­a­ler­ne kan fin­de anven­del­se i man­ge for­skel­li­ge fag og i tvær­fag­li­ge for­løb. Des­u­den vil de være oplag­te i for­bin­del­se med særak­ti­vi­te­ter og modu­ler ret­tet mod gene­rel digi­tal dan­nel­se og træ­ning af it-kompetencer. 

Gå direk­te til mate­ri­a­ler­ne her:

Digi­tal dømmekraft

Cyber­sik­ker­hed

De nye tema­er er ble­vet etab­le­ret som led i den natio­na­le stra­te­gi for cyber- og infor­ma­tions­sik­ker­hed (2018–2021), der har til for­mål at sik­re, at befolk­nin­gen, virk­som­he­der og myn­dig­he­der ken­der og kan hånd­te­re digi­ta­le risi­ci. Målet er at med­vir­ke til at sik­re, at børn, unge og voks­ne opnår kom­pe­ten­cer i at  fær­des sik­kert på net­tet og kun­ne udnyt­te de digi­ta­le mulig­he­der på en tryg, for­svar­lig og etisk kor­rekt måde. 

[demo­cra­cy id=“4”]

Mate­ri­a­ler­ne er udvik­let af Køben­havns Pro­fes­sions­højsko­le (KP) i sam­ar­bej­de med kon­su­len­ter fra øvri­ge pro­fes­sions­højsko­lers Cen­tre for under­vis­nings­mid­ler (CFU’ere) og kva­li­tets­sik­ret af res­sour­ce­per­so­ner i STIL og STUK under UVM. Mate­ri­a­ler­ne skal ud over oplys­ning, under­støt­te mål­grup­pens hand­le­ev­ne og mod­stand­s­kraft over for udfor­drin­ger som fake news, ulov­lig bil­led­del­ing, usik­re pas­swords, hack­ing, radi­ka­li­se­ring på net­tet, ekko­kam­re, digi­ta­le for­ret­nings­mo­del­ler m.fl.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *