Fag­li­ge tip — Dan­ske muse­er tester historien

Et lil­le tip fra Nationalmuseet

I video­se­ri­en TEST HISTORIEN afprø­ver en ræk­ke dan­ske muse­er nog­le af dan­marks­hi­sto­ri­ens mest iko­ni­ske gen­stan­de. Når vi leger med histo­ri­en, for­står vi for alvor nuti­den, mener Natio­nal­mu­se­ets direk­tør Rane Willerslev

Kan man ram­me rig­tigt med Dan­marks sid­ste henrettelsesøkse?

Kan man sky­de igen­nem en ringbrynje?

Og kan man fjer­ne åreknu­der med trolddom?

Det tester en ræk­ke dan­ske muse­er nu i video­kon­cep­tet TEST HISTORIEN, når de afprø­ver histo­ri­ske gen­stan­de og sæt­ter dem på opga­ver, de ikke har fået i man­ge år. 

Det er Natio­nal­mu­se­ets medi­e­hus Vores Tid, der står bag video­er­ne, som man kan fin­de på Youtu­be og på Face­book, men 10 muse­er i hele lan­det har valgt at lege med.

Fængsels­mu­se­et i Hor­sens tester den økse, der blev brugt ved Dan­marks sid­ste hen­ret­tel­se i freds­tid. HEX i Ribe afprø­ver om trold­doms­sal­ve fra 1600-tal­let kan kure­re åreknu­der. Muse­um Moss i Dron­ning­lund bager vaf­ler på Dan­marks før­ste strøm-gene­re­ren­de vand­møl­le. Muse­um Sil­ke­borg under­sø­ger en ring­brynje fra et af mid­delal­de­rens vig­tig­ste slag på Grat­he Hede og Muse­um Stevns­fort afprø­ver om vi i dag vil­le kun­ne adva­re nogen med en fjernskri­ver, hvis der skul­le kom­me rus­si­ske ski­be i Østersøen.

Pla­nen er at under­sø­ge og for­mid­le, hvad histo­ri­ens stør­ste opfin­del­ser dur til, og hvad men­ne­sker var i stand til, før der var tænkt på os, og Natio­nal­mu­se­ets direk­tør Rane Wil­ler­s­lev glæ­der sig over den sto­re lyst til at eks­pe­ri­men­te­re og sam­ar­bej­de på tværs af muse­er­ne i Danmark.

”Der er en fan­ta­stisk lyst til at lege og eks­pe­ri­men­te­re og for­mid­le på nye måder på de dan­ske muse­er, og det er dej­ligt, vi kan være med til at under­støt­te den for­mid­ling gen­nem både podcast og nu også video­er på Natio­nal­mu­se­ets medi­e­hus Vores Tid,” siger han og fortsætter:

”Det er vir­ke­lig en for­nø­jel­se at se de her gam­le gen­stan­de i aktion på nye måder, og jeg er sik­ker på, at vi alle får en stør­re for­stå­el­se af både vores for­tid og vores nutid ved at teste, hvor­dan de egent­lig fungerede.

Forfatter(e)

Historielærerforeningen 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *