DON’T BE Blank på Euro­pa

(Tip fra DR)

Vi har på DR Under­vis­ning udvik­let et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU på bag­grund af pro­gram­se­ri­en ‘Skål for Euro­pa — med Anders Fogh Ras­mus­sen’.

Mate­ri­a­let er mål­ret­tet sam­funds­fag, men vil også kun­ne anven­des i en ræk­ke sprog­fag som tysk, spansk, engelsk og fransk (er der nogen ste­der, man har ita­li­ensk, så er det også en mulig­hed), og natur­lig­vis histo­rie.

I den­ne anled­ning tager jour­na­li­sten i pro­gram­met, Mor­ten Brink Iwer­sen, på road trip og hol­der fored­rag om emner­ne og det at rej­se med Anders Fogh Ras­mus­sen. Det er gan­ske gra­tis og fore­går i april – før og efter påske.

Link til under­vis­nings­ma­te­ri­a­let

Link til til­mel­ding

0

Skriv en kommentar