Mel­lem erin­dring og glem­sel i Baskerlandet

Hvert år afhol­der den euro­pæ­i­ske sam­men­slut­ning af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger EUROCLIO en stor kon­fe­ren­ce med del­ta­ge­re fra hele Euro­pa + enkel­te del­ta­ge­re fra resten af ver­den. I år blev kon­fe­ren­cen afholdt 2–7. april i San Seba­sti­an (eller Donostia som byen hed­der på baskisk) med tema­et ”How can history educa­tion chan­ge today?”.

At histo­ri­e­un­der­vis­ning, og omgang med for­ti­den i det hele taget, er af stor betyd­ning for nuti­den er ikke mindst tyde­ligt i et land som Spa­ni­en og i en region som Basker­lan­det. Efter Fran­cos død og over­gan­gen til demo­kra­ti var den nye­re histo­rie under­lagt en ”Pact of Silen­ce”. Der blev ved­ta­get en amne­sti­lov, der kom nog­le få poli­ti­ske fan­ger fra Fran­co­ti­den til gode, men som først og frem­mest sik­re­de det gam­le regi­mes folk mod retsforfølgelse.

Efter årtu­sin­de­skif­tet blev de før­ste mas­se­gra­ve fra bor­ger­kri­gens tid åbnet, og den fortræng­te for­tid begynd­te så småt at bli­ve taget op til behand­ling. I 2007 vedt­og par­la­men­tet en ”Histo­ri­cal Memory Law”. (Det kal­des den som regel, men én af lovens fædre,José Álva­rez Jun­co, som delt­og på kon­fe­ren­cens før­ste dag, er meget imod den­ne beteg­nel­se). For­må­let med loven, som blev ved­ta­get under den davæ­ren­de soci­a­li­sti­ske rege­ring, var bl.a. at iden­ti­fi­ce­re ofre for bor­ger­kri­gen og Fran­co­ti­den, yde hjælp til dis­se, fjer­ne franki­sti­ske sym­bo­ler fra det offent­li­ge rum m.m. Den nuvæ­ren­de kon­ser­va­ti­ve (post-franki­sti­ske) rege­ring har ikke afskaf­fet loven, men redu­ce­ret det beløb, der er afsat til at føre den ud i livet til 0.

Dis­se pro­blem­stil­lin­ger og man­ge andre blev på kon­fe­ren­cen behand­let gen­nem fored­rag, panel­de­bat­ter, wor­ks­hops og meget mere. Pro­gram­met omfat­te­de også muse­ums­be­søg, udflugt til Guer­ni­ca og sko­le­be­søg. Den sko­le vi besøg­te, til­hør­te Ika­sto­la-net­vær­ket. Det er en sko­le­form, der udsprin­ger af de ille­ga­le, baski­ske sko­ler fra Fran­co­ti­den. Nu fun­ge­rer de som hal­vof­fent­li­ge sko­ler med en vis for­æl­dre­be­ta­ling. De omfat­ter alt fra bør­ne­ha­ver til gym­na­si­e­ni­veau. Hoved­spro­get er baskisk, men histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen på gym­na­sie­trin­net fore­går på engelsk, (ikke bare for­di vi var der). Under­vis­nin­gen vir­ke­de kva­li­fi­ce­ret og sym­pa­tisk, men stramt sty­ret – ikke af sta­ten, men af skolenetværket.

Kon­fe­ren­cen var arran­ge­ret af EURO­CLI­Os sekre­ta­ri­at i sam­ar­bej­de med den nystar­te­de, lands­dæk­ken­de spansk histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning og den baski­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning. At det kun­ne lade sig gøre, var en kæm­pe bedrift, men sam­ar­bej­det for­løb ikke helt uden gnid­nin­ger. På EURO­CLI­Os gene­ral­for­sam­ling, (som også var en del af kon­fe­ren­cen), søg­te og opnå­e­de den baski­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning sta­tus som selv­stæn­digt, fuld­gyl­digt med­lem af EUROCLIO. Det kol­li­de­rer med for­sø­get på at etab­le­re en lands­dæk­ken­de histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning (med udstrakt regio­nalt selvstyre).

Kon­fe­ren­cen hav­de ca. 170 del­ta­ge­re fra 33 lan­de. Den stør­ste ople­vel­se ved at del­ta­ge i dis­se kon­fe­ren­cer er altid at møde og udveks­le erfa­rin­ger med histo­ri­e­læ­re­re fra andre dele af ver­den. Sam­ti­dig får man chan­cen for at opbyg­ge brug­ba­re kon­tak­ter, der kan bru­ges rent prak­tisk i for­bin­del­se med blandt andet stu­die- og udvekslingsrejser.

Fra Dan­mark delt­og ud over under­teg­ne­de, som var udsendt af den dan­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, Regi­na Olsen og Han­ne Mor­ten­sen fra besty­rel­sen, Ben­ny Chri­sten­sen, der er Euro­clio-ambas­sa­dør, samt Mor­ten Las­sen og Niels Nød­de­bo Peter­sen fra KVUC. Vi kan kun anbe­fa­le at man tager afsted når næste års kon­fe­ren­ce løber af stab­len 21.–27. april 2018 i Mar­seil­le, Frank­rig med tema­et ”Medi­ter­ra­ne­an Dia­logu­es”. Euro­clio arran­ge­rer også andre kur­ser, som fx det der fin­der sted i St Peters­borg i for­bin­del­se med 100-året for den Rus­si­ske revo­lu­tion 27.–28. okto­ber 2017.

Lars Peter Visti Han­sen og David Kyng

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *