Hørings­svar fra AAU

..og her­med hørings­svar fra Aalborg:

Aal­borg den 27. marts 2017

På veg­ne af Histo­ri­estu­di­et på Aal­borg Uni­ver­si­tet, skal jeg her­med afgi­ve hørings­svar vedr. den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om histo­ri­e­fa­get i gym­na­siesko­len. Vi hil­ser det vel­kom­men, at der i den nye bekendt­gø­rel­se er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­ma­tions-/lit­te­ra­tur­søg­ning. Vi har her på AAU erfa­ring for, at de stu­de­ren­de møder op på 1. seme­ster med begræn­se­de evner til skrift­lig frem­stil­ling og litteratursøgning.

Men når histo­rie ikke som andre niveau‑A fag afslut­tes med en skrift­lig eksa­men, fin­der vi det bekym­ren­de, at der ikke er til­delt den nød­ven­di­ge for­dy­bel­ses­tid. På den måde kan det skrift­li­ge ele­ment ikke få den plads og tid, som det kræ­ver at arbej­de med tekst og skrift­lig argu­men­ta­tion. Det kan i vær­ste fald ende som gode inten­tio­ner på papi­ret – men uden reel imple­men­te­ring i prak­sis. For­dy­bel­ses­ti­den er nød­ven­dig i den­ne sam­men­hæng, hvis der skal gøres noget effek­tivt for at frem­me over­gan­gen fra gym­na­si­um til universitet.

Et andet pro­blem, som vi ser i bekendt­gø­rel­se og lære­plan er den kraf­ti­ge beskæ­ring af eksa­mens­for­be­re­del­se fra 24 timer til 1,5 time til eksa­men i histo­rie på STX (A‑niveau). Det bety­der, at ele­ver­ne ikke har tid til selv at for­mu­le­re en pro­blem­stil­ling til et kil­de­sæt. Her­med er der en risi­ko for at svæk­ke en anden af de kom­pe­ten­cer, som vi der­i­mod hel­le­re ser styr­ket; nem­lig evnen til og træ­ning i at arbej­de selv­stæn­digt med histo­ri­ske problemstillinger.

 

Med ven­lig hilsen

Lars Ander­sen, lektor

Stu­di­e­næv­net for Historie

Aal­borg Universitet

Krog­h­stræ­de 1

9220 Aal­borg Øst

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *