400-året for etab­le­rin­gen af Trankebar

Som optakt til den fore­stå­en­de fejring af 400-året for etab­le­rin­gen af Tran­ke­bar invi­te­rer For­e­nin­gen Tran­ke­bar her­med til et idémøde

man­dag den 9. okto­ber kl. 14 — ca.17 i Asia Hou­se med føl­gen­de program:

1. Oplæg ved For­e­nin­gen Trankebar. 

2. Idéer til fejrin­gen fra deltagerne. 

3. Pau­se m. forfriskning. 

4. Fort­sat idéfremlæggelse. 

5. Afrunding.

Til­mel­ding sna­rest muligt, dog sene­st den 1. okto­ber til:

Knud Hel­les (næst­for­mand i For­e­nin­gen Tran­ke­bar), knudhelles@troensemail.dk — mobil 27504224.

Dan­mark — Indien

400 år

I slut­nin­gen af 1618 sej­le­de 5 han­dels- og flå­de­far­tø­jer ud fra Køben­havn med kurs mod Cey­lon. Eks­pe­di­tio­nens for­mål var at sik­re Dan­mark-Nor­ge fod­fæ­ste i Sydøst­a­si­en for at kun­ne del­ta­ge i den lukra­ti­ve han­del med asi­a­ti­ske varer, som hav­de udvik­let sig efter portu­gi­ser­nes opda­gel­se af søvej­en til Indi­en i 1498.

Frem til slut­nin­gen af 1500-tal­let fast­holdt portu­gi­ser­ne kon­trol­len over den direk­te for­bin­del­se med Asi­en. Men der­ef­ter blev deres monopol brudt af neder­land­ske og engel­ske han­delskom­pag­ni­er. Nu ønske­de også Dan­mark-Nor­ge at del­ta­ge i kaplø­bet om at for­sy­ne det vok­sen­de euro­pæ­i­ske mar­ked med efter­s­purg­te asi­a­ti­ske varer.

Med enga­ge­men­tet i den­ne over­søi­ske han­del tog Dan­mark et afgø­ren­de skridt i den udvik­lings­pro­ces, som siden da har med­ført en sta­digt stær­ke­re inte­gra­tion i en glo­ba­li­se­ret verden.

Da de dan­ske ski­be halvan­det efter afsej­lin­gen fra Køben­havn og efter sto­re tab omsi­der ankom til Cey­lon, gjor­de portu­gi­ser­nes magtstil­ling det imid­ler­tid umu­ligt for dan­sker­ne at få en afta­le med kon­gen om sær­li­ge han­dels­ret­tig­he­der. De sej­le­de der­for op langs Indi­ens sydøst­kyst. Her lyk­ke­des det i efter­å­ret 1620 den dan­ske admiral, Oluf Ged­de, at få en afta­le med nai­ken i Tanjo­re om, at Det Ostin­di­ske Kom­pag­ni kun­ne over­ta­ge den lil­le kyst­by, Tran­ke­bar, mod en årlig afgift. Alle­re­de i Novem­ber sam­me år påbe­gynd­tes opfø­rel­sen af  fæst­nin­gen Dans­borg,  som sta­digt eksi­ste­rer, og ved mid­ten af  1600-tal­let blev byen omgi­vet med en mur, hvoraf der dog i dag stort intet er tilbage.

 

Dans­borg

I det meste af peri­o­de, fra erhver­vel­sen i 1620 til Dan­mark solg­te Tran­ke­bar til eng­læn­der­ne i 1845, var byen en under­skud­s­for­ret­ning. Kun i peri­o­der med kon­flikt mel­lem eng­læn­de­re, neder­læn­de­re og fransk­mænd blom­stre­de den dan­ske kolo­ni som føl­ge af dens neut­ra­le status.

Men selv­om Tran­ke­bar kun i kor­te peri­o­der var en god for­ret­ning for Dan­mark, skal man ikke under­ken­de dens betydning:

Tran­ke­bar var den før­ste dan­ske over­søi­ske han­dels­plads. Den blev spring­brædt for etab­le­rin­gen af dan­ske han­dels­for­bin­del­ser med andre dele af Asi­en. I de 225 år mel­lem 1620 og 1845 boe­de tusin­der af dan­ske­re og andre euro­pæ­er og gjor­de tje­ne­ste i Tran­ke­bar, og i den sam­me peri­o­de besøg­te tusin­der af dan­ske søfolk byen med kom­pag­niets ski­be. I Tran­ke­bar vid­ner Dans­borg, guver­nør­bo­li­gen, bypor­ten og en ræk­ke andre byg­nin­ger og gader om dan­ske­ti­den. Des­u­den gem­mer man­ge dan­ske og indi­ske fami­li­er på min­der om de 225 års fæl­les dansk-indi­ske historie.

 

Land­por­ten

I løbet af de næste år er det 400 år siden Dan­mark enga­ge­re­de sig i den over­søi­ske han­del ved at sen­de ski­be til Indi­en for at etab­le­re en han­dels­sta­tion der.

I novem­ber 1618 sej­le­de flå­den af sted, og i slut­nin­gen af 1620 blev Tran­ke­bar erhver­vet som støt­te­punkt for en dansk han­del med Sydøstasien.

Dis­se skel­sæt­ten­de begi­ven­he­der bør ikke for­bi­gås i stilhed!

Vi mener, at der er soli­de argu­men­ter for at min­des og fejre 400-året for beg­ge begivenheder.

Vi er over­be­vi­ste om, at der vil være stor inter­es­se for at mar­ke­re 400-åre­ne for det dan­ske enga­ge­ment i Tran­ke­bar med for­skel­li­ge akti­vi­te­ter og pro­duk­tio­ner mv. 

Der­for invi­te­rer vi til et idé­mø­de man­dag d. 9/10 kl. 14 –ca.17

i Asia Hou­se, India Kaj 16 – 2100 Køben­havn Ø.

Kom og giv dit bud på, hvor­dan vi bedst kan fejre 400-året, og hvad du eller din insti­tu­tion evt. kan bidra­ge med.

Med ven­lig hilsen

 

Poul Peter­sen
for­mand for For­e­nin­gen Trankebar

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *