Rasmus Thestrup Østergaard

Anmel­del­se — Arbejds­bo­gen til Dan­mark i Europa

I den­ne lil­le bog byder Ras­mus Kjær­gaard Peter­sen på en ræk­ke værk­tø­jer til arbej­det med den grund­bog, som han udgav sam­men med Jakob Buhl Jen­sen i år. Bogen star­ter med 15 arbejds­spørgs­mål til hver af bogens ti kapit­ler, som kan bru­ges når man giver en lek­tie for. Der­næst føl­ger ti bilags­sæt bestå­en­de af 3–6 mate­ri­a­ler til hvert af kapit­ler­ne i Dan­mark i Euro­pa. Ide­en er god og en fin ser­vi­ce. Det er også dej­ligt, at der til næsten alle sæt både er tek­ster og bil­le­der og at tek­ster­ne er pæda­go­gisk bear­bej­det. Til gen­gæld er det ikke så dej­ligt, at der sjældent […]

Pestens tid. Syg­dom, sam­fund og behand­ling, 1100–1711

I for­or­det til den­ne bog, læg­ger cand.mag. Kri­sti­an Brøn­dum op til, at læse­ren med den­ne bog i hån­den skal kun­ne reflek­te­re over sam­spil­let mel­lem sam­fund, syg­dom­me og men­tale fore­stil­lin­ger. Bogen er byg­get op i fem kapit­ler som på for­skel­lig vis behand­ler udvik­lin­gen af et mere moder­ne syn på syg­dom­me. Bogens før­ste kapi­tel ”Syg­dom, kri­sten­dom og de klo­ge folk” beskri­ver hvor­dan syg­dom­me var en del af det, som Brøn­dum kal­der en magisk-reli­­gi­øs fore­stil­lings­ver­den. Tidens læger var en blan­ding af ”klo­ge­folk” med en prak­tisk viden om syg­dom­me og gejst­li­ge, som så syg­dom­me som udtryk for synd. Fæl­les for de to grup­per var, […]

USA’s nye sto­re mindretal

Niels Boel er uddan­net i statskund­skab, filmvi­den­skab og fransk. Han arbej­der des­u­den som jour­na­list, kon­su­lent og fored­rags­for­hold om for­hold i Lat­i­na­me­ri­ka. Det er der­for en viden­de mand som i seks tema­ti­ske kapit­ler gen­nem­går Lat­i­nos i USA. De seks tema­er som behand­les er: Lat­i­no­er i USA det poli­ti­ske system med fokus på lat­i­no­er­nes rol­le USA’s nye arbej­der­klas­se Ret­tig­he­der og med­bor­ger­skab En ny kul­tur i USA På tværs af græn­ser: Remit­ter og narko.    Styr­ker­ne ved bogen er kla­re: Hvert kapi­tel kan læses iso­le­ret. For hvert kapi­tel præ­sen­te­res et klart teo­­ri- og begrebs­ap­pa­rat i for­bin­del­se med behand­lin­gen af emnet og ende­lig skal det næv­nes at bogens statistikker […]

Grund­loven i euro­pæ­isk perspektiv

I Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags nye Dan­marks­hi­sto­rie, er turen den­ne gang kom­met til Grund­loven. For­fat­te­ren er histo­ri­ker Ber­tel Nygaard, som for­tæl­ler om Grund­lovens til­bli­vel­se og efter­mæ­leI bogen giver Ber­tel Nygaard en trans­na­tio­nal og fler­ty­dig for­tæl­ling om Grund­lovens til­bli­vel­se, hvor det bli­ver klart at udvik­lin­gen i sam­ti­dens Euro­pa er helt afgø­ren­de for udvik­lin­gen af demo­kra­ti­et i Dan­mark. Her under­stre­ges det spe­ci­elt at revo­lu­tio­ner­ne i Frank­rig og Tys­kland spil­le­de en helt afgø­ren­de rol­le for de natio­nal­li­be­ra­les mulig­he­der for at pres­se den ene­væl­di­ge stats­magt til at afgi­ve mag­ten. Bogen inde­hol­der også en detal­je­ret og spæn­den­de ana­ly­se både af tiden op til og af mart­s­da­ge­ne, samt […]

Noter #194: Begrebshistorie

Den­ne som­mers agur­ke­tid har bl.a. været præ­get af en debat om revo­lu­tions­be­gre­bet med Enheds­li­sten i en ufri­vil­lig hoved­rol­le. Det beslæg­te­de begreb ”refor­mer” har gen­nem en læn­ge­re peri­o­de ændret betyd­ning. Hvor det tid­li­ge­re blev for­bun­det med udbyg­ning af vel­færds­sta­ten, er dets kon­no­ta­tio­ner i dag stort set det modsatte.
Sådan­ne ændrin­ger af begre­ber­nes betyd­ning og kam­pe­ne her­om, siger noget væsent­ligt om vores sam­funds udvik­ling — ”Histo­ri­en” om man vil. De fle­ste er eni­ge om, at formålet
med histo­ri­e­fa­get i gym­na­siesko­len er at kva­li­fi­ce­re ele­ver­nes historiebevidsthed.

Hvad det så vil sige kan vi altid stri­des om. Når vi (og vores ele­ver) skal for­stå den sam­tid vi lever i og gøre os fore­stil­lin­ger om frem­ti­den er vi hen­vist til at gøre det gen­nem spro­get. Men det sprog vi bru­ger bærer præg af for­ti­den, og bl.a.
af dis­kur­si­ve kam­pe om begre­ber­nes betyd­ning. Begrebs­hi­sto­ri­en byg­ger på en fore­stil­ling om, at der eksi­ste­rer en ræk­ke grund­be­gre­ber (f.eks. demo­kra­ti, folk, nation, fri­hed, arbej­de, fami­lie…), som vi byg­ger vores for­stå­el­se af ver­den på. Nog­le har måske en sofi­sti­ke­ret ind­sigt i
begre­ber­ne, mens andre anven­der dem mere naivt, men de er mere eller min­dre uomgængelige
i for­stå­el­sen af den moder­ne verden.
I det­te nr. af Noter sæt­ter vi fokus på begrebs­hi­sto­ri­en ud fra en betragt­ning om, at den ikke blot er en lang­hå­ret, aka­de­misk mode­strøm­ning, men at beskæf­ti­gel­se med begrebernes
histo­rie kan bidra­ge væsent­ligt til at
kva­li­fi­ce­re vores ele­vers historiebevidsthed.