Trai­ler fra “De frelste”

Hvad er tro, magt og medier? 

Tro, Magt og Medi­er er en onli­ne under­vis­nings­plat­form. Plat­for­men ret­ter sig mod fage­ne histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab for hen­holds­vis 8.–9. klas­se i grund­sko­len samt i gym­na­si­et. Plat­for­men fin­der man på www.tromagtogmedier.dk. Selv­om plat­for­men er intu­i­tiv og let til­gæn­ge­lig, anbe­fa­ler vi, at gen­nem­læ­se lærer­vej­led­nin­gen, da den præ­sen­te­rer kil­de­ma­te­ri­a­lets kon­tekst, bag­grun­den for at ska­be plat­for­men samt de pæda­go­gi­ske prin­cip­per, den byg­ger på. 

Hvem har lavet fil­me­ne, og hvem står bag platformen? 

Bag­grun­den for plat­for­men er doku­men­tar­fil­men De Frel­ste (2018). De Frel­ste hand­ler om 100 års dansk kri­sten mis­sion i det nord­li­ge Nige­ria. Doku­men­tar­fil­men base­rer sig på et fil­mar­kiv, skabt af mis­sio­næ­rer fra Sudan Mis­sio­nen i peri­o­den fra1920’erne til i dag. Her er krist­ne pro­pa­gand­a­film, ene­stå­en­de doku­men­ta­tion af gam­le stam­mer og deres skik­ke, video­bre­ve fra mis­sio­nær­børn og indslag fra lokal-tv, hvor mis­sio­næ­rer­ne for­tæl­ler om deres arbej­de. Der er såle­des tale om både pro­fes­sio­nel­le opta­gel­ser og ama­tør­o­p­ta­gel­ser imel­lem hin­an­den. Arki­vet er ensi­digt kri­stent, oprin­de­ligt skabt for at udbre­de kend­ska­bet til kri­sten­dom­men og ind­sam­le pen­ge til Sudan Mis­sio­nen, der i dag hed­der Mis­sion Afri­ka. Ska­ber­ne af doku­men­tar­fil­men og af den­ne plat­form har ingen til­knyt­ning til eller for­plig­ti­gel­ser over­for det krist­ne mil­jø i Dan­mark eller Afri­ka. Vores inter­es­se er ude­luk­ken­de at bely­se kon­se­kven­ser­ne af 100 års dansk, kri­sten ind­fly­del­se i Afri­ka – på godt og ondt. Ud over Mis­sion Afri­kas arkiv har vi lavet en ræk­ke nye inter­views i Dan­mark og Nige­ria. Det er inter­views med men­ne­sker, der alle­sam­men på en eller anden måde er til­knyt­tet Mis­sion Afri­ka. Alle med­vir­ken­de er grund­læg­gen­de posi­tivt stemt over­for mis­sio­nen, men i kil­der­ne kan man også ople­ve kri­tik. Kri­tik­ken går f.eks. på opfat­tel­sen af at der fin­des en euro­pæ­isk og en afri­kansk udga­ve af kri­sten­dom­men. Kri­tik­ken ret­ter sig også mod den kul­turim­pe­ri­a­lis­me kri­sten­dom­men også kan ses som udtryk for. 

Hvad er den pæda­go­gi­ske tilgang? 

Plat­for­men er over­ve­jen­de base­ret på tan­ker­ne bag Fæl­les mål for kri­sten­dom­skund­skab og histo­rie i grund­sko­len. Arbej­det med plat­for­men bidra­ger der­for til at ele­ver­ne opbyg­ger de kom­pe­ten­cer de prø­ves i efter 9.klasse i grund­sko­len. Ud over det er der skabt et kom­pe­ten­ce­mæs­sigt over­lap til STX med hen­blik på at plat­for­men kan bidra­ge kon­struk­tivt til at ska­be et over­lap mel­lem de to uddan­nel­ses­ni­veau­er Som det frem­går af den fag­li­ge vej­led­ning for både histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab i grund­sko­len, skal under­vis­nin­gen inde­hol­de en pro­blem­o­ri­en­te­ret til­gang til emner/ tema­er, lige­som ele­ver­ne skal have arbej­det med for­skel­li­ge kul­tur­tek­nik­ker. Det gør de på plat­for­men ved at udvæl­ge video­ma­te­ri­a­le fra fil­mar­ki­vet, som besva­rel­se på arbejds­spørgs­må­le­ne og den over­ord­ne­de pro­blem­stil­ling. På den måde akti­ve­res ele­ver­ne, så de træ­ner deres fær­dig­he­der i at udvæl­ge kil­der, ska­be (medie)produkter og argu­men­te­re for deres valg – alt sam­men fær­dig­he­der, som er en del af prø­ven i fagene. 

Som det frem­går af den fag­li­ge vej­led­ning for både histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab i grund­sko­len, skal under­vis­nin­gen inde­hol­de en pro­blem­o­ri­en­te­ret til­gang til emner/ tema­er, lige­som ele­ver­ne skal have arbej­det med for­skel­li­ge kul­tur­tek­nik­ker. Det gør de på plat­for­men ved at udvæl­ge video­ma­te­ri­a­le fra fil­mar­ki­vet, som besva­rel­se på arbejds­spørgs­må­le­ne og den over­ord­ne­de problemstilling. 

(fra vej­led­nin­gen)

Det fil­mi­ske mate­ri­a­le, ele­ver­ne skal arbej­de med, er delt op i klip af 10–20 sekun­ders varig­hed. Klip­pe­ne lig­ger, som var de lego klod­ser, og er klar til at bli­ve sat sam­men i nye for­tæl­lin­ger fra ele­ver­ne. Alt arbej­det – også vide­ore­di­ge­rin­gen – fore­går inden­for plat­for­men, og man skal ikke bru­ge andre pro­gram­mer eller for­la­de sitet i løbet af pro­ces­sen. Plat­for­mens for­skel­li­ge tema­er er tænkt sådan, at Tro pri­mært under­støt­ter arbej­det med kom­pe­ten­ce­må­le­ne for kri­sten­dom­skund­skab, Magt ræk­ker ind i beg­ge fag og Medi­er ret­ter sig mest mod historie. 

(tek­sten er fra lærer­vej­led­nin­gen til plat­for­men /LH)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *