Heidi Funder

Nyt fra formanden

Kære kol­le­ga Siden Noter udkom i marts er vi ble­vet vir­tu­el­le og skal hol­de indi­vi­du­el­le fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler. Størst er udfor­drin­gen selvsagt på HF, hvor man ikke har årska­rak­te­ren at ske­le til, når den afslut­ten­de karak­ter skal gives. Vi får såle­des ikke i år prø­vet kræf­ter med den ny eksa­mens­form og 90 minut­ters for­be­re­del­se. Lidt savs­muld i næser­ne får vi dog, når SRP’erne skal for­sva­res. Det er et ander­le­des for­år i almin­de­lig­hed og en ander­le­des stu­den­ter­tid for vores ele­ver i sær­de­les­hed. I Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen lig­ger det os på sin­de at møde Jer, der hvor I er. Vi har der­for invi­te­ret til dialog […]

Noter #223: Gen­for­e­nin­gen, 2.udgave

Til næste år er det 100 år siden Søn­derjyl­land blev gen­for­e­net med Dan­mark efter fol­ke­af­stem­nin­ger i de berør­te områ­der, hhv. zone 1, Nord­s­lesvig, og zone 2, Mel­lem­s­lesvig inkl. Flens­borg. I den for­bin­del­se har redak­tio­nen bag NOTER ønsket at præ­sen­te­re nog­le betragt­nin­ger om græn­selan­det. Den før­ste arti­kel, som kig­ger nær­me­re på græn­selan­det, er skre­vet af Klaus Tol­strup Peter­sen fra Den slesvig­ske Sam­ling i Flens­borg. I artik­len bely­ses ‘Den Inter­na­tio­na­le Kom­mis­sion og græn­sed­rag­nin­gen i 1920’. Efter­føl­gen­de dis­ku­te­rer Dor­te Jage­tic Ander­sen fra SDU spørgs­må­let ‘Græn­ser hin­si­des hegn og mure’. Da resul­ta­tet af afstem­nin­ger­ne forelå i 1920 var en af kon­se­kven­ser­ne dan­nel­sen af de […]

Noter #209: Over­gan­ge på langs og på tværs

Histo­ri­e­fa­gets over­gan­ge på langs og på tværs af uddan­nel­ses­sy­ste­met er omdrej­nings­punk­tet i det­te num­mer af Noter.  Ide­en udsprang af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens sam­ar­bej­de med Histo­ri­e­lab i Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk, der net­op fav­ner de nævn­te insti­tu­tio­ner. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen vil ger­ne støt­te det­te sam­ar­bej­de og net­værk, idet vi grund­læg­gen­de tror på at en stør­re ind­sigt i, hvad vi mod­ta­ger og hvad vi sen­der vide­re kan styr­ke ele­ver­nes ople­vel­se af fag­lig­hed og pro­g­res­sion på en frugt­bar måde. Hvad vi ikke vid­ste var, at det­te num­mer kom rege­rin­gens udspil til en gym­na­si­ere­form Fra elev til stu­de­ren­de — klædt på til vide­re­gå­en­de uddan­nel­se’ , der bl.a. foku­se­rer på at ruste […]