Tea­ter om kolo­ni­tid og slavehandel

Tea­tret Det Olske Orke­ster spil­ler 27. febru­ar til 10. marts fore­stil­lin­gen SUKKER, som er en kri­tisk kom­men­tar til det­te kapi­tel i dan­marks­hi­sto­ri­en. Fore­stil­lin­gen omhand­ler tre­kants­hand­len, den dehu­ma­ni­se­ren­de behand­ling af sla­ver og fri­gi­vel­sen af de dan­ske slaver.

Fore­stil­lin­gen rej­ser man­ge spørgs­mål, som ele­ver­ne bag­ef­ter kan tage op til dis­kus­sion eller bru­ge som udgangs­punkt for en kri­tisk under­sø­gel­se af trekantshandelen.

Til for­mid­dags­fo­re­stil­lin­ger­ne d. 5. og 6. marts er der mulig­hed for at få en intro­duk­tion til emnet og fore­stil­lin­gen af instruk­tør, Lot­te Faarup.

Her kan du hen­te et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som er til­gæn­ge­ligt og til fri afbe­nyt­tel­se i for­bin­del­se med arbej­det med forestillingen.

[wpdm_package id=‘11712’]

SUKKER spil­ler på Tea­ter Repu­blique i København.

Link til formiddagsforestillinger

Link til aftenforestillinger

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen 2017–19 | Pedel på historielaerer.dk

Under­vi­ser på Her­ning Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *