Hørings­svar til påtænkt revi­sion af læreplaner

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har føl­gen­de kom­men­ta­rer til de revi­de­re­de lære­pla­ner, hvor ’holo­caust og andre fol­ked­rab’ til­fø­jes til kernestoffet.

Udfor­drin­ger generelt

Ved 2017 refor­men blev ker­ne­stof­punk­ter­ne for­mu­le­ret rela­tivt åbent og det aktu­el­le for­slag om at skri­ve kon­kre­te begi­ven­he­der ind i ker­ne­stof­fet kan opfat­tes som en til­ba­ge­ven­den til en mere detal­je­ret og sty­ret lære­plan, med min­dre plads til ele­vind­dra­gel­se, lokal til­pas­ning, didak­ti­se­ring og stu­di­e­ret­ning­s­to­ning. For­sla­get er udtryk for en ten­dens til øget sty­ring, som giver den enkel­te lærer min­dre manøv­re­dyg­tig­hed og det kan få kon­se­kven­ser for lære­res og ele­vers moti­va­tion for at arbej­de fag­ligt i faget.

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen fin­der det natur­lig­vis rele­vant, at under­vis­nin­gen i gym­na­siesko­len rum­mer Holo­caust og andre fol­ked­rab, for­di det er en cen­tral del af Euro­pas og ver­dens histo­rie. Man­ge under­vi­se­re foku­se­rer alle­re­de på det­te emne, og det er i for­vej­en oplagt at foku­se­re på ‘Holo­caust og andre fol­ked­rab’ når man arbej­der med opfyl­del­sen af lære­pla­nens ker­ne­stof som f.eks. ‘ide­o­lo­gi­er­nes kamp i det 20. århund­re­de’ og ‘men­ne­ske­ret­tig­he­der’.

Hvis der ønskes en til­fø­jel­se til lære­pla­nen, fore­slår vi føl­gen­de for­mu­le­ring, der er i tråd med detal­je­rings­gra­den i for­mu­le­rin­ger­ne i den gæl­den­de lære­plan: ‘Ide­o­lo­gi­er­nes kamp i det 20. århund­re­de og folkedrab’.

Udfor­drin­ger i GIF læreplanerne

Den­ne mere detal­je­re­de måde at udfor­me lære­pla­nen giver også en mere usam­men­hæn­gen­de lære­plan, hvil­ket bli­ver sær­ligt tyde­ligt i Idéhi­sto­rie og de 2 GIF lære­pla­ner, hvor man har svært ved at se hvor­dan det nye for­slag pas­ser ind i lære­pla­ner­ne. For­di GIF lære­pla­ner­ne sær­ligt sig­ter mod hhv. ‘hvor­le­des men­ne­sker har levet og orga­ni­se­ret sig i det dan­ske sam­fund de sene­ste 150 år’ (B niveau)og ‘hvor­le­des men­ne­sker har levet og orga­ni­se­ret sig i det dan­ske sam­fund efter ca. 1900’ (c niveau), for men­ne­sker der alle­re­de har opnå­et et til­sva­ren­de eller høje­re uddan­nel­ses­ni­veau end gym­na­si­alt, vil til­fø­jel­sen give udfor­drin­ger i for­hold til til­ret­te­læg­gel­sen af sam­men­hæn­gen­de for­løb, og over­hol­del­sen af krav til fag­ligt samspil.

I lære­pla­nen for histo­rie GIF på c niveau, der har 60 under­vis­nings­ti­mer, vil til­fø­jel­sen skævvri­de lære­pla­nen og van­ske­lig­gø­re over­hol­del­sen af lære­pla­nens andre bestemmelser.

Vi mener der­for ikke at kra­vet om under­vis­ning i Holo­caust og andre fol­ked­rab bør ind­fø­res i GIF lære­pla­ner­ne. Emnet kun­ne evt. bely­ses ved et fokus på ‘dan­ske jøde­rs situ­a­tion under anden ver­denskrig’. På den­ne måde vil­le man kun­ne kom­me ind på jøde­rs til­fan­ge­ta­gel­se og ophold i kon­cen­tra­tions­lej­re og Holo­caust kun­ne bely­ses fra det­te per­spek­tiv. Man kun­ne også ind­dra­ge jøde­ak­tio­nen i 1943 og på den­ne måde leve op til lære­pla­nens krav.

Øge­de krav til ele­ver­ne uden at time­tal­let føl­ger med.

De sene­re års refor­mer har bety­det, at histo­ri­e­fa­get er ble­vet udvi­det, både i for­hold til for­mål og de fag­li­ge mål, uden at fagets time­tal er øget, f.eks. fik faget ikke til­delt for­dy­bel­ses­tid til den obliga­to­ri­ske dansk-histo­rie opga­ve ved 2017 refor­men, der er ind­ført krav om innova­tivt arbej­de, lige­som prø­ve­for­men blev væsent­ligt afkor­tet, med øge­de krav til ele­ver­ne til føl­ge, hvil­ket bety­der, at man bur­de øge fagets time­tal, sær­ligt hvis man ønsker nye kon­kre­te emner belyst i faget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *