Lars Peter Visti

Noter #234: Middelalderen

Vi har i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen valgt at det­te num­mer skul­le hand­le om Mid­delal­de­ren, da det er en af de peri­o­der vi sta­dig ven­der til­ba­ge til i under­vis­nin­gen. Num­me­ret er tænkt som inspira­tion til under­vis­nin­gen i mid­delal­de­ren, og at for­sy­ne vore med­lem­mer med ny ind­sigt i peri­o­den. Artik­ler­ne omhand­ler dels dansk mid­delal­der og rus­­sisk-ukrainsk histo­rie men har også fokus på hvor­dan man i andre euro­pæ­i­ske lan­de – med udgangs­punkt i lan­de­nes egne natio­na­le for­tæl­lin­ger — præ­sen­te­rer mid­delal­de­ren og over­gan­gen til moder­ne tid, og de didak­ti­ske over­vej­el­ser, der er for­bun­det med under­vis­ning i mid­delal­de­ren. Den før­ste arti­kel af Kim Esmark fra RUC omhandler […]

Noter #231: Antik­ken — Det evi­ge Rom

Det­te num­mer af Noter hand­ler om ”Antik­ken”. Der­med udgi­ver vi i vari­a­tio­nens navn et num­mer, som er tra­di­tio­nelt i og med, at dets tema udsprin­ger af en klas­sisk peri­o­di­se­ring inden­for histo­ri­e­fa­get. Det er imid­ler­tid vores ind­tryk, at inter­es­sen for antik­ken er i vækst. Her­til kom­mer antik­kens evi­ge rele­vans, idet vi alle er omgi­vet af arven fra antik­ken eksem­pel­vis i arki­tek­tu­ren, i rets­sy­ste­met, i spro­get, og selv­føl­ge­lig også i vores lære­pla­ner. I avis­ar­tik­ler fore­kom­mer ofte brug af antik­kens histo­rie til både at for­stå sene­re histo­ri­ske fæno­me­ner men også til illu­stra­tion af vores egen tid. Et eksem­pel her­på kun­ne være anven­del­sen af […]

Dansk repræ­sen­tant i Euroclio

Den 6. april 2019 var der gene­ral­for­sam­ling i Euro­clio, den euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, i Gdansk, Polen, hvor det lyk­ke­des mig, Lars Peter Visti Han­sen, at bli­ve valgt til besty­rel­sen. Euro­clio er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger og beskæf­ti­ger sig med sam­ar­bej­de over græn­ser­ne i Euro­pa, fx i kon­flik­t­om­rå­der som Bal­kan, men Euro­clio arbej­der også gene­relt på at øge bevidst­he­den hos lære­re og ele­ver i hele Euro­pa om at sand­he­den ikke er natio­nal, men man­ge­facet­te­ret og aldrig objek­tiv. Hvert lands lærebø­ger skil­drer den fæl­les histo­rie fra et ander­le­des syns­punkt. Det er ind­ly­sen­de nok, men det er også vig­tigt at slå fast i en tid […]

Noter #217: Mellemøsten

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne i Noter 217, som udkom­mer ca. 1. juni.  Det­te num­mer af noter omhand­ler for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker i Mel­le­mø­sten i bred for­stand.Den før­ste arti­kel er skre­vet af Dr. Phil. Jør­gen Bæk Simon­sen fra Køben­havns Uni­ver­si­tet og omhand­ler den moder­ne stats opstå­en og udfor­drin­ger i Mel­le­mø­sten. Der­næst føl­ger en arti­kel, I Krig og Kær­lig­hed, af Stef­fen Jen­sen om udvik­lin­gen i Isra­el-Palæstina­kon­flik­ten. Ph.d.-studerende Musta­fa K. Topal fra RUC har sam­men med cand.mag. og fol­ke­tings­kan­di­dat for Enheds­li­sten Ibra­him Ben­li skre­vet en kro­nik med udgangs­punkt i præ­si­dent Erdo­gans postu­lat om, at han for­sø­ger på at  refor­me­re ’det gam­le Tyr­ki­et’ til en stærk nation. Men […]

Noter #212 — Rusland 1917

Ulti­mo febru­ar 2017 er det præ­cis 100 år siden at en stor demon­stra­tion i Ruslands davæ­ren­de hoved­stad Skt. Peters­borg før­te til den før­ste af de to rus­si­ske revo­lu­tio­ner i 1917. Tsar Niko­laj 2. blev tvun­get til at abdi­ce­re, hvor­ef­ter det davæ­ren­de par­la­ment, Duma­en, ned­sat­te en pro­viso­risk koa­li­tions­re­ge­ring ledet af Kerenskij, som var ’demo­kra­tisk soci­a­list’. Rege­rin­gen måt­te dog dele mag­ten med, og i man­ge til­fæl­de mod, de såkald­te ’sov­jet­ter’ (råd af arbej­de­re og sol­da­ter) i Skt. Peters­borg.  Den pro­viso­ri­ske rege­ring fort­sat­te Ruslands del­ta­gel­se i kri­gen, og stod sam­ti­dig over­for den enor­me opga­ve at brin­ge Rusland på ret køl. Til sidst blev […]