(Jeg har fået det­te tip fra Inge Som­mer, Fridt­hjof Film /LH) 

Vi har her­med for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re efter­å­rets sto­re dan­ske film­pro­duk­tion I KRIG OG KÆRLIGHED som får pre­mi­e­re 15. novem­ber 2018. Fil­men er instru­e­ret af Kas­per Tor­sting og pro­du­ce­ret af Fridt­hjof Film. Hoved­rol­ler­ne spil­les af Seba­sti­an Jes­sen og Rosa­lin­de Myn­s­ter. Der­u­d­over med­vir­ker Tom Wla­s­chiha (kendt fra Game of Thro­nes), Thu­re Lind­hardt, Ulrich Thom­sen, Nata­lie Madu­eño, Mor­ten Brovn m.fl.

Fil­men er en ægte dansk stor­film – et kær­lig­heds­dra­ma. Den er sat i en fasci­ne­ren­de histo­risk kon­tekst, hvor 1. Ver­denskrig er ram­men. Kær­lig­heds­dra­ma­et er fil­mens ker­ne og fil­men sæt­ter spot på kær­lig­he­den og stil­ler sto­re spørgs­mål som: Hvor langt er du vil­lig til at gå for at red­de dit liv, dit ægte­skab og din ære? Og hvor langt kan rela­tio­nen mel­lem to, der elsker hin­an­den egent­lig strækkes?

For­u­den det sto­re kær­lig­heds­dra­ma, er det før­ste gang, at der pro­du­ce­res en spil­le­film, som fore­går under 1. Ver­denskrig. Fil­men sæt­ter der­med den­ne histo­ri­ske peri­o­de på land­kor­tet igen i sam­me år som mar­ke­rer, at det nu er 100 år siden 1. Ver­denskrig startede.

I for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af fil­men udgi­ves der – i sam­ar­bej­de med for­la­get Gyl­den­dal – en bog om 1. Ver­denskrig og fil­men, som vil bli­ve brugt til under­vis­ning på gym­na­si­er samt sæt­tes til salg hos bog­hand­le­re over hele Danmark.

TRAILER

 

 

SOCIALE MEDIER

I for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af fil­men er der opret­tet en Face­book grup­pe, hvor alt tid­li­ge­re og nyt mate­ri­a­le fra fil­men bli­ver offent­lig­gjort. Den kan fin­des via føl­gen­de link: https://www.facebook.com/ikrigogkaerlighed/

FORPREMIERER/B2B

Skul­le I have lyst til at boo­ke en for­pre­mi­e­re, kon­takt da Inge Som­mer på inge_sommer@uip.com

KONKURRENCER

I anled­nin­gen af fil­mens pre­mi­e­re vil det være muligt at afhol­de kon­kur­ren­cer med præ­mie­pak­ker bestå­en­de af fri­bil­let­ter og bogen bag om fil­men. Ved inter­es­se for kon­kur­ren­cer, hen­vend jer til Inge Som­mer fra UIP på inge_sommer@uip.com

For yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner omkring pres­se­ma­te­ri­a­le — kon­takt Micha­el Feder fra Have Kom­mu­ni­ka­tion på michael@have.dk

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *