Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de fra Jonat­han Har­mat, JIC:

Til ret­te vedkommende,

Jeg skri­ver for at gøre jer opmærk­som­me på vores gra­tis under­vis­nings­til­bud i Jødisk Informationscenter.

Kort for­talt er jeg pro­jekt­le­der i Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter, der blev opret­tet i kølvan­det på ter­r­or­an­gre­bet på Køben­havns Syna­go­ge i 2015. Vores grund­læg­gen­de opga­ve er at ned­bry­de for­dom­me og anti­se­mi­tis­me ved at infor­me­re om og under­vi­se i jøde­dom, jødisk histo­rie og jødisk liv. 

Vi er en del af ‘Sko­le­tje­ne­sten’, hvor vi har fire under­vis­nings­til­bud – “De dan­ske jøder gen­nem tider­ne”, “Flugt og for­føl­gel­se”, “Jøde­dom – reli­gion og ritu­a­ler”, “Dansk jøde i dag. Alle vores under­vis­nings­til­bud er gra­tis for sko­le­klas­ser i Køben­havns Kom­mu­ne og fin­der sted bag Syna­go­gen i Krystal­ga­de. I kan se til­bud­de­ne her https://www.joediskinfo.dk/under­vis­ning-book-et-besog

Det er også muligt at for jer at boo­ke en jøde til at kom­me ud på jeres sko­le til stør­re grup­per. Vores under­vi­se­re vil for­tæl­le deres histo­ri­er og sva­re på spørgs­mål – og måske udfor­dre for­dom­me? Ide­en med det­te til­bud er at sæt­te ansigt på de dan­ske jøder, og man­ge af vores under­vi­se­re, der kom­mer ud, har selv været flygt­nin­ge under anden ver­denskrig. Til­bud­det er sær­ligt inter­es­sant i år, da det er 75 året for de dan­ske jøde­rs flugt til Sve­ri­ge. Læs om til­bud­det her https://www.joediskinfo.dk/un­der­vis­ning-book-et-besog/book-en-jode

Vi mener, at en debat bli­ver mere nuan­ce­ret, når dem, vi taler om, også del­ta­ger i sam­ta­ler­ne. Vi har der­for et dia­log­til­bud kaldt “De nye stem­mer” som består af 22 unge mus­li­mer og jøder i alde­ren 16–20, der tager ud på sko­ler og laver wor­ks­hops. Ide­en er at bidra­ge til at frem­me gen­si­dig for­stå­el­se og få gang i dia­lo­gen om diskri­mi­na­tion blandt køben­havn­ske unge for der­i­gen­nem at nuan­ce­re for­skel­li­ge fore­stil­lin­ger som jøder, mus­li­mer og andre dan­ske­re måt­te have om hin­an­den. Læs om til­bud­det her https://www.joediskinfo.dk/dialogtilbud‑0

Des­u­den har vi en hjem­mesi­de, hvor vi sæt­ter ansigt på de dan­ske jøder. Hjem­mesi­den inde­hol­der lærer­ma­te­ri­a­le, artik­ler, kil­der, video­er, som alle kan brun­ges i under­vis­nin­gen. Det er muligt for ele­ver at stil­ler prak­ti­se­ren­de jøder spørgs­mål ([https://www.joediskinfo.dk)

Jeg håber, at I vil dele infor­ma­tio­nen blandt jeres lærere.

De bed­ste hilsner,

Jonat­han Har­mat , Jødisk Informationscenter

Infor­ma­tio­nen er her­med delt.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *