Beret­ning for histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se 2021–2023

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se har et rota­tions­prin­cip, hvor med­lem­mer­ne af besty­rel­sen mak­si­malt kan sid­de 6 år. På gene­ral­for­sam­lin­gen 2021 udt­rå­d­te Las­se Taa­gaard Jen­sen, Win­nie Færch, Lars Peter Visti Han­sen og Hei­di Fun­der. I den nye besty­rel­se trå­d­te Søren Tor­b­jørn Svend­sen, Emi­lie Kjers­gaard Mor­ten­sen, Tri­ne Vil­lum­sen og Niko­laj Peter­sen. Niels N. Peter­sen, Kri­sti­an Arent­sen, Ama­lia Dea Bon­ne, Mire­la Redzic og Espen Espen­sen fort­sat­te i besty­rel­sen. Jens Nør­gaard Laurid­sen blev valgt som suppleant.

Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­des med Niels som for­mand, Kri­sti­an som næst­for­mand og Mire­la som kas­se­rer.  Peder Kragh fort­sat­te som for­e­nin­gens regn­skabs­fø­rer og Ras­mus Øster­gaard fort­sat­te som for­e­nin­gens revisor.

I besty­rel­sen har vi arbej­det med de faste ansvars­om­rå­der, som er; Noter, udvalg, kur­sus­ansvar­lig, hjem­mesi­de, face­book, Histo­rie­kon­kur­ren­cen, Histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk og inter­na­tio­na­le samarbejder. 

I løbet af den­ne 2‑årige peri­o­de har vi haft føl­gen­de fokuseringer:

 1. Bespa­rel­ser
 2. Kom­mu­ni­ka­tion, både inter­nt i besty­rel­sen og med medlemmerne.
 3. En fort­sat styr­kel­se af sam­ar­bej­det på langs og på tværs af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i det dan­ske skolesystem
 4. En styr­kel­se af det nor­di­ske sam­ar­bej­de med hen­blik på ind­sigt og viden­de­ling af især didak­ti­ske spørgsmål.
 5. Fagets frem­tid med fokus på lære­pla­ner (KS og lære­plans­æn­drin­gen 2022)
 6. Øvri­ge faste aktiviteter

 1. Bespa­rel­ser:
  Den over­ord­ne­de ram­me, som har haft betyd­ning for hele besty­rel­sens arbej­de i den­ne peri­o­de, har været at imø­de­gå det fal­den­de antal med­lem­mer og de der­af fal­den­de ind­tæg­ter. Vi beslut­te­de fra start at arbej­de både med at for­sø­ge at rek­rut­te­re fle­re med­lem­mer, sam­ti­dig med at vi i peri­o­den har iværk­sat en ræk­ke besparelser: 
  • Besty­rel­ses­mø­der afhol­des på sko­ler, så vi spa­rer på udgif­ter til loka­ler og spi­ser bil­li­ge­re i
   kan­ti­nen. De med­lem­mer, der bor tæt på, over­nat­ter hjemme.
  • Der er spa­ret på udgif­ter til hjem­mesi­den, hvor besty­rel­sen selv har over­ta­get dele af arbej­det (10.000 kr.)
  • Der er spa­ret på anmel­der­re­dak­tør på Noter, som besty­rel­sen nu selv står for (20.000 kr.)
  • Der er spa­ret på por­to­pen­ge til bestyrelsesmedlemmer
  • Der er spa­ret på køb af scan­pix fotos i for­bin­del­se med udgi­vel­se af Noter
  • På grund af bespa­rel­ser blev en plan­lagt kil­de­sam­ling til 50.000 kr. spa­ret væk.
  • Sponso­rer til historiekonkurrencen
  • Sam­ti­dig med bespa­rel­ser­ne, har besty­rel­sen arbej­det med at syn­lig­gø­re for­e­nin­gen og på den
   måde rek­rut­te­re nye med­lem­mer bl.a. ved at besty­rel­ses­mø­der afhol­des på sko­ler­ne, så vi ogsåfår mulig­hed for at møde vores kol­le­ger og på den måde indi­rek­te rek­la­me­re for for­e­nin­gen, men­selv­føl­ge­lig også for at få input fra medlemmerne.
 2. Kom­mu­ni­ka­tion:
  • Facebook/SoMe. Besty­rel­sen har pri­o­ri­te­ret at have faste redak­tø­rer på for­e­nin­gens face­book­si­de, som kan ska­be øget tra­fik og sik­re at opslag bli­ver uplo­a­det hur­tigt. Den inter­ne kom­mu­ni­ka­tion er styr­ket ved at besty­rel­sen har lavet pro­ces­be­skri­vel­ser af faste opga­ver på fæl­les­drev på goog­le, som kan gøre det mere smi­digt at dele de for­skel­li­ge arbejds­op­ga­ver blandt medlemmerne.
 3. En fort­sat styr­kel­se af sam­ar­bej­det på langs og på tværs af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i det dan­ske skolesystem: 
  • Besty­rel­sen har de sid­ste 2 år arbej­det vide­re i histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk og afholdt et semi­nar og en kon­fe­ren­ce med tit­len ’Skab histo­rie’ som fandt sted på Vej­en Gym­na­si­um d. 8.3.23. Vi er nu i gang med at for­be­re­de en kon­fe­ren­ce i for­å­ret 2024 med fokus på hvor­dan man kan under­vi­se i histo­rie i en antro­po­cæn tidsalder. 
 4. Vi ønsker at styr­ke det nor­di­ske sam­ar­bej­de med hen­blik på ind­sigt og viden­de­ling om især didak­ti­ske spørgsmål: 
  • Efter et års udsæt­tel­se pga. Cor­o­na, afholdt vi det tra­di­tions­ri­ge ’Nor­di­ske histo­ri­e­læ­rer­se­mi­nar d. 2–5.8. 2022 med fokus på Nor­den under Den kol­de Krig. Semi­na­ret bød på stær­ke fag­li­ge oplæg fra Anders Per­s­son, Niels Wium Ole­sen, Cas­per Syl­vest, Micha­el Boas, og Mik­kel Run­ge Ole­sen. På semi­na­ret delt­og en ræk­ke lære­re fra Nor­ge, Fin­land og Sve­ri­ge. 
   I okto­ber 2023 delt­og dele af besty­rel­sen i de ’Sven­ske histo­ri­e­da­gar’ og holdt i den for­bin­del­se, sam­men med den skån­ske afde­ling af den sven­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, et oplæg om hvor­dan man under­vi­ser i histo­rie i Dan­mark og Sve­ri­ge. Besty­rel­sen har gen­nem peri­o­den også haft løben­de kon­takt til den nor­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, HIFO, hvor det er pla­nen at arran­ge­re en stu­di­e­tur til Oslo for med­lem­mer­ne i 2024. Sam­ti­dig er et num­mer
   af Noter om under­vis­ning i histo­rie i Nor­ge og Sve­ri­ge på vej (2024) 
 5. Fagets frem­tid med fokus på lære­pla­ner (KS og lære­plans­æn­drin­gen 2022)
  • Revi­de­ring af lære­pla­nen og for­slag til ændring af KS lære­pla­nen.
   I for­bin­del­se med de revi­de­re­de lære­pla­ner, hvor ’holo­caust og andre fol­ked­rab’ blev til­fø­jet til ker­ne­stof­fet skrev besty­rel­sen et hørings­svar, hvor vi aner­kend­te rele­van­sen af emnet, men vi beto­ne­de også en ræk­ke poten­ti­el­le udfor­drin­ger bl.a. at til­fø­jel­sen sig­na­le­re­de en øget detailsty­ring og at der er en ten­dens til at man fra poli­tisk side øger kra­ve­ne, uden at time­tal­let føl­ger med.
   I den­ne peri­o­de har besty­rel­sen i sam­ar­bej­de med Fals og reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen udar­bej­det et fæl­les papir, hvor vi kom­mer med en eva­lu­e­ring af KS faget fra 2017 og sam­ti­dig udtryk­ker bekym­ring for at ele­ver­ne har svært ved at navi­ge­re mel­lem de 2 eksa­mens­for­mer og at det kan ople­ves som uret­fær­digt at det er til­fæl­digt om man træk­ker et c eller b niveau fag til eksamen.
 6. Øvri­ge akti­vi­te­ter:
  Kolo­ni­hi­sto­risk referencegruppe:
  • Som del af finans­lo­ven for 2021, blev der ned­sat en kolo­ni­hi­sto­risk refe­ren­ce­grup­pe med det for­mål at udar­bej­de en rap­port med for­skel­li­ge sce­na­ri­er for styr­ket for­mid­ling af dansk kolo­ni­hi­sto­rie. Sam­men med en ræk­ke muse­er og insti­tu­tio­ner de tog histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen i refe­ren­ce­grup­pen, der hur­tigt kom i medi­er­nes søge­lys på bag­grund af de man­gear­te­de opfat­tel­ser af kolo­ni­hi­sto­rie, som med­lem­mer­ne af grup­pen hav­de. Efter man­ge dis­kus­sio­ner, også de frugt­ba­re, blev der udgi­vet en sta­tus­rap­port med for­skel­li­ge sce­na­ri­er for for­mid­ling af kolonihistorie. 

Udgi­vel­se af Noter 2021–2023:
Nr. 228 For­bry­del­se og straf
Nr. 229 Grøn­land
Nr. 230 Ud af kri­ser
Nr. 231 Antik­ken – det evi­ge Rom
Nr. 232 For­tæl­lin­ger om Rusland
Nr. 233 Nor­den under Den Kol­de Krig
Nr. 234 Mid­delal­de­ren
Nr. 235 USA
Nr. 236 Sil­ke­vej­en
Nr. 237 Skab histo­rie
Nr. 238 Under­vis­ning i svæ­re emner

Histo­rie­kon­kur­ren­cen:
Histo­rie­kon­kur­ren­cen blev afholdt for 16. gang i sko­le­å­ret 2021–22. Tema­et var “en ny begyn­del­se”. Som noget nyt hav­de vi fået sponso­rer til­knyt­tet kon­kur­ren­cen. Før­ste­præ­mi­en på 10.000 kr. blev såle­des sponso­re­ret af for­la­get Systi­me, og den blev vun­det af Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um, der hav­de bidra­get med bræt­spil­let “Over Atlan­ten” om euro­pæ­isk udvan­dring til Ame­ri­ka. Vi modt­og 29 bidrag fra ca. 80 ele­ver.
Som led i arbej­det med bespa­rel­ser fik vi sponso­rer på alle præ­mi­er i kon­kur­ren­cens 17. udga­ve, der blev afholdt i sko­le­å­ret 2022–2023. Det betød en bespa­rel­se på 18.000 kr. for for­e­nin­gen, og sam­ti­dig en for­ø­gel­se af præ­miesum­men fra 18.000 kr til 30.000 kr. Tema­et var “fæl­les­ska­ber”. Vi modt­og 50 bidrag og ca. 145 ele­ver var akti­ve som del­ta­ge­re i kon­kur­ren­cen. Præ­mie­over­ræk­kel­sen fandt lige­som i 2022 sted på Histo­ri­ske Dage i Øks­ne­hal­len, hvor­til for­e­nin­gens med­lem­mer hav­de fået gra­tis adgang beg­ge dage som del af sam­ar­bej­det om kon­kur­ren­cen med Histo­ri­ske Dage. Her kun­ne Alvil­da Emi­lie Dani­el og Asger Bjer­rum Mørch Bar­slund fra Hels­in­gør Gym­na­si­um mod­ta­ge før­ste­præ­mi­en for deres bræt­spil “bag jerntæppet”.

Tema­et for inde­væ­ren­de sko­le­år er “Krig og fred”. Dead­li­ne for ind­sen­del­se af bidrag er 15. janu­ar 2024. Vi håber man­ge vil del­ta­ge og spre­de bud­ska­bet om kon­kur­ren­cen. Der er igen sto­re præ­mi­er til vinderne.

Sen­sei pro­jek­tet under Euro­clio:
Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen del­ta­ger i det EU finan­si­e­re­de pro­jekt Sen­sei (The School Educa­tion for Sustai­nab­le and Equal Inclu­sion). Fokus er på erfa­rings­ud­veks­ling og kom­pe­ten­ce­op­byg­ning mel­lem sko­ler og lære­re inden­for områ­der som dif­fe­ren­ti­e­ring og stil­lad­se­ring, og som skal ska­be en mere moti­ve­ren­de og inklu­de­ren­de under­vis­ning. Der del­ta­ger for­e­nin­ger og orga­ni­sa­tio­ner fra 11 lan­de, her­un­der:  Ita­li­en, Spa­ni­en, Rumæ­ni­en, Portu­gal, Ser­bi­en, Tjek­ki­et, Hol­land og Polen.

Afhold­te regio­nal­kur­ser: 
Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har i peri­o­den været med til at støt­te afhol­del­sen af 3 vel­be­søg­te kur­ser i Has­se­ris, via for­e­nin­gen til frem­me af kul­tur­bæ­ren­de under­vis­ning (FFKU)
Decem­ber 2021: ‘Per­spek­ti­ver på Rusland’.
August 2022: ‘Det gam­le jer­n­tæp­pe i en ny ver­den­sor­den’
Decem­ber 2022: ‘The Ame­ri­can Nightmare’

I peri­o­den har regions­se­kre­tæ­rer­ne holdt nog­le spæn­den­de kur­ser rundt i lan­det.
I april 2022 var der kur­set ”Døden – om bil­led­ma­te­ri­a­le i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen og eksa­mens­sæt”, hvor histo­ri­ker Søren Hein for­tal­te om sit arbej­de med sin bog Døde­ns Sto­re Bil­led­bog (2020) og den domi­ne­ren­de brug af bil­le­der som kil­de­grund­lag. Fag­kon­su­lent Karen Bjer­re­gård kom også og for­tal­te om den den­gang sta­dig (pga. cor­o­na) ret nye eksa­mens­form, hvor­ef­ter del­ta­ger­ne dis­ku­te­re­de eksa­mens­sæt og bil­led­kil­der i den sammenhæng.


Sidst i sep­tem­ber 2022 afhold­tes et inter­es­sant kur­sus på Ener­gi­mu­se­et (som nu desvær­re luk­ker), hvor del­ta­ger­ne som en del af kur­set kun­ne prø­ve kræf­ter med nog­le af de under­vis­nings­re­la­te­re­de akti­vi­te­ter, de kun­ne tilbyde.

7. okto­ber afhold­tes der på Gre­ve Gym­na­si­um kur­sus med tema­et ”Frem­med­kri­ge­re”, hvor der var fokus på den span­ske bor­ger­krig, SS og isla­misk stat med oplæg fra Mor­ten Møl­ler, Niels Bo Poul­sen og Tore Ham­m­ing. Kur­set bød på panel­de­bat samt snak om erfa­rin­ger og anven­del­se af emnet i under­vis­nin­gen.
 
Med afsæt i det nye lærer­plans­punkt om Holo­caust og andre fol­ked­rab, afhold­te for­e­nin­gen og Lars regions­se­kre­tær Lars Peter Visti Han­sen, som også er præ­si­dent for Euro­clio, i janu­ar 2023 et kur­sus om den Jødi­ske histo­rie og Holo­caust. Kur­set fore­gik på Dansk Jødisk Muse­um i Køben­havn og var et meget vel­be­søgt kur­sus. Del­ta­ger­ne fik oplæg fra muse­ums­le­der Janus Møl­ler Niel­sen og rund­vis­ning ved muse­ums­in­spek­tør Sig­ne Berg­man Lar­sen. Der­u­d­over var der oplæg fra Sofie Lene Bak og fag­kon­su­lent Karen Bjer­re­gaard. Slut­te­ligt var der fag­lig spar­ring og dis­kus­sion med Lars Peter Visti Han­sen og Lars Due Arnov om deres Holo­caust-pro­jekt.
 
For­e­nin­gens kur­sus i for­å­ret 2023 hand­le­de om Afri­kas histo­rie og lære­pla­nens krav til at under­vi­se for­løb, der tager udgangs­punkt i områ­der uden for Euro­pa og USA. Kur­set bød på oplæg fra Mor­ten Hil­lingsø Munk, gym­na­si­e­læ­rer og for­fat­ter af bogen Afri­kas histo­rie: mødet mel­lem sor­te og hvi­de (Systi­me, 2016), gym­na­si­e­læ­rer Rik­ke Sko­v­gaard Ander­sen, samt fag­kon­su­lent Karen Bjerregaard.


Rej­se­kur­sus ’Sil­ke­ve­je­ne’:
I okto­ber 2023 stod for­e­nin­gen bag rej­se­kur­set til Kasak­h­stan, Kir­gi­si­stan og Usbe­ki­stan med fokus på Sil­ke­ve­je­ne. 11 til­meld­te nuvæ­ren­de og pen­sio­ne­re­de histo­ri­e­læ­re­re delt­og og rej­ste sam­men til Almaty i Kasak­h­stan. Efter et intenst døgn i Kasak­h­stans gam­le hoved­stad, Almaty, med byrund­t­ur og besøg på det natio­nal­hi­sto­ri­ske muse­um, kryd­se­de vi de sto­re step­per og bjer­ge­ne til Kir­gi­si­stan. Her mød­tes vi med vores dan­ske gui­de, Micha­el, som bor og arbej­der i Kir­gi­si­stan. Han fulg­te os på resten af rej­se­kur­set og blev på man­ge måder vores ind­gang til at for­stå alskens kul­tu­rel­le aspek­ter af livet i Cen­tra­la­si­en. I Kir­gi­si­stan ram­te vi også for før­ste gang en af de gam­le Sil­ke­vejs­by­er, Osh. Meget lidt er beva­ret i fle­re af de gam­le Sil­ke­vejs­by­er, dels pga. de den­gang anvend­te byg­ge­ma­te­ri­a­lers for­gæn­ge­lig­hed og dels belig­gen­he­den i et områ­de med stor geo­lo­gisk og tek­to­nisk akti­vi­tet. Efter ankom­sten til Usbe­ki­stan blev vi for alvor ‘tunet’ ind på Sil­ke­vej­en i kon­kret for­stand idet vi besøg­te en sil­ke­fa­brik, var i sil­ke­ba­zar og besøg­te nog­le af de smuk­ke gam­le og iko­ni­ske ste­der på ruten, nem­lig Samar­kand og Buk­ha­ra. Men det blev også tyde­ligt, hvor­dan Sil­ke­vej­en har spil­let en rol­le i udbre­del­sen og udveks­lin­gen af både viden­ska­be­li­ge idéer og reli­gi­øse strøm­nin­ger. Turen afslut­te­des i Usbe­ki­stans hoved­stad, Tas­hkent. Rej­se­kur­set var øjenåb­nen­de for del­ta­ger­ne både i for­hold til den tids­mæs­sigt nære histo­rie, dvs. de cen­tra­la­si­a­ti­ske lan­des tid­li­ge­re og aktu­el­le for­hold til Rusland og livet i den postsov­je­ti­ske æra og i det nuvæ­ren­de krydspres mel­lem Rusland og Kina, men natur­lig­vis også i for­hold til at se og for­stå Sil­ke­ve­je­nes udbre­del­se og betyd­ning for 600–800 år siden. 

Sidst ønsker besty­rel­sen at tak­ke regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne for godt sam­ar­bej­de og gode møder, og tak til for­e­nin­gens regn­skabs­fø­rer, log­o­the­te, og for­e­nin­gens revisor.

Forfatter(e)

Næst­for­mand for historielærerforeningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *