Historielærerforeningen | Kontakt | Historiekonkurrencen 23/24

Mads

Thuky­did i ny oversættelse

En ny over­sæt­tel­se af Thuky­dids 1. bog Den Pel­opon­ne­si­ske Krig er nu udkom­met. Over­sæt­tel­sen er af Adam Schwartz. Den nye over­sæt­tel­se er at fin­de på  Aigis  (Tids­skrift for klas­si­ske stu­di­er i nor­den). Især i arbej­det med histo­ri­e­fa­gets meto­der er Thuky­did inter­es­sant, da han på man­ge måder opstil­ler de væsent­lig­ste områ­der af den viden­ska­be­li­ge til­gang til histo­rie. Før­ste bog inde­hol­der det kend­te meto­de­af­snit (1.21), men er i sig selv også inter­es­sant at sam­men­lig­ne med den tid­li­ge­re histo­ri­eskri­ver Her­o­dot og hans værk Histo­rie. Ikke desto min­dre går man imid­ler­tid næp­pe helt fejl i med støt­te fra de her behand­le­de bevi­ser at reg­ne med, […]