Christian Vollmond

Nyt fra fag­kon­su­len­ten febru­ar 2021

Kære kol­le­ger BREAKING NEWS: fre­dag den 5. febru­ar blev der ind­gå­et en poli­tisk afta­le ved­rø­ren­de som­me­rens prø­ver. For 3.g’erne på stx bety­der, det at de alle skal til prø­ve i skrift­lig dansk og til mundt­lig prø­ve i SRP. Der­u­d­over skal ele­ver­ne i 3.g til yder­li­ge­re to mundt­li­ge prø­ver i stu­di­e­ret­nings­fag eller øvri­ge fag på A‑niveau. Det åbner for, at ele­ver­ne i 3. g kan kom­me til mundt­lig prø­ve ihisto­rie A. Også på HF kan histo­rie B nemt kom­me i spil, når kur­si­ster­ne skal til op til 4 mundt­li­ge prø­ver. Ved udar­bej­del­sen af de mundt­li­ge eksa­mens­spørgs­mål har insti­tu­tio­ner­ne lokalt mulig­hed for […]

Nyt fra fag­kon­su­len­ten – juni 2020

Kære kol­le­ger Med som­mer­fe­ri­en tæt på, vil jeg først og frem­mest ønske alle en god som­mer, men også kort infor­me­re om FIP i det kom­men­de sko­le­år og ind­by­de til at I sen­der input til mig. FIP i histo­rie (stx/hf/hfe) vil i sko­le­å­ret 2020–2021 være ander­le­des end i de fore­gå­en­de år, hvil­ket jeg også nævn­te for og dis­ku­te­re­de med del­ta­ger­ne på årets FIP-kur­­ser i faget. FIP-kur­­ser­­ne i histo­rie vil i sko­le­å­ret 2020–21 være cen­tre­re­de om en ræk­ke kon­kre­te udvik­lings­pro­jek­ter i faget.  Der afhol­des i sep­tem­ber et ind­le­den­de kur­sus, hvor det fag­li­ge udvik­lings­pro­jekt intro­du­ce­res, ram­me­sæt­tes og der laves afta­ler om det vide­re for­løb i net­værks­grup­per. Her­ef­ter skal man […]

Nyt fra fag­kon­su­len­ten maj 2020

Kære alle Der er nu ved at være afkla­ring om afvik­lin­gen af resten af sko­le­å­ret, og jeg vil i det­te nyheds­brev for­sø­ge at adres­se­re de for­hold, der har sær­lig inter­es­se for histo­ri­e­fa­get. I for­hold til de gene­rel­le reg­ler og ram­mer vil jeg hen­vi­se til mini­ste­ri­ets hjem­mesi­de, hvor der lig­ger en meget udfol­det faq omkring de sær­li­ge for­hold, der gæl­der i år i lyset af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen: Her behand­les ram­mer og reg­ler omkring nødun­der­vis­ning, eksa­men, fra­vær, sær­li­ge for­hold på hfe, m.m. Her­u­d­over er den meget vig­ti­ge ” Vej­led­ning til gym­na­si­a­le uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner om aflys­ning og afhol­del­se af prø­ver, afgi­vel­se af årska­rak­te­rer m.v. i […]