Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om folkedrab

Kære Historielærer.dk

Jeg skri­ver til jer på veg­ne af Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, Dig­tea ApS og Bata­via Media ApS, der har sam­ar­bej­det om at refor­me­re under­vis­nings­ma­te­ri­a­let omkring Holo­caust og andre folkedrab.

AldrigMere.dk er Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets nye hjem­mesi­de om Holo­caust og andre fol­ked­rab, og har ele­ver i lan­dets grund­sko­ler, gym­na­si­er og VUC samt deres under­vi­se­re  som mål­grup­pe. AldrigMere.dk aflø­ser de tid­li­ge­re hjem­mesi­der Auschwitzdag.dk og Folkedrab.dk, men omhand­ler de sam­me emner og temaer.

Til­bud

Hjem­mesi­den AldrigMere.dk er den digi­ta­le for­mid­lings­ka­nal for en ræk­ke for­skel­li­ge mate­ri­a­ler til under­vis­nings­brug samt under­vis­nings­ak­ti­vi­te­ter, der orga­ni­se­res omkring årets tema og afhol­del­sen af den årli­ge Aus­chwitz­dag 27. Januar.

Aldrigmere.dk kom­mer ger­ne ud til jer og afhol­der wor­ks­hop for lærer­grup­pen inden for fx kul­tur­fa­ge­ne. Wor­ks­hop­pen varer ca. 2 timer og kom­mer omkring opbyg­ning og brug af for­løb og materialer.
Aldrigmere.dk til­by­der også besøg af en eks­pert, som i for­bin­del­se med jeres arbej­de med vores mate­ri­a­ler, kan kom­me på besøg på sko­len. Det kan fx være for­ske­re, for­fat­te­re, psy­ko­lo­ger eller øjen­vid­ner, som selv har haft fol­ked­rab inde på livet.

Gra­tis undervisningsmateriale

Hvert år udvik­les der nye for­løb under et års­te­ma til brug i under­vis­nin­gen om Holo­caust og andre folkedrab.
I 2017–18 er det Viden og ansvar
I 2018–19 er det Magt og midler
I 2019–20 er det Erin­dring og glemsel
Hjem­mesi­den Aldrigmere.dk er et oplagt under­vis­nings­til­bud i fage­ne histo­rie, sam­funds­fag, kristendom/religion og dansk.

De bed­ste hilsner
Dani­el Juli­an, Bata­via Media ApS


Neden­for vises kate­go­ri­en ‘Holo­caust og fol­ked­rab’ fra histo­ri­e­læ­rer­nes link­bi­bli­o­tek. (lære­re kan log­ge ind på hjem­mesi­den og til­fø­je fle­re links til kate­go­ri­en her)

Se også kur­set ‘Før fol­ked­rab — Advars­ler & Inter­na­tio­nalt beredskab’

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *