Dan­ske ele­ver med i Inter­na­tio­nalt projekt

På vej til fly­ve­ren med min elev Aziza Meq­dad… God stem­ning i luf­ten og glæ­de… Aziza for­tæl­ler mig, hvor under­ligt de andre ele­ver synes, det er, at hun rej­ser ale­ne med sin lærer, men at hun selv er rig­tig glad. Hun ved ikke helt hvad der ven­ter hen­de, men hun glæ­der sig væl­dig meget til den nye ople­vel­se. Vi er nem­lig på vej til Euro­Cli­os årli­ge kon­fe­ren­ce i Vil­ni­us. Aziza er med som elev. Euro­Cli­os 29.årlige kon­fe­ren­ce mod­ta­ger ele­ver for før­ste gang. Og min elev er med… Hvor er jeg stolt af det! Jeg, som har fulgt Euro­Cli­os arbej­de i alle de 17 år hvor jeg har været i bran­chen som lærer… Det­te er min før­ste årli­ge kon­fe­ren­ce hvor jeg selv er afsted, og så er jeg alli­ge­vel med til at dan­ne ny histo­rie for Euro­Clio, nem­lig ved at med­brin­ge en elev. Skøn følel­se… Der­u­d­over er det også en skøn følel­se at ele­ven, som jeg har med, er en flygt­ning fra Syri­en, som udvi­der sin hori­sont til end­nu en dimen­sion. Selv­om hun slet ikke er valgt af den­ne grund, men sim­pelt­hen for­di hun var den ene­ste som meld­te sig til at rej­se ale­ne med sin lærer i fire dage til et ukendt sted og nye oplevelser.

På kon­fe­ren­cen mødes Aziza med en elev fra Slo­vaki­et, en elev fra Bos­ni­en og Her­ce­g­ovi­na og 8 litau­i­ske ele­ver. De skal sam­men med Aaron Pete­rer fra Østrig og Pou­la O’Donohoe og Moni­ka Len­der­mann fra Euro­Clio udar­bej­de et nyt Pla­ce Based Lear­ning (PBL) pro­jekt, se bil­le­de 1, 2 og 3. PBL er en meto­de hvor man bru­ger ste­der og monu­men­ter fra de loka­le omgi­vel­ser i under­vis­nin­gen. Vi har brugt PBL-meto­den i et pro­jekt med vores ele­ver med tit­len Natio­nal Soci­a­lis­me – Før og nu. Det­te var et skønt pro­jekt hvor sko­lens rek­tor Lars Amdi­sen Bos­sen, som også er histo­ri­e­læ­rer, og jeg selv fik lov til at udar­bej­de et pro­jekt efter vores eget ønske og inden­for de bud­ge­tram­mer som Euro­Clio har sty­ret for EU-mid­ler. Vi fik lov til at lave sjove udflug­ter og invi­te­re fored­rags­hol­de­re til sko­len for de 30 ele­ver på sko­lens Inter­na­tio­na­le Linje igen­nem år 2022.

Det over­ord­ne­de tema var Natio­nal Soci­a­lis­me, og at det­te ikke skal ske igen. Euro­Clio vil have os til at arbej­de med vær­di­er i model­len udar­bej­det af Euro­pa­rå­det, se figur: 

Du kan se mere om som­mer­fug­lemo­del­len på: https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/context-concepts-and-model

Det er nog­le gode vær­di­er som vi sag­tens kun­ne se os arbej­de i. Da der er man­ge vær­di­er, har vi valgt at kon­cen­tre­re os om empa­ti og åben­hed mod andre i vores sam­fund. For at se hele pro­gram­met kan du se ram­men her eller mere detal­je­ret Power­Po­int her, Her kom­mer en beskri­vel­se af et par af pro­gram­mets dele som alle til­sam­men var med til at dan­ne ele­vens over­ord­ne­de for­stå­el­se af ide­o­lo­gi­en, kan det ske igen, kan det ske i dag og hvad kan ele­ver­ne selv gøre for at for­hin­dre frem­med­gø­rel­se af andre som i yder­ste kon­se­kvens fører til holo­caust og folkemord?

Ram­me: Over­ord­net for­mål og programmet

Pro­jek­tet

For­mål: at ele­ver­ne får dybe­re for­stå­el­se af årsa­ger­ne til diskri­mi­na­tion i nuet.

Euro­Cli­os vision: at ele­ver­ne bli­ver mere ansvar­li­ge og enga­ge­re­de bor­ge­re i omverden.

Pro­gram

1/6/2022 – For­stå­el­se af pro­jek­tets vigtigheden

 • Intro­duk­tion til projektet
 • Mind­map: hvor­dan ser ele­ver­ne Natio­nal Soci­a­lis­me i dag?
 • Onli­ne fored­rag med Aaron om dagens syn på hvad der ske­te i holocaust/folkedrab gen­nem monu­men­ter og gader i ver­den (Euro­pa og USA)
 • Film: Bøl­gen
 • Frokost
 • Øvel­se: Eksklusion/inklusion. Dis­ku­ter det også i for­hold til filmen.
 • Mire­las oplæg om at være flygt­ning med fokus på inklusion/eksklusion.
 • Opsum­me­ring af dagen

2/6/2022 – For­stå­el­se af histo­ri­ens og monu­men­ter­nes betyd­ning — Esbjerg

 • Tog til Esbjerg
 • Wor­ks­hop om den nazi­sti­ske racei­de­o­lo­gi og for­føl­gel­se af jøder, homo­seksu­el­le, roma­er og inva­li­de på Esb­jerg Muse­um og arkiv
 • Frokost
 • Gravlund kir­ke­gård
 • Tog hjem til Vej­en. I toget skal I skri­ve grup­per­nes reflek­sio­ner fra dagen.

3/6/2022 – For­stå­el­se af nuti­den og betyd­ning af vores egne handlinger

 • Ele­ver reflek­te­rer over hvad de har lært ind­til nu
 • Peter Langwit­hz Smith om Natio­nal Soci­a­li­stisk ide­o­lo­gi igen­nem for­tæl­ling om Auschwitz
 • For­be­re­del­se til mødet med stu­de­ren­de fra Slovakiet
 • Frokost
 • Onli­ne møde med ele­ver­ne fra Slo­vaki­et som har arbej­det med sam­me pro­jekt. For­må­let var at sæt­te ord på eget pro­jekt og høre hvor for­skel­ligt kan det være fra land til land, samt tale med andre unge men­ne­sker om deres liv og skolen
 • Dis­kus­sion i ple­num: hvad kan vores unge men­ne­sker gøre i deres nutid for at inklu­de­re andre samt hvem er det der skal inkluderes
 • Reflek­sio­ner over de tre arbejds­da­ge samt emne­valg til PodCast i efteråret

Efter­år – For­stå­el­se af histo­ri­ens brug

 • 19/9/2022 — FLUGT muse­um i Oksbøl
 • 18/9/2022–21/9/2022 – Aaron arbej­der med 5 ele­ver på en tuto­ri­al (kort video om pro­jek­tet) der skal lan­ce­res sam­men med andre lan­dets tuto­ri­als og kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=h‑tDq9lC2oQ
 • 11/10/2022–13/10/2022 – ele­ver­nes udar­bej­del­se af Podcasts og præ­sen­ta­tion til to 8.klasser fra området

Et af de til­tag, som gav ele­ver­ne en for­stå­el­se for at deres måde at være på over for men­ne­sker omkring dem, ikke er lige­gyl­dig, var øvel­sen om inklu­sion. Ele­ver­ne skul­le hver for sig skri­ve ned på et styk­ke papir hvor­når de sid­ste gang har følt sig ikke inklu­de­ret. De skul­le beskri­ve følel­sen, og hvad der udlø­ste den­ne følel­se. Sene­re igen­nem for­lø­bet kom vi ofte til­ba­ge til begre­ber­ne inklusion/eksklusion.

Der­u­d­over hav­de vi et onli­ne fored­rag af østri­ge­ren Aaron Pete­rer om monu­men­ter og gade­nav­ne i ver­den der enten min­der om holo­caust, fol­ked­rab, nazi­sti­ske ide­o­lo­gi­er og lig­ne­de eller net­op det mod­sat­te, nem­lig hyl­der dem der udfø­rer sådan­ne gru­som­he­der. Man skul­le ikke tro at det­te er muligt i dagens moder­ne ver­den, men… Aaron tal­te også om de usyn­li­ge monu­men­ter, alt­så dem der bur­de være der men ikke er der, og hvad det­te bety­der for den kol­lek­ti­ve histo­ri­e­for­stå­el­se. Alt i alt var hans oplæg en øjenåb­ner for, hvor­dan man i lan­de bru­ger eller mis­bru­ger monu­men­ter og gade­nav­ne til at hyl­de en bestemt historiefortælling.

Et andet til­tag var at vise fil­men Bøl­gen. Den var med til at få ele­ver­ne til at for­stå at det sag­tens kan ske igen. Det hand­ler ikke om noget der er så langt til­ba­ge og så fjer­nt fra os. Fri­hed til at være for­skel­lig fra andre er en del af det demo­kra­ti­ske sam­fund, og noget vi skal vær­ne om hvis vi ger­ne vil behol­de den.

Jeg holdt selv et fored­rag om min per­son­li­ge histo­rie igen­nem kri­gen i Eks­ju­goslavi­en, og hvor­når det er man bli­ver flygt­ning, alt­så frem­med­gjort. Var det da ens hus brænd­te ned men fami­li­en blev i byen i lidt over et år efter det­te? Var det da jeg sam­men med min mor flyg­te­de kun 35 kilo­me­ter væk fra byen men på den anden side af græn­sen, hvor jeg ikke fik lov til gå i sko­le selv­om vi boe­de der i 15 måne­der? Eller var det, da vi ankom til Dan­mark og skul­le star­te for­fra med sprog, kul­tur…? Ret­tig­he­den til at gå i almin­de­lig dansk sko­le eller være på en almin­de­lig dansk arbejds­plads var ikke natur­ligt givet. Hvor­når stop­pe­de man med at være flygt­ning? Da man fik dansk stats­bor­ger­skab? Da man lær­te spro­get godt nok? Hvor­når er det godt nok? Da man blev inte­gre­ret nok? Hvor­når er man inte­gre­ret nok til ikke at være frem­med­gjort, osv.?

Der­u­d­over var vi på to ture ud af huset. Den ene var til Esb­jerg for at besø­ge den gam­le kir­ke­gård, se bil­le­de . Her så ele­ver­ne tyske sol­da­ter lig­ge et par hund­re­de meter fra de alli­e­re­de sol­da­ter. Gui­den for­tal­te end­da histo­ri­en om to sol­da­ter der døde i en flykamp mod hin­an­den. En bri­tisk og en tysk sol­dat der døde, i kamp mod hin­an­den, blev begra­vet med 15 minut­ters inter­val og par hund­re­de meter fra hin­an­den. Er kri­gen menings­løs? De så også en del bør­ne­gra­ve. Det var tyske flygt­nin­ge som ikke kun­ne over­le­ve de hår­de vil­kår i at være på flugt. End­nu et para­doks. Tysker­ne hav­de mag­ten her i lan­det med alt hvad det­te inde­bar af det gode liv og kort efter, da kri­gen slut­te­de, var tysker­ne flygt­nin­ge i ret svæ­re vil­kår. På en måde er det igen en under­streg­ning af at alle kan bli­ve flygt­nin­ge fra den ene dag til den anden, og hvad er det der frem­med­gør dem, og hvor­når stop­per man med at være flygtning?

Den anden udflugt var til det nyåb­ne­de FLUGT muse­um. Vi star­te­de med en gui­det tur omkring den gam­le flygt­nin­ge­lejr som har huset mak­si­mum 36 000 tyske­re. Det var en rig­tig god gui­det tur med inklu­sion af et rol­le­spil og kan varmt anbe­fa­les, se bil­le­de. Den anden del var at kom­me ind og på egen hånd udfor­ske muse­et som har en udstil­ling om de man­ge for­skel­li­ge flygt­nin­ge og deres alli­ge­vel lig­nen­de skæb­ner. Muse­et har for­må­et at sæt­te ansig­ter på de tal­ri­ge flygt­nin­ge igen­nem tiden og væk­ke ele­ver­nes følel­ser. Her i maj 2023 har det fået inter­na­tio­nal aner­ken­del­se og pris som årets udstil­ling. Så helt klart et besøg værd.

Der­u­d­over hav­de ele­ver­ne for­nø­jel­sen af at høre en Aus­chwitz-eks­pert, Peter Langwit­hz Smith, for­tæl­le udvalg­te røren­de histo­ri­er om børn og kvin­der på vej til gaskam­me­ret, og om hvor­dan frem­med­gø­rel­se gjor­de det muligt for tysker­ne at udfø­re dette.

Til sidst udar­bej­de­de ele­ver­ne podcasts om spe­ci­fik­ke emner fra pro­jek­tet og præ­sen­te­re­de det for to 8.klasser, og det­te var med at hol­de dem akti­ve omkring et emne som de har arbej­det med før og der­med nemt kan ople­ves som trivielt.

Sko­lens rek­tor Lars Amdi­sen Bos­sen og jeg blev igen­nem for­lø­bet klar over de man­ge mulig­he­der og man­ge måder at udfø­re det­te pro­jekt på. Vi har valgt den­ne og håber at du kan bli­ve inspi­re­ret, men for­står at der er så man­ge andre mulig­he­der og alt for lidt tid i hver­dags­un­der­vis­nin­gen. Her kun­ne det læng­de­mæs­sigt kun lade sag gøre for­di vi brug­te to af ele­ver­nes ’Fle­re Faglige’-forløb, at fin­de tiden til et så omfat­ten­de pro­jekt. Men der er hel­ler ingen tvivl om at både ele­ver­ne og vi selv har nydt den­ne mulig­hed og net­op der­for deler den med jer her.

Da pro­jek­tet var inter­na­tio­nalt med ele­ver og lære­re fra Bel­gi­en, Bos­ni­en og Her­ce­g­ovi­na, Slo­vaki­et, Spa­ni­en og os dan­ske­re, fik alle dis­se lan­de et PBL-pro­jekt i hver deres loka­l­om­rå­de. Det blev til 5 vidt for­skel­li­ge pro­jek­ter som vi sam­men har frem­lagt for publi­kum i Vil­ni­us. Med ret gode omta­ler af den­ne wor­ks­hop føler vi os ret stol­te af pro­jek­tet og håber på at kun­ne inspi­re­re andre både med de kon­kre­te til­tag som er beskre­vet og/eller med ønske om at ræk­ke ud til Euro­Clio og selv arbej­de med nog­le inter­es­san­te pro­jek­ter. Skriv ende­lig hvis der er spørgs­mål til mirela@redzic.com

Som en sid­ste men væsent­lig detal­je er det værd at næv­ne at Aziza sta­dig er i kon­takt med de ele­ver hun mød­tes med i Vil­ni­us, og at de er ved at læg­ge pla­ner om at besø­ge hin­an­den i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *