https://sport-og-modpolitik.simplecast.com

En podcast­se­rie om, hvor­dan sport og poli­tik har været sam­men­flet­tet gen­nem tiden og især bli­ver det lige nu bl.a. med diver­se for­ske­re og for­man­den for Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), Hans Natorp. 

Vært og idé­mand: pro­fes­sor i idræts­hi­sto­rie, Hans Bon­de, Insti­tut for Idræt og ernæ­ring, Køben­havns Universitet

Inter­viewer: Andreas Ingvartsen

Tek­nik: René lin­de­kro­ne Christensen

Podca­sten kan hen­tes bredt og på bl.a. Sim­plecast, Apple og Spotify.

Det bli­ver til en selv­stæn­dig kanal fra Køben­havns Uni­ver­si­tet, hvor Hans Bon­de frem­over vil pro­du­ce­re podcasts med andre eks­per­ter ved afgø­ren­de idrætspo­li­ti­ske nybrud. 

Til grund for kana­len lig­ger bogen ”Med krop­pen ind i kul­tu­ren” (2020): 

Links til bogen: https://idraetshistorie.dk/med-kroppen-ind-i-kulturen/

Bag­grun­den for podca­sten er Hans Bon­des arbej­de på at ska­be et begrebs­ap­pa­rat, der kan gøre det muligt at for­stå og navi­ge­re i nuti­dens inter­na­tio­na­le idrætspo­li­tik. På glo­balt plan har spor­ten aldrig været så poli­ti­se­ret som i dis­se år. Mel­le­møst­li­ge og ikke mindst sau­di­a­ra­bi­ske gigan­tin­ve­ste­rin­ger i sport, boy­kot af rus­sisk sport og atle­tak­ti­vis­me mod racis­me og for LGTB+. 

Især spørgs­må­let om boy­kot af Rusland er en dag­lig udfor­dring for idræt­tens man­ge spe­ci­al­for­bund, der kon­stant skal tage stil­ling til del­ta­gel­se af rus­si­ske dom­me­re og ung­doms­spil­le­re, til del­ta­gel­se i stæv­ner i Rusland eller Bel­arus og til Rusland del­ta­gel­se ved OL i Paris. 

De cen­tra­le nye begre­ber er 

  1. Poli­tik­mo­nopol: En vært­s­na­tions (FIFA/IOC) legi­ti­me ret til politisering.
  2. Over­po­li­ti­se­ring: Vært­s­na­tio­nens eller natio­na­le for­bunds poli­ti­se­ring ud over den oven­for nævn­te legi­ti­me politisering.
  3. Mod­po­li­tik: Når andre aktø­rer, som eksem­pel­vis natio­na­le forbund/landshold/atleter, mani­feste­rer legi­ti­me poli­ti­ske pro­te­ster mod ’over­po­li­ti­se­ring’.

Links til arti­kel om det nye begrebs­ap­pa­rat: https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvornaar-skal-et-landshold-handle-politisk/

Her føl­ger en præ­sen­ta­tion af kana­lens før­ste seks afsnit:

1. Podcast: MODPOLITIK — Hvor­når skal et lands­hold hand­le politisk?

Med­vir­ken­de: Andreas Juul Ing­vart­sen (inter­viewer) og pro­fes­sor Hans Bon­de, Insti­tut for Idræt og Ernæ­ring (KU). 

I udsen­del­sen inter­viewes pro­fes­sor Hans Bon­de om hans nye begrebs­ap­pa­rat til at for­stå sport og poli­tik, som han er i dia­log med Dan­marks Idræts­for­bund og Dansk Bold­spil-Uni­on om. Hove­d­ek­semp­let er VM i Qatar, hvor det dan­ske fod­bold­lands­hold kol­lap­se­de sport­s­ligt blandt andet på grund af en for­fejl­et idrætspo­li­tisk stra­te­gi. Vært­s­na­tio­nen for en sport­s­lig mega­e­vent til­de­les et ”poli­tik­mo­nopol”, hvad angår især åbnings­ce­re­mo­ni, åbnings­ta­le og æreslo­ge. Atle­ter skal gene­relt ikke poli­ti­se­re, med min­dre det er udtryk for en ”mod­po­li­tik”, der er kri­tisk vendt mod vært­s­na­tio­nens for­søg på at gøre dem til rek­la­me­søj­ler for natio­nens poli­ti­ske værdier.

2. Podcast: Dansk idræts poli­ti­ske udfor­drin­ger i dis­se år. 

Med­vir­ken­de: for­mand for Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), Hans Natorp, pro­fes­sor på Insti­tut for Idræt og Ernæ­ring (KU), Hans Bon­de og Andreas Juul Ing­vart­sen (inter­viewer)

De dan­ske idrætsor­ga­ni­sa­tio­ner står over for hidtil uhør­te krav om at tage stil­ling til spræng­far­li­ge idrætspo­li­ti­ske emner. De to panel­del­ta­ge­re dis­ku­te­rer støt­ten til Ukrai­ne og for­sø­get på at boy­kot­te Rusland i inter­na­tio­nal idrætspo­li­tik og lan­dets til­ba­ge­ven­den til inter­na­tio­nal idræt ved OL i Paris 2024. Der­u­d­over ind­dra­ges det enor­me mel­le­møst­li­ge enga­ge­ment i inter­na­tio­nal sport og de forvrid­nin­ger af idræts­struk­tu­ren, der kan opstå her­af. Hvor­når er det legi­timt for DIF at poli­ti­se­re og hvor­når ikke?

3. Podcast: De idrætspo­li­ti­ske udfor­drin­ger ved mel­le­møst­ligt enga­ge­ment i inter­na­tio­nal elitesport

Med­vir­ken­de: seni­o­r­for­sker Lars Ers­lev Ander­sen, Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le Stu­di­er (DIIS), pro­fes­sor Hans Bon­de, Insti­tut for Idræt og Ernæ­ring (KU) og Andreas Juul Ing­vart­sen (inter­viewer)

Tema­et er de mel­le­møst­li­ge olie­sta­ters enga­ge­ment i inter­na­tio­nal idrætspo­li­tik. Sker det for at opnå inter­na­tio­nal goodwill, for at udø­ve ’sport­swas­hing, der skal vaske regi­mets pro­ble­mer med men­ne­ske­ret­tig­he­der rent, eller for at ska­be natio­nalt enga­ge­ment inter­nt ikke mindst blandt de mel­le­møst­li­ge sta­ters ung­dom­men. Hvil­ken betyd­ning har de sau­di­ske inve­ste­rin­ger i inter­na­tio­nal golf, fod­bold og den futuri­sti­ske frem­tids­by NEOM for den inter­na­tio­nal sport? Bli­ver den inter­na­tio­nal sports rød­der i det loka­le, det regio­na­le og det natio­na­le ryk­ket op med rode?

4. Podcast: Den kol­de krig og idrætten

Med­vir­ken­de: pro­fes­sor Ramus Møl­gaard Mari­a­ger, Saxo-insti­tut­tet (KU), pro­fes­sor Hans 

Bon­de, Insti­tut for Idræt og Ernæ­ring (KU) og Andreas Juul Ing­vart­sen (inter­viewer)

Var den kol­de krig med­vir­ken­de til at gøre de olym­pi­ske lege til en mega­e­vent? For­skel­li­ge idrætspo­li­ti­ske hig­hlights ven­des her­un­der ”Blo­dets kamp”, vand­po­lo­kam­pen mel­lem Ungarn og Sov­je­tu­ni­o­nen ved OL i 1956, ”Mira­c­le on Ice”, isho­ck­eykam­pen mel­lem USA og Sov­jet i 1980, Bob­by Fis­cher som poli­tisk ska­kam­bas­sa­dør for USA og de olym­pi­ske boy­kot­ter i 1980’ernes før­ste halv­del. Til sidst dis­ku­te­res de dan­ske idrætsor­ga­ni­sa­tio­ners sam­ar­bej­de med Østblok­ken, hvor­ved de aner­kend­te Øst­tys­kland som stat, hvil­ket før­te til det dan­ske stats­mi­ni­ste­ri­ums ind­gri­ben ved en fod­boldsland­skamp i pin­sen 1961.

5. Podcast: De antik­ke og de moder­ne olym­pi­ske lege

Med­vir­ken­de: lek­tor Tho­mas Hei­ne Niel­sen, Saxo­in­sti­tut­tet (KU), pro­fes­sor Hans Bon­de (Insti­tut for Idræt og Ernæ­ring (KU), og Andreas Juul Ing­vart­sen (inter­viewer)

I udsen­del­sen dis­ku­te­res de moder­ne olym­pi­ske leges inspira­tion fra de antik­ke olym­pi­ske lege. Hvil­ke for­skel­le og lig­he­der er der mel­lem de moder­ne og de antik­ke lege? I hvil­ken grad sam­men­blan­de­de de antik­ke lege poli­tik og sport? De moder­ne olym­pi­ske lege ser sig som en antik inspi­re­ret freds­be­væ­gel­se, men hol­der det? Hvor­dan udspil­les for­hol­det mel­lem ama­tø­rer og pro­fes­sio­nel­le, kun­stens rol­le og køn­ne­nes stil­ling i antik­ken og i nutiden? 

6. Podcast: FODBOLDENGLEN genbesøgt

Med­vir­ken­de: pro­fes­sor Hans Bon­de (Insti­tut for Idræt og Ernæ­ring , KU) og Andreas Juul Ing­vart­sen (inter­viewer)

I udsen­del­sen for­tol­ker Hans Bon­de Hans Jør­gen Niel­sens gene­ra­tions­ro­man Fod­bol­deng­len fra 1979 i lyset af sin egne erfa­rin­ger med mod­sæt­nin­gen mel­lem idræt og uni­ver­si­tets­marxis­me. Hans Jør­gen Niel­sens geni­a­le greb var at kun­ne frem­stil­le fod­bol­dens magi ved at kom­bi­ne­re zen-bud­dhis­me med sine lys­le­ven­de barn­doms- og ung­dom­se­rin­drin­ger. Med fod­bol­den som medi­um viste Fod­bol­deng­len, at marxis­men var alt for snæ­ver til at kun­ne fan­ge fod­bol­dens san­se­lig­hed. Bogen var sam­ti­dig et udtryk for mand­lig skrø­be­lig­hed i en tid, hvor rød­strøm­pe­be­væ­gel­sen bul­dre­de frem og gjor­de det pri­va­te politisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *