”Skjul­te Danmarkshistorier”

Dan­marks Forsorgs­mu­se­um har net­op lan­ce­ret et nyt og gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til gym­na­si­et til pro­jek­tet ”Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er”. “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” er et ambi­tiøst og nyska­ben­de muse­ums­pro­jekt, der gen­nem 12 doku­men­tar­film giver et unikt ind­blik i en ver­den, som få ken­der til.

For­mål

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” har to over­ord­ne­de for­mål. For det før­ste at give ind­sigt i livet for for­ti­dens og nuti­dens soci­alt udsat­te. For det andet at give ele­ver­ne nog­le ana­ly­ti­ske værk­tø­jer til at reflek­te­re over, hvor­le­des for­tæl­lin­ger om soci­alt udsat­te og men­ne­sker fra under­klas­sen skri­ver sig ind i en nuti­dig soci­al­po­li­tisk dagsorden.

Fag og læreplan

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” hen­ven­der sig både til histo­rie og sam­funds­fag. Mate­ri­a­let rela­te­rer sig til ker­ne­stof og fag­li­ge mål i beg­ge fag, og kan ind­dra­ges som sup­ple­ren­de stof.
Skæb­ner og tema­er Nuti­dens udsat­te er fil­me­nes eks­per­ter. Fil­me­nes hoved­per­so­ner Richardt, Eli, Hen­ning, Chri­sti­na og Met­te har alle været hjem­lø­se og soci­alt udsat­te. I tre skæb­ne­film tager de os med på en rej­se i deres egne bar­ske og røren­de histo­ri­er fra Dan­mark i dag og med til­ba­ge til en tid, hvor fat­tig­går­de og arbejds­an­stal­ter var det pri­mæ­re mid­del til bekæm­pel­se af fat­tig­dom, hjem­løs­hed og soci­alt udsat­hed. I for­ti­den møder vi Ras­mi­ne, Albert og Peter, som alle har været ind­lagt på Svend­borg Fat­tig­gård og kæm­pet en hård og ubarm­hjer­tig kamp for at fin­de en plads i sam­fun­det. Ras­mi­ne, Albert, Peter og man­ge andre, nu afdø­de hjem­lø­se og soci­alt udsat­te, har aldrig haft lej­lig­hed til at for­tæl­le deres historie.
I ni kor­te tema­film dan­ner for­hol­de­ne på for­ti­dens fat­tig­gård udgangs­punkt for sam­ta­ler om livet som soci­alt udsat og hjem­løs i Dan­mark i dag. Del­ta­ger­ne har selv udvalgt tema­er­ne, som bl.a. er: svigt, mis­brug, hjem, døden og kærlighed.
Fil­me­ne fin­der du på hjem­mesi­den: www.skjultedanmarkshistorier.dk — se et eksem­pel her:

 

Link til undervisningsmateriale
Fil­me­ne er også inte­gre­ret i den prisvin­den­de udstil­ling ”Fat­tig­dom på tværs” på Dan­marks Forsorgsmuseum.
”Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” er ble­vet til i et sam­ar­bej­de mel­lem Dan­marks Forsorgs­mu­se­um, Forsorgs­cen­ter Syd­fyn, SAND – de hjem­lø­ses landsor­ga­ni­sa­tion og Insta­film. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­tursty­rel­sen og Nor­dea fon­den og del af sats­nin­gen “Histo­ri­er om Danmark”
For yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner kan du kon­tak­te muse­ums­in­spek­tør og pro­jekt­le­der Jep­pe Wich­mann Rasmussen:
Mail: jwr@svendborgmuseum.dk
Tele­fon: 62 17 68 23 eller mobil: 30 25 62 11

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *