Amalia Dea Bonné

Noter #238: Under­vis­ning i svæ­re emner

I det­te num­mer af Noter er det målet, at du bli­ver intro­du­ce­ret til, hvor­dan man kan under­vi­se i ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ og for­be­redt til gene­ral­for­sam­lings­kur­set i novem­ber. Et kur­sus som foku­se­rer på ’Under­vis­ning i svæ­re emner’. Bag­grun­den for tema­et er til­fø­jel­sen ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ til lære­pla­nens ker­ne­sto­f­om­rå­de, som blev til­fø­jet sid­ste år. Man kan fin­de mere inspira­tion til det­te tema på: www. aldrigmere.dk. Temaar­tik­ler­ne inde­hol­der reflek­sio­ner over under­vis­ning i svæ­re emner med udgangs­punkt i Holo­caust og fol­ked­rab. De inde­hol­der bl.a. defi­ni­tio­ner, per­spek­ti­ver, kon­kre­te øvel­ses­for­slag samt berø­rer de eti­ske over­vej­el­ser man som lærer kan ople­ve, når man under­vi­ser i […]

Noter #237: Skab Historie

En stor del af for­må­let med histo­ri­e­fa­get i både grund- og gym­na­siesko­ler er at styr­ke ele­ver­nes bevidst­hed om, at de er histo­ri­e­skab­te såvel som histo­ri­e­ska­ben­de. Den­ne tema­tik var cen­tral ved Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værks kon­fe­ren­ce “Skab Histo­rie” i marts i år og det­te num­mer af Noter deler både navn og tema med kon­fe­ren­cen. Der byg­ges vide­re på ide­en om histo­ri­e­be­vidst­hed som en cen­tral del af demo­kra­tisk dan­nel­se, og der reflek­te­res i artik­ler­ne over, hvor­dan vi som under­vi­se­re kan opkva­li­fi­ce­re, syn­lig­gø­re og, ja; under­vi­se på en måde, så ele­ver­ne net­op opnår erken­del­se af dem selv (og deres under­vi­se­re) som histo­ri­e­skab­te og ‑ska­ben­de væsner. […]

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um vin­der historiekonkurrencen

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um i Vej­le vandt årets før­ste­pris på 10.000 kr., som søn­dag blev uddelt på Histo­ri­ske Dage i Øks­ne­hal­len i Køben­havn. Anast­a­sia impo­ne­re­de jury­en med sit flot­te, kre­a­ti­ve og detal­je­re­de bræt­spil om udvan­drin­gen til Ame­ri­ka fra Euro­pa. Spil­let pas­se­de per­fekt inden for ram­men af årets tema, som var ”en ny begyn­del­se”. Anden­præ­mi­en på 5.000 kr. gik til Sigrid Tret­tvik Peter­sen fra Oure Kost­gym­na­si­um for beret­nin­gen ”Fra stats­lig opdra­gel­ses­an­stalt til kost­gym­na­si­um – histo­ri­en bag Vej­strup­lunds hvi­de faca­der”. Der hand­ler om Vej­strup­lund Pige­hjem, som hav­de til huse sam­me sted, hvor Oure Kost­gym­na­si­um i dag lig­ger. Tred­je­præ­mi­en på 3.000 kr. […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2021

Jury­en har valgt at præ­mi­e­re 3 af de i alt 23 ind­le­ve­re­de bidrag. OBS! Hvem der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 kr. og 3.000 kr. AFSLØRES FØRST VED PRISOVERRÆKKELSEN, der for­ment­lig fin­der sted i sid­ste halv­del af maj måned. Dato­en udmel­des så snart det er muligt. PRISVINDERNE 2021 NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE: LUCCA AYTEMIZ, NICOLAI RIISGAARD og JANET KAMAL fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um med bidra­get: ”Rapsang om finanskri­sen” NYNNE HUSBY SCHEUER og JULIUS ØSTERBYE fra Esper­gær­de Gym­na­si­um med video­en: ”Cor­ona­kri­sen – at lære af for­ti­den for at kun­ne hånd­te­re frem­ti­den” PETRA FAYE VILLADSEN og PIL PRECHT-STORM fra Rysensteen […]

Noter #228: For­bry­del­se og straf

Cri­me History er oppe i tiden. I de sene­re år er der duk­ket fle­re vær­ker op fra de sto­re for­lag, som sæt­ter fokus på fel­tet: For­bry­del­sens ansigt (2013) og Ond­ska­bens øjne (2016) af Poul Due­da­hl, Tyven (2015) af Ulrik Lan­gen, Straf­fet på livet (2018) af Niels H. Kragh-Niel­­sen og Det Sid­ste Skridt (2018) af Hans Gre­ger­sen — for at næv­ne nog­le af de mere omtal­te fag­lit­teræ­re vær­ker. Her­u­d­over er der godt salg i kri­mi­nal­ro­ma­ner, Jus­si Adlers Olsens fil­ma­ti­se­re­de kri­mi­nal­ro­ma­ner er vel­be­søg­te af bio­gr­af­gæn­ge­re, mens lyt­ter­tal­le­ne på True-Cri­­me podcasts sti­ger. For­bry­del­se og straf er et emne, der fasci­ne­rer — og sælger! […]