Kon­kur­ren­cen 2021

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen udskri­ver i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning, EUSTORY, årets histo­rie­kon­kur­ren­ce for 15. gang. Årets TEMA er KRISER. Kri­ser er et højak­tu­elt tema, der læg­ger op til ind­dra­gel­se af man­ge for­skel­li­ge for­mer for kri­ser og der­til­hø­ren­de kon­tek­ster.   En kri­se kan iføl­ge Den dan­ske ord­bog defi­ne­res som:  ”en van­ske­lig eller far­lig situ­a­tion hvor tin­ge­nes til­stand er for­vær­ret … Læs Mere