Søren Torbjørn Svendsen

Podcast­se­rie om sport og politik

https://sport-og-modpolitik.simplecast.com En podcast­se­rie om, hvor­dan sport og poli­tik har været sam­men­flet­tet gen­nem tiden og især bli­ver det lige nu bl.a. med diver­se for­ske­re og for­man­den for Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), Hans Natorp.  Vært og idé­mand: pro­fes­sor i idræts­hi­sto­rie, Hans Bon­de, Insti­tut for Idræt og ernæ­ring, Køben­havns Uni­ver­si­tet Inter­viewer: Andreas Ing­vart­sen Tek­nik: René lin­de­kro­ne Chri­sten­sen Podca­sten kan hen­tes bredt og på bl.a. Sim­plecast, Apple og Spo­ti­fy. Det bli­ver til en selv­stæn­dig kanal fra Køben­havns Uni­ver­si­tet, hvor Hans Bon­de frem­over vil pro­du­ce­re podcasts med andre eks­per­ter ved afgø­ren­de idrætspo­li­ti­ske nybrud.  Til grund for kana­len lig­ger bogen ”Med krop­pen ind i kul­tu­ren” (2020):  Links […]

Noter #239: Globalisering

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber i Has­se­ris et kur­sus, der har fokus på glo­ba­li­se­rings­fæ­no­me­net og stil­ler spørgs­må­let ”Glo­ba­li­se­ring — mel­lem håb og frygt?”. Det­te num­mer læg­ger sig op af det­te tema med både loka­le og glo­ba­le bril­ler og spre­der sig fra antik­ke vink­ler til højak­tu­el­le tema­er. I de to før­ste artik­ler er der fokus på den uni­ver­sel­le histo­ri­eskriv­ning — men­ne­ske­he­dens histo­rie. I ”Glo­bal­hi­sto­rie før og nu” gen­nem­går ph.d. Benja­min Peder­sen den histo­ri­ske udvik­ling af uni­ver­sal­hi­sto­ri­en fra antik­ken til i dag. Pro­fes­sor Poul Due­da­hl dyk­ker i ”Glo­ba­li­se­ringsom freds­ska­bel­se — Om UNESCO’s for­søg på at […]

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden

Stem­mer i stil­he­den er en hjem­mesi­de med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som kan bru­ges i sam­men­spil med ani­ma­tions­fil­men af sam­me navn. Fil­men varer 18 minut­ter og hand­ler om den den­gang 14-åri­­ge Bent Mel­chi­or og hans fami­lies flugt til Sve­ri­ge i okto­ber 1943. Sam­men med under­vis­nings­ma­te­ri­a­let invi­te­rer fil­men til debat, der skal være med til at for­hin­dre, at histo­ri­en gen­ta­ger sig.  Fil­men og det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le kan ska­be og inspi­re­re til debat af de vær­di­er, der kom til udtryk i sam­ti­den og hvor­for det er vig­tigt at dis­ku­te­re dem i dag. Huma­ni­ty in Action har pro­du­ce­ret fil­men, mens det til­hø­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er udvik­let af Ghet­to Figh­ter House […]

Tips fra Euro­Clio: Books not Bombs

Som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne er uddan­nel­ses­sek­to­ren selv­føl­ge­lig også ble­vet hårdt ramt. I sam­ar­bej­de med blandt andet Euro­Clio, har en en lil­le grup­pe ukrain­ske under­vi­se­re arbej­det på udvik­le et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og få det distri­bu­e­ret til sko­ler og ukrain­ske ele­ver. Du kan læse mere om pro­jek­tet “Books not Bombs” her Og se den ful­de film her (varer ca. 24 minut­ter). Er oplagt at bru­ge i for­bin­del­se med et erin­drings­hi­sto­risk per­spek­tiv på for­hol­det mel­lem Ukrai­ne og Rusland. Og til at bely­se histo­ri­e­be­vidst­hed i et områ­de af Ver­den, hvor histo­ri­en er meget levende. 

Onli­ne semi­nar og mate­ri­a­le om erin­drin­gen af 2. Verdenskrig

D. 28. febru­ar afhol­der “Con­fron­ting Memo­ri­es” et onli­­ne-semi­­nar: “In Con­stant Flux: The landsca­pe of memory and memo­ri­als of Wor­ld War II in Euro­pe”. Man skal dog sene­st til­mel­de sig d. 27.2. (se mere infor­ma­tion i pdf’en neden­for) Det EU-støt­te­­de pro­jekt har også en udmær­ket hjem­mesi­de med mate­ri­a­le og idéer til hvor­dan man kan arbej­de med for­skel­li­ge tvær-natio­­na­­le tema­er med fokus på 2. Ver­denskrig og med pri­mært fokus på erindringen.

Noter #235: USA

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Engels­klæ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen Af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber i Has­se­ris et kur­sus, der stil­ler spørgs­må­let: ”Ame­ri­can Nigh­t­ma­re?”. Det­te num­mer læg­ger sig op det­te tema med et fokus på ame­ri­kansk histo­rie. Num­me­ret har såle­des fokus på nog­le af de udfor­drin­ger USA står over for i dag. Her­un­der de for­skel­li­ge per­spek­ti­ver på det ame­ri­kan­ske sam­fund og den pola­ri­se­ring, der er opstå­et. Nog­le af skil­le­linjer­ne hand­ler om race og histo­rie og om tra­di­tion og moder­ni­tet. Men skil­le­linjer­ne har også udvik­let sig gen­nem USA’s rela­tivt kor­te histo­rie. Den før­ste arti­kel – skre­vet af David E. Nye (pro­fes­sor Eme­ri­tus i American […]

Noter #233: Nor­den under Den Kol­de Krig

Inde­væ­ren­de num­mer har Den Kol­de Krig i Nor­den som tema og er udtænkt i for­bin­del­se med Det Nor­di­ske Histo­ri­e­læ­rer­se­mi­nar 2022, der også har tit­len “Nor­den under Den Kol­de Krig”. Tema­et og ter­men Den Kol­de Krig er iføl­ge nog­le histo­ri­ke­re igen aktu­elt — måske har den aldrig været helt væk. For Nor­den har det også fået ny rele­vans efter Ruslands angreb på Ukrai­ne d. 24. febru­ar. Både i Fin­land og Sve­ri­ge er den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion ble­vet et cen­tralt tema ogi skri­ven­de stund tyder meget på at de to lan­de over­ve­jer, at ansø­ge med­lem­skab af NATO, som Dan­mark, Nor­ge og Island har […]