Nyt fra fag­kon­su­len­ten febru­ar 2021

Kære kol­le­ger

BREAKING NEWS: fre­dag den 5. febru­ar blev der ind­gå­et en poli­tisk afta­le ved­rø­ren­de som­me­rens prø­ver. For 3.g’erne på stx bety­der, det at de alle skal til prø­ve i skrift­lig dansk og til mundt­lig prø­ve i SRP. Der­u­d­over skal ele­ver­ne i 3.g til yder­li­ge­re to mundt­li­ge prø­ver i stu­di­e­ret­nings­fag eller øvri­ge fag på A‑niveau. Det åbner for, at ele­ver­ne i 3. g kan kom­me til mundt­lig prø­ve i
histo­rie A. Også på HF kan histo­rie B nemt kom­me i spil, når kur­si­ster­ne skal til op til 4 mundt­li­ge prøver.

Ved udar­bej­del­sen af de mundt­li­ge eksa­mens­spørgs­mål har insti­tu­tio­ner­ne lokalt mulig­hed for at se bort fra vis­se dele af under­vis­nin­gen, der er fore­gå­et som nødun­der­vis­ning. Der­u­d­over er der mulig­hed for at pri­o­ri­te­re ker­ne­stof­fet på bekost­ning af det sup­ple­ren­de stof i fage­nes lære­pla­ner. Det bør dog fort­sat til­stræ­bes, at der er en vis spred­ning i for­hold til tids­lig og
geo­gra­fisk fokus i for­lø­be­ne som ind­går ved prø­ven, jf. kra­ve­ne i lære­pla­nens afsnit 2.2.

For et par uger siden, blev ned­luk­nin­gen af ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne for­læn­get til den 28. febru­ar. Det bety­der at under­vis­nin­gen fort­sæt­ter vir­tu­elt, og at også SSO- og SRP-vej­led­nin­gen på man­ge sko­ler må afvik­les vir­tu­elt. Man­ge har nok fået en vis erfa­ring med det­te alle­re­de sid­ste for­år, og der vil også igen være en ræk­ke sær­li­ge for­hold omkring adgang til mate­ri­a­le, man skal
være opmærk­som på.

Jeg afholdt 8/2 et vir­tu­elt møde omkring SRP-for­mu­le­rin­ger, hvor vi vend­te gene­rel­le for­hold omkring opga­ve­for­mu­le­rin­ger og sær­li­ge udfor­drin­ger i for­hold til histo­rie i Stu­di­e­ret­nings­pro­jek­tet. For­men fun­ge­re­de gan­ske fint, og jeg vil der­for ger­ne på sam­me måde udby­de yder­li­ge­re to vir­tu­el­le fyraf­tens­mø­der i de kom­men­de måneder:

Man­dag den 8. marts fra 15–16 — mødet kan til­gås via det­te link

Man­dag den 19. april fra 15–16 — mødet kan til­gås via det­te link

Der er ikke nogen fast dags­or­den for møde­r­ne, men jeg fore­stil­ler mig at SRP og eksa­men vil være nog­le af de emner, vi kom­mer ind på. Så tag jeres spørgs­mål med – og klik ind gen­nem linket

Selv­om frem­ti­den som altid er van­ske­lig at for­ud­si­ge, så håber jeg sta­dig meget på at den plan­lag­te kon­fe­ren­ce ’Hvad er pro­ble­met’ kan afhol­des fysisk til april. Emnet er utro­ligt vig­tigt, da det peger på et fæl­les­træk ved histo­ri­e­fa­get på tværs af de for­skel­li­ge uddan­nel­ses­ni­veau­er. Sam­ti­dig peger det på, at histo­ri­e­fa­get ikke kun rum­mer en mas­se viden om for­tid, men
sam­ti­dig en sær­lig fag­lig måde at arbej­de på, sty­ret af ens inter­es­ser for bestem­te pro­blem­stil­lin­ger eller for­hold. Og den poin­te er central.

Det pro­blem­o­ri­en­te­re­de arbej­de er i fokus ved prø­ven, og er også cen­tralt i for­hold til fagets del­ta­gel­se i sto­re skrift­li­ge opga­ver. Der­for er det også vig­tigt at man som lærer i den dag­li­ge under­vis­ning sik­rer, at eleverne/kursisterne træ­nes i at arbej­de med faget på den­ne måde. Det kan fx være gen­nem træ­ning af for­mu­le­ring af pro­blem­stil­lin­ger, ana­ly­ser af anvend­te
frem­stil­lings­ma­te­ri­a­ler, sam­men­lig­nin­ger mel­lem for­skel­li­ge frem­stil­lin­ger af sam­me for­ti­der, m.m.

Hvis man fx anven­der den viden­ska­be­li­ge basis­mo­del i for­bin­del­se med fx SRP, peges der klart på det pro­blem­o­ri­en­te­re­de, når man fra star­ten af ind­kred­ser et spørgsmål/problem. Med det­te udgangs­punkt kan man arbej­de med en ind­kreds­ning af, hvor­dan fx histo­ri­e­fa­get kan bidra­ge til at sva­re på det opstil­le­de spørgsmål/problem. I man­ge til­fæl­de vil faget end­da kun­ne til­by­de fle­re for­skel­li­ge meto­der eller fag­li­ge til­gan­ge. Over­vej­el­ser­ne om hvor­dan faget kan bidra­ge, kan her­med også hjæl­pe ele­ver­ne til en bed­re for­stå­el­se af, hvor­for nog­le af fagets meto­der er mere rele­van­te og oplag­te at anven­de, end andre. På den vis kan øget fokus på den pro­blem­o­ri­en­te­re­de til­gang til faget vir­ke under­støt­ten­de for ele­ver­nes opnå­el­se af evne til at demon­stre­re viden om fagets iden­ti­tet og meto­der, og beher­skel­se af de fag­li­ge mål generelt.

Som beskre­vet i tid­li­ge­re nyheds­bre­ve er en ræk­ke kan­di­da­ter i pæda­go­gi­kum i den­ne tid i gang med deres fag­di­dak­ti­ske pro­jek­ter i histo­rie. Pro­jek­ter­ne har igen i år bl.a. arbej­det med emner som reflek­te­ret kil­de­kri­tik i under­vis­nin­gen og styr­kel­se af moti­va­tion i faget gen­nem kob­ling til ele­ver­nes livs­ver­den. Det er utro­ligt spæn­den­de og inspi­re­ren­de at høre om kan­di­da­ter­nes arbej­de med faget, og jeg håber at noget af arbej­det bli­ver delt med fag­grup­per­ne rundt om, til trods for at man ikke lige løber ind i hin­an­den på lærerværelset.

Vi ses der­u­de! Måske i cyber­s­pa­ce, måske i Vejle…

Mvh
Chri­sti­an

2 kommentarer til “Nyt fra fag­kon­su­len­ten febru­ar 2021

 1. Hej

  Jeg vil­le for­fær­de­ligt ger­ne over­væ­re mødet i efter­mid­dag, men er opta­get af et andet møde — desvær­re! Er der mulig­hed for at opta­ge mødet? Få et fyl­digt refe­rat eller?

  På for­hånd tak 

 2. Hej Inge
  Den poli­ti­ske afta­le er i gang med at bli­ve udmønt­et i en bekendt­gø­rel­se, hvor en ræk­ke spørgs­mål afklares.
  Det er først når det fore­lig­ger, at det vil være muligt at sva­re på spørgs­mål omkring mundt­lig prø­ve til sommer.
  Du går der­for ikke glip af den­ne ori­en­te­ring ved at mis­se dagens møde 🙂
  Mvh og god dag!
  Christian 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *