Ny bog om fami­lie­dan­nel­se til histo­rie, dansk, sam­funds- og kul­tur­fag — få et gra­tis digi­talt eksemplar

Til august udgi­ver vi Fami­lie­bil­le­der af Geert Alex Niel­sen. Det er en ny fler­fag­lig tema­bog til under­vis­ning i histo­rie, dansk samt sam­funds- og kulturfag.

Fami­lie­bil­le­der hand­ler om fami­lie­dan­nel­se og de nære rela­tio­ner, belyst fra et histo­risk per­spek­tiv; fra bon­de­sam­fun­dets bop­lad­ser til nuti­dens regn­bu­ebørn og bonus­sø­sken­de. Bogen består af fle­re min­dre fami­lie­for­tæl­lin­ger, der til­sam­men giver et stort ind­blik i, hvem vi er — men­talt som bio­lo­gisk — samt hvil­ke kræf­ter og fore­stil­lin­ger, der har været på spil gen­nem historien.

Bogen er skre­vet af Geert Alex Niel­sen, der under­vi­ser i histo­rie og dansk. I de sid­ste 15 år har han som for­fat­ter og for­mid­ler beskæf­ti­get sig ind­gå­en­de med histo­ri­e­for­tæl­ling, kom­mu­ni­ka­tion og kulturforståelse.

 

Nys­ger­rig? Få et gra­tis digi­talt eksemplar

Hvis du alle­re­de nu vil kig­ge nær­me­re i bogen, kan vi sen­de et digi­talt eksem­plar. Send blot en mail til lza@samfundslitteratur.dk

Fin­der du bogen rele­vant for dig og dine ele­ver, sen­der jeg dig ger­ne et fysisk eksem­plar, når bogen udkommer.

Du kan læse mere om bogen her: http://samfundslitteratur.dk/bog/familiebilleder – den vil også være til­gæn­ge­lig på Gymportalen.

 

Ekstra­ma­te­ri­a­le til sam­spil med dansk

Bogen udkom­mer med digi­talt ekstra­ma­te­ri­a­le, der er til­gæn­ge­ligt på familiebilleder.samfundslitteratur.dk fra august.

På sitet fin­der du bl.a. en omfat­ten­de histo­risk kil­de­sam­ling, ide­er til arbej­det med den nye skrift­li­ge dimen­sion i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen samt skøn­lit­teræ­re tek­ster, der egner sig til sam­spil med dansk, fx i arbej­det med DHO (dansk-histo­ri­e­op­ga­ven).

Har du under­vi­ser­kol­le­ga­er, som bogen kun­ne være rele­vant for, er du vel­kom­men til at videre­for­mid­le budskabet.

 

Med ven­lig hilsen
Line Zacha­ri­a­sen Mar­ke­ting­ko­or­di­na­tor
Rose­nørns Allé 9 1970 Fre­de­riks­berg C

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *