Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne i Noter 217, som udkom­mer ca. 1. juni. 

Det­te num­mer af noter omhand­ler for­skel­li­ge pro­ble­ma­tik­ker i Mel­le­mø­sten i bred for­stand.
Den før­ste arti­kel er skre­vet af Dr. Phil. Jør­gen Bæk Simon­sen fra Køben­havns Uni­ver­si­tet og omhand­ler den moder­ne stats opstå­en og udfor­drin­ger i Mel­le­mø­sten. Der­næst føl­ger en arti­kel, I Krig og Kær­lig­hed, af Stef­fen Jen­sen om udvik­lin­gen i Israel-Palæstinakonflikten.

Ph.d.-studerende Musta­fa K. Topal fra RUC har sam­men med cand.mag. og fol­ke­tings­kan­di­dat for Enheds­li­sten Ibra­him Ben­li skre­vet en kro­nik med udgangs­punkt i præ­si­dent Erdo­gans postu­lat om, at han for­sø­ger på at  refor­me­re ’det gam­le Tyr­ki­et’ til en stærk nation. Men er der blot tale om tale om et auto­kra­tisk regi­me, som har sine rød­der i det osman­ni­ske impe­ri­ums nostal­gi og sunni­mus­lim­sk domi­nans med jiha­di­stisk ideologi?

Sune Haug­bøl­le, som er Ph.d. i Mel­le­møst­stu­di­er og Lek­tor i Glo­ba­le Stu­di­er ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, tager num­me­rets tema om Mel­le­mø­sten just syd for Tyr­ki­et til Syri­en. I artik­len ”Sand­he­den om Syri­en” kort­læg­ger Haug­bøl­le bl.a. for­skel­li­ge tolk­nin­ger af årsa­gen til kri­gen i Syri­en. Er kri­gen en kon­se­kvens af fre­de­li­ge, demo­kra­ti­ske og seku­læ­re opstan­de som brød ud for 7 år siden eller er den en kon­se­kvens en impe­ri­a­li­stisk inter­ven­tion fra Vesten?

Adjunkt i Antro­po­lo­gi ved Arhus Uni­ver­si­tet Tho­mas Fibi­ger tager læse­ren til det lil­le land Bahrain på den Ara­bi­ske Halvø ved Den Per­si­ske Bugt. Fibi­ger, som har arbej­det med lan­det de sene­ste 15 år og besøgt lan­det i fle­re omgan­ge, giver i artik­len ”Stil­le i Bahrain — syv år efter ’det ara­bi­ske for­år” en sta­tus på situ­a­tio­nen i Bahrain efter det ara­bi­ske forår.

Anders Jeri­chow fra dag­bla­det Poli­ti­ken giver i ”Et land, to folk, tre histo­ri­er” et histo­risk rids af Isra­el-
Palæsti­na-kon­flik­tens udvik­ling op til nuti­dens håb om en to-statsløsning

Uden­for tema, eller ret­te­re som et nyt indslag i Noter, vil vi kig­ge på hvor der lig­ger mate­ri­a­le på net­tet som er brug­bart for under­vi­se­re på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Den­ne gang har vi bedt Rigs­ar­ki­vet om et over­blik over hvad de kan til­by­de os under­vi­se­re, og hvad de mener vi kan få ud af de man­ge ele­men­ter, bl.a. kil­der og fag­pak­ker, der efter­hån­den lig­ger til­gæn­ge­ligt på deres hjem­mesi­de. Se mulig­he­der­ne på Rigs­ar­ki­vet i Met­te Sei­del­ins artikel.

I marts måned mød­tes en ræk­ke under­vi­se­re i kolo­ni­hi­sto­rie på arbej­der­mu­se­et. Ind­hol­det af mødet blev på den ene side en opsum­me­ring af nog­le af de ten­den­ser, erfa­rin­ger og udfor­drin­ger, som under­vi­ser­ne er stødt på i deres under­vis­ning i emnet, men mødet under­stre­ge­de sam­ti­digt vig­tig­he­den af dansk kolo­ni­hi­sto­rie som rele­vant og aktu­elt under­vis­nings­stof. Bertha Rex Coley, Ida
Maria Ski­el­boe, Jens Chri­sten­sen, Lise­lot­te Lar­sen, Kri­sti­ne Kamp Albæk og Rik­ke Lie Hal­berg giver i artik­len ”Dansk Vestin­di­en i under­vis­nin­gen efter 2017” for­slag til under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler i emnet, under­vis­nings­til­bud på kul­turin­sti­tu­tio­ner og ende­lig nog­le dis­kus­sions spørgs­mål til en histo­ri­e­fag­lig debat om under­vis­ning i dansk Vestindien.

Win­nie Færch brin­ger en lil­le omta­le om udfal­det af Historiekonkurrencen.

Jens Mann Chri­sti­an­sen skri­ver i sin spæn­den­de arti­kel om at sam­ar­bej­de med og lave under­vis­nings­ma­te­ri­a­le sam­men med Den Jyske Ope­ra og histo­rie / musik / dansk om Holo­caust i artik­len om ope­ra­en Passageren.

Der­til kom­mer anmel­del­ser­ne samt en over­sigt over alle de anmel­del­ser, der ikke blev plads til bla­det. De kan alle fin­des på historielærer.dk

Her­til præ­sen­te­res 2 kur­ser. Det ene har holo­caust som tema og det andet arbej­der med Isra­el.
Og så er der natur­lig­vis en over­sigt over for­e­nin­gens regions­se­kre­tæ­rer og med­lem­mer af besty­rel­sen og hvor­dan den har for­delt sig på de for­skel­li­ge opgaver.

God læs­ning

Las­se T. Jen­sen, Lars Peter Visti Han­sen og besty­rel­sen for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF.

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Region Køben­havn & Bornholm
Under­vi­ser i Histo­rie og Engelsk på Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um og HF.

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *