Det­te num­mers tema er ‘FN’ i anled­ning af Mogens Lyk­ke­tofts for­mands­skab for FN’s gene­ral­for­sam­ling og orga­ni­sa­tio­nens 70 års fød­sels­dag i 2015.

Før­ste del omhand­ler Dan­marks for­hold til FN siden 1945. Først Kri­sti­ne Kjær­s­gaards arti­kel om Dan­marks poli­tik ift. FN i peri­o­den 1949–1965, hvor­ef­ter tid­li­ge­re ambas­sa­dør Hen­ning Kjeld­gaard med fokus på bl.a. afko­lo­ni­se­rin­gen brin­ger histo­ri­en op til årtu­sin­de­skif­tet. Micha­el Størzer sam­ler med bag­grund i sit spe­ci­a­le depe­chen op omkring år 2000 og tager histo­ri­en om den dan­ske FN-poli­tik ind i det i det­te årtusinde.

Artik­ler

Kri­sti­ne Kjær­s­gaard: Dansk FN-poli­tik 1949–658
Hen­ning Kjeld­gaard: FN i sid­ste tred­je­del af det tyven­de århundrede14
Micha­el Størzer: Brud og kon­ti­nu­i­tet i dansk sik­ker­heds­po­li­tik i ‘post-kold­krigs­pe­ri­o­den20
Poul Due­da­hl: I skyg­gen af Holo­caust; Om UNESCO og race­be­gre­bet 1945–196525
Johan­ne Grøn­da­hl Glavind og Ton­ny Brems Knud­sen: FN i en ny verdensorden!32
Car­sten Staur: Sik­ker­heds­rå­det og FN’s rol­le i det kol­lek­ti­ve sikkerhedssystem41
Mogens Lyk­ke­toft (Inter­view): FN er den nye kon­struk­tion, som hol­der alle inde i rummet46
Mar­tin Ottovay: Til­ba­ge til frem­ti­den? Histo­ri­en om FN’s freds­be­va­ren­de operationer51
Uffe Elle­mann-Jen­sen: FN — En per­son­lig beretning58
Mogens Lyk­ke­toft: Ople­vel­ser og pri­o­ri­te­ter i min kor­te udenrigsministertid63
Per Stig Møl­ler: Erin­drin­ger fra Sikkerhedsrådet68
Mar­tin Lide­gaard: Da kli­ma­et blev storpolitik71
Rolf Mor­ten­sen: Model Uni­ted Nations76

Her­ef­ter har Poul Due­da­hl bidra­get med en arti­kel om UNESCO og race­be­gre­bet 1945–1965, som kan give læse­ren en for­stå­el­se af, at UNESCO er mere end blot en liste over Verdensarv.

I anden del brin­ges først en arti­kel af Johan­ne Glavind og Ton­ny Brems om FNs rol­le i den nye ver­den­sor­den. Artik­len har tid­li­ge­re været bragt i Ræson. Car­sten Staur foku­se­rer i sin arti­kel på FN’s Sik­ker­heds­rå­ds opbyg­ning og funk­tion, men også hvad der hin­drer en evt. udvi­del­se af Sikkerhedsrådet.

Her­ef­ter brin­ges et inter­view med Mogens Lyk­ke­toft fra okto­ber 2015, hvor han giver et ind­tryk af spænd­vid­den af de pro­blem­stil­lin­ger, man arbej­der med som for­mand for generalforsamlingen.

Ende­lig udfor­drer Mar­tin Ottoway i sit ind­læg de gængse for­tæl­lin­ger om FN’s freds­be­va­ren­de inter­ven­tio­ner, som han mener er udtryk for god gam­mel­dags impe­ri­a­lis­me på nye mul­ti­la­te­ra­le fla­sker. Histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen om FN’s mis­sio­ner er der­for mis­vi­sen­de, men han og ind­by­der os til at dis­ku­te­re det­te og evt. lave en ny digi­tal kil­de­sam­ling til emnet. Artik­len er bl.a. base­ret på arkiv­stu­di­er i New York og er beskå­ret af plads­hen­syn. Den brin­ges i sin ful­de læng­de her på historielaerer.dk.

Sidst, men ikke mindst, fik vi den ide at skaf­fe os kil­de­ma­te­ri­a­le til de sene­ste års FN-histo­rie ved at bede ræk­ken af dan­ske uden­rigs­mi­ni­stre fra 1983–2015 om at lave en erin­drings­ar­ti­kel om Dan­marks for­hold til FN i deres tid som uden­rigs­mi­ni­ster, hvis de hav­de tid og lyst. Det blev til i alt fire artik­ler. Ind­hol­det i artik­ler­ne var uden bin­din­ger. Det vig­ti­ge var, hvad de tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­stre selv valg­te at læg­ge vægt på. Lej­lig­he­den var oplagt, da Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens kur­sus i sam­ar­bej­de med FALS på Has­se­ris gym­na­si­um hav­de sam­let 5 udenrigsministre.

Er læse­ren ble­vet bidt af at udar­bej­de et for­løb om FN efter læs­nin­gen af det­te num­mer af Noter, slut­ter Rolf Mor­ten­sen af med en arti­kel om rol­les­spils­kon­cep­tet ‘Model Uni­ted Nations’ (MUN).  MUN giver ele­ven et ind­blik i inter­na­tio­nal poli­tik og mulig­hed for at for­hand­le sig frem til reel­le løs­nin­ger på kon­flik­ter, for­sva­re men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne og tje­ne sit ”eget” lands interesser.

/Lars og Lasse

(Bil­le­de: pri­vat foto)

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *