Noter #221: Idrætshistorie

Måske er idræts­hi­sto­rie ikke det, der fyl­der i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i gym­na­siesko­len, om end disci­pli­nen sik­kert har ind­gå­et i et vari­e­ren­de antal tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der i AT og SRP. Idræts­hi­sto­rie har haft en stør­re plads i idræts­fa­get (Idræt B) fra 2005–2017, hvor det har været et lære­plans­fast­sat. Ind­tryk­ket er, at idræts­hi­sto­rie også på uni­ver­si­te­ter­ne i høje­re grad er hen­vist til idræts­stu­di­er­ne, mens histo­ri­estu­di­er­nes fokus gene­relt lig­ger et andet sted.

Vores ønske med det­te num­mer af Noter er at gøre opmærk­som på idræts­hi­sto­rie som under­vis­nings­em­ne. Idræt­ten har haft en frem­træ­den­de plads i sam­fun­det de sene­ste 200 år og har været en del af de fle­stes til­væ­rel­se gen­nem per­son­lig udø­vel­se eller gen­nem medi­er. Idræts­hi­sto­ri­en kan i under­vis­nin­gen bru­ges til at kaste lys på poli­ti­ske, soci­a­le og kul­tu­rel­le ændrin­ger, som er sket i den sto­re historie

For­si­de Noter #221

Som lærer står man ikke på bar bund, hvis man vil give sig i kast med emnet. En gen­nem­gang af idræts­fa­gets bøger i bog­de­po­tet vil sik­kert afslø­re, at der ikke kun står bøger om fysi­o­lo­gi på hyl­der­ne, men at det ikke skor­ter på idræts­hi­sto­ri­ske bøger. Og måske kan man på old­tids­kund­skabs bog­re­o­ler fin­de enkel­te klas­se­sæt, der omhand­ler de antik­ke olym­pi­ske lege.

Vi for­sø­ger i det­te num­mer af Noter at give en bred vif­te af idræts­hi­sto­ri­ske emner til inspira­tion. Num­me­ret ind­le­des med en arti­kel af Per Jør­gen­sen om det sto­re lini­er i dansk idræts­hi­sto­rie. Her­ef­ter laver Lone Fri­is Thing en idræts­so­cio­lo­gisk til­gang til idræt­ten med udgangs­punkt i Nor­bert Eli­as’ civilisationsteori.

Jørn Han­sen og Tho­mas Sko­v­gaard har udar­bej­det en arti­kel med en kom­pa­ra­tiv ana­ly­se af de antik­ke og moder­ne olym­pi­ske lege, men Jørn Han­sen stop­per ikke her. Han har også bidra­get med en arti­kel om de dan­ske fod­bol­da­ma­tø­rer. Else Trang­bæk og Hans Bon­de har beg­ge bidra­get med artik­ler, som bely­ser et for­ti­digt syn på køn og sport. Ende­lig slut­ter temaar­tik­ler­ne af med en arti­kel af Ver­ner Møl­ler om Fal­ske nyhe­der i doping­hi­sto­ri­en og en arti­kel af Evald Iver­sen og Las­se Taa­gaard Jen­sen om Til­bli­vel­sen af Eli­tei­dræts­lo­ve­ne i 1984 og 2004.

Har man mod på at kaste sig ud i et for­løb om idræts­hi­sto­rie, fin­des der under det didak­ti­ske hjør­ne en
arti­kel af Sta­nis Els­borg Med idræt­ten ind i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen som inspiration.

På besty­rel­sens veg­ne
Las­se Taa­gaard Jen­sen og Regi­na Olsen

(Hvis du er log­get ind som med­lem, så kan du læse Noter her om 10 sekun­der … vi vil sta­dig ger­ne have feed­ba­ck fra med­lem­mer­ne: hvad synes du om det nye Noter?)

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *