For­ri­ge num­mer af Noter hav­de fokus på 1864 og 150 års mar­ke­rin­gen. Også det­te num­mer af Noter har mar­ke­rin­gen af en væsent­lig begi­ven­hed i fokus, nem­lig 100 året for 1. Ver­denskrigs udbrud i 1914. Der er såle­des tale om ét af de helt
sto­re års­tal, som enhver med inter­es­se for histo­rie vil nik­ke gen­ken­den­de til. I de sene­re år har der i sti­gen­de grad været fokus på 1. Ver­denskrigs betyd­ning. Nog­le histo­ri­ke­re omta­ler lige­frem det 20. århund­re­de som “det kor­te århund­re­de” og afgræn­ser det med 1914 og 1989. Også i lære­pla­nen til histo­ri­e­fa­get i stx anven­des den­ne afgræns­ning, og peri­o­den karak­te­ri­se­res som “kam­pen om det gode samfund”.

Tra­di­tio­nelt har 1. Ver­denskrig rent under­vis­nings­mæs­sigt stå­et meget i skyg­gen af 2. Ver­denskrig og Den kol­de krig, men som nævnt er 1. Ver­denskrig også inden­for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen på vej ud af den­ne skyg­ge­til­væ­rel­se. Op til mar­ke­rin­gen af 100-året for kri­gens udbrud er der da også udkom­met en del under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til ungdomsuddannelserne.

Artik­ler

Ebbe Juul Hei­der: Julik­ri­sen 1914 ………10
Jep­pe Bæk Mei­er: Kri­gen i fik­tio­nen — 1. Ver­denskrig i moder­ne skøn­lit­te­ra­tur … 18
Bir­git­te Tho­mas­sen: 1914 og efter — sani­tet­stje­ne­sten i 1. Ver­denskrig .. 34
Klaus Bjer­re: The Sle­epwal­kers — om 1. Ver­denskrigs udbrud .. 48
Iben Tand­gaard: Gol­den Days Festi­val 2014 i under­vis­nin­gen ……………54
Robert McClu­skey: Det humo­ri­sti­ske indslag ……58
Sti­ne Isak­sen, Jen­ny Strid, Tri­ne Fin­ne Loo og David Kyng: Histo­ri­e­un­der­vis­ning på tværs af græn­ser .….….61
Peter Fibi­ger Bang: Forsk­nings­over­sigt ……64
Lars Due Arnov: 21st Cen­tury Lear­ning Design og Histo­rie s, 65

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Under­vi­ser på Odder Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *