For­si­den af Noter #234

Vi har i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen valgt at det­te num­mer skul­le hand­le om Mid­delal­de­ren, da det er en af de peri­o­der vi sta­dig ven­der til­ba­ge til i under­vis­nin­gen. Num­me­ret er tænkt som inspira­tion til under­vis­nin­gen i mid­delal­de­ren, og at for­sy­ne vore med­lem­mer med ny ind­sigt i perioden.

Artik­ler­ne omhand­ler dels dansk mid­delal­der og rus­sisk-ukrainsk histo­rie men har også fokus på hvor­dan man i andre euro­pæ­i­ske lan­de – med udgangs­punkt i lan­de­nes egne natio­na­le for­tæl­lin­ger — præ­sen­te­rer mid­delal­de­ren og over­gan­gen til moder­ne tid, og de didak­ti­ske over­vej­el­ser, der er for­bun­det med under­vis­ning i middelalderen.

Den før­ste arti­kel af Kim Esmark fra RUC omhand­ler tron­føl­ge­strid, net­værk og skif­ten­de alli­an­cer i dansk mid­delal­der. Med fokus på at frem­hæ­ve den decen­tra­le opbyg­ning af den dan­ske mid­delal­der­li­ge magtstruk­tur. Her­ef­ter for­tæl­ler Tho­mas Heebøl Holm om sin rela­tivt nye podcast ’Mæg­ti­ge Mid­delal­der’, der er en serie af tema­ti­se­re­de podcast med udgangs­punkt i den nye­ste forsk­ning omhand­len­de ste­der og begi­ven­he­der i dansk mid­delal­der. Podca­sten kan på den måde bidra­ge med dybe­re, liv­lig og nær­væ­ren­de viden om mid­delal­de­ren og til at for­mid­le til sine lyt­te­re, hvad der arbej­des med på uni­ver­si­te­ter­ne. At bru­ge podca­sten i under­vis­ning kan også ses i for­læn­gel­se af lære­pla­ner­nes karrierelæringsmål.

Tho­mas Heebøl Holms podcast på Spo­ti­fy — find den der, hvor du nor­malt hen­ter podcast.


I næste arti­kel beskri­ver John Lind den rus­si­ske og ukrain­ske mid­delal­der, der på bag­grund af kri­gen i Ukrai­ne er ble­vet sør­ge­ligt aktu­el. Sam­ti­dig skil­drer artik­len bån­de­ne mel­lem nor­den og vores øst­li­ge nabo­er i middelalderen. 

Her­ef­ter føl­ger to artik­ler om under­vis­nin­gen i over­gan­gen fra mid­delal­der til moder­ne tid fra to vest­eu­ro­pæ­i­ske lan­de: Hol­land og Spa­ni­en. Den hol­land­ske for­sker Gijs van Gaand for­tæl­ler om hvor­dan for­skel­li­ge hol­land­ske lærebø­ger læg­ger for­skel­lig fokus på, hvad der var vig­tigt for over­gan­gen, blandt andet på bag­grund af reli­gi­øse for­skel­le. Her­ef­ter for­kla­rer Amaia Jaur­e­giondo fra Basker­lan­det om hvor­dan under­vis­nin­gen i for­skel­li­ge dele af Spa­ni­en både er præ­get af arven fra Fran­co og af et ønske om at gøre under­vis­nin­gen tids­sva­ren­de og rele­vant for nuti­dens elever.

I det didak­ti­ske hjør­ne giver gym­na­si­e­læ­rer og med­lem af besty­rel­sen Mire­la Redzic sit bud på for­skel­li­ge øvel­ser i under­vis­nin­gen om mid­delal­de­ren. Fokus i øvel­ser­ne er på akti­ve­ring og moti­va­tion af nuti­di­ge gym­na­sie­e­le­ver i Danmark.

Udover de artik­ler der knyt­ter sig til tema­et, inde­hol­der num­me­ret også en arti­kel fra tre for­ske­re på SDU, der i et pro­jekt med en lang ræk­ke gym­na­si­er har beskæf­ti­get sig med Citizen Sci­en­ce, eller ”vores histo­rie”, blandt andet ved at lade ele­ver­ne selv arbej­de som histo­ri­ke­re ved at lave inter­views med rele­van­te per­so­ner i deres egen livs­ver­den og miljø.

Slut­te­ligt inde­hol­der num­me­ret selv­føl­ge­ligt nyt fra for­man­den og fra fag­kon­su­len­ten, der beg­ge opfor­drer blandt andet med­lem­mer­ne til at gøre brug af de mulig­he­der for løben­de at møde fag­kon­su­len­ten ”live” som for­e­nin­gen stil­ler til rådighed.

Ind­hold

Mid­delal­der­sta­ten decen­tre­ret: Magt­felt og tron­føl­ge­strid i 1100-tal­lets Dan­mark
af Kim Esmark
4
En mæg­tig podcast om mid­delal­de­ren
af Tho­mas Heebøll Holm
12
Arven efter Nord­bo­er­nes Rus’-rige: De mid­delal­der­li­ge for­ud­sæt­nin­ger for kri­gen mel­lem Ukrai­ne og Rusland
af John Lind
16
The Net­her­lands and the Begin­ning of the Modern Thin­king: Inve­sti­tu­re Con­tro­ver­sy, Huma­nism, Refor­ma­tion and the Dutch Revolt
af Gijs Mus­hvin van Gaand
22
Tea­ching about the Ear­ly Modern peri­od from a Spa­nish point of view af
af Amaia Lamakiz Jauregiondo
32
Inspira­tion til histo­ri­e­un­der­vis­ning om Mid­delal­de­ren
af Mire­la Redzic
47
”Vores Histo­rie”: Citizen Sci­en­ce i gym­na­si­et
af Ceci­lie Bjer­re, Klaus Peter­sen og Met­te Fentz Haastrup
55

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Region Køben­havn & Bornholm
Under­vi­ser i Histo­rie og Engelsk på Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um og HF.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *