For­si­den af Noter #235

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Engels­klæ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen Af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber i Has­se­ris et kur­sus, der stil­ler spørgs­må­let: ”Ame­ri­can Nigh­t­ma­re?”. Det­te num­mer læg­ger sig op det­te tema med et fokus på ame­ri­kansk histo­rie. Num­me­ret har såle­des fokus på nog­le af de udfor­drin­ger USA står over for i dag. Her­un­der de for­skel­li­ge per­spek­ti­ver på det ame­ri­kan­ske sam­fund og den pola­ri­se­ring, der er opstå­et. Nog­le af skil­le­linjer­ne hand­ler om race og histo­rie og om tra­di­tion og moder­ni­tet. Men skil­le­linjer­ne har også udvik­let sig gen­nem USA’s rela­tivt kor­te historie.

Den før­ste arti­kel – skre­vet af David E. Nye (pro­fes­sor Eme­ri­tus i Ame­ri­can Stu­di­er ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet) – omhand­ler de for­skel­li­ge rela­tio­ner der har været til geo­gra­fi­ske ste­der. I det­te til­fæl­de eksem­pli­fi­ce­ret ved Grand Cany­on. David E. Nye sæt­ter sær­ligt fokus på hvor­dan kon­flik­ten mel­lem loka­le ind­fød­te og det moder­ne USA har udvik­let sig. Men også på kon­flik­ten mel­lem reli­gion og viden­skab. Artik­len giver såle­des et ind­blik i nog­le af de pola­ri­se­rings­me­ka­nis­mer, der er til ste­de i USA ved at zoo­me ind på en lokal problemstilling.

Den anden arti­kel “Mare­ridt og drøm­me i Afro­a­me­ri­kansk histo­rie” er skre­vet Jørn Brøn­dal (pro­fes­sor og leder af Cen­ter for Ame­ri­kan­ske Stu­di­er ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet) og foku­se­rer på hvor­le­des afro­a­me­ri­ka­ner­nes mare­ridt begynd­te før drøm­men, idet den­ne tog sit udgangs­punkt i sla­ve­ri­et. Artik­len oprid­ser afro­a­me­ri­ka­ner­nes lan­ge vej til fri­hed og lig­hed, og dis­ku­te­rer hvor­le­des den­ne rej­se mod drøm­men sta­dig pågår.

Tred­je og sid­ste arti­kel med sær­ligt fokus på kon­flik­ter­ne i det ame­ri­kan­ske sam­fund er skre­vet af Anne Mørk, ph.d. i ame­ri­kan­ske Stu­di­er. Anne Mørk stil­ler skar­pt på fire cen­tra­le kon­flikt­pe­ri­o­der i ame­ri­kansk histo­rie: revo­lu­tio­nen omkring 1800, den ame­ri­kan­ske bor­ger­krig, migra­tions-debat­ten i star­ten af det 20. århund­re­de og Trumps USA. Der bli­ver i artik­len lagt vægt på vær­di­er­nes rol­le og de skif­ten­de kon­flikt­linjer op igen­nem historie.

Der­ef­ter føl­ger to artik­ler med et mere didak­tisk fokus på ame­ri­kansk histo­rie. Den før­ste arti­kel er skre­vet af Jep­pe Bæk Mei­er og Ras­mus The­strup Øster­gaard. De præ­sen­te­re et for­løb med udgangs­punkt i deres bog “USA’s til­bli­vel­se”. Den anden arti­kel er skre­vet af Søren Tor­b­jørn Svend­sen, der for­sø­ger at slå et slag for anven­del­se af mere erin­drings­hi­sto­rie, histo­ri­e­brugs- og recep­tions­a­na­ly­se i sam­ar­bej­det mel­lem histo­ri­e­fa­get og de sprog­li­ge fag. Til­gan­ge­ne intro­du­ce­res kort og koblet et eksem­pel fra de ame­ri­kan­ske popu­lær­hi­sto­rie i form af roma­nen “The Help”.

I det rent didak­ti­ske hjør­ne har Chri­stop­her Vas­saux Noe skre­vet artik­len “ For­tæl­lin­ger om for­ti­den og histo­ri­e­fa­gets dan­nel­ses­op­ga­ve”. Den byg­ger på hans opga­ve i teo­re­tisk pæda­go­gi­kum inden for emnet “Med­bor­ger­skab og mang­fol­dig­hed”. Han valg­te det­te emne, idet han er opta­get af histo­ri­e­fa­gets rol­le som et fag, der bidra­ger til ele­ver­nes demo­kra­ti­ske dan­nel­se og sam­ti­dig ønske­de at arbej­de med den måde, vi i gym­na­si­et arbej­der med de histo­ri­ske nar­ra­ti­ver, her­un­der sær­ligt de histo­ri­ske fremstillinger.

Chri­sti­na Holst Johan­sens arti­kel “Dan­nel­ses til med­bor­ger­skab” beskri­ver, hvor­le­des hun i sin teo­pædop­ga­ve under­søg­te, hvor­dan vi kan dan­ne ele­ver­ne til at påta­ge sig ansva­ret for deres histo­ri­e­ska­ben­de poten­ti­a­le, så vi kan lyk­kes med at rea­li­se­re vores poli­ti­ske opdrag om at dan­ne til medborgerskab.

Lek­tor Geert Alex Niel­sen præ­sen­te­rer i sin arti­kel “Histo­rie tager tid” et bud på en intro­duk­tion til histo­ri­e­fa­get iden­ti­tet og den histo­ri­e­fag­li­ge tænk­ning, og der­med basal histo­ri­e­fag­lig viden­sk­ab­ste­o­ri. Publi­kum til tek­sten er først og frem­mest eleverne.

Ind­hold

The Grand Cany­on as Con­te­sted Ter­rain
af David E. Nye
4
Mare­ridt og drøm­me i afro­a­me­ri­kansk histo­rie
af Jørn Brøndal
10
Når vær­di­kam­pen bli­ver den stør­ste kamp
af Anne Mørk
16
USA’s histo­rie i under­vis­nin­gen
af Jep­pe Bæk Mei­er & Ras­mus The­strup Østergaard
24
Sam­ar­bej­de med sprog­fag og skøn­lit­te­ra­tur eksemp­ler i ame­ri­kansk histo­rie
af Søren Tor­b­jørn Svendsen
27
For­tæl­lin­ger om for­ti­den og histo­ri­e­fa­gets dan­nel­ses­op­ga­ve
af Chri­stop­her Vas­saux Noe
38
Dan­nel­se til med­bor­ger­skab
af Chri­sti­na Holst Johansen
42
Histo­rie tager tid
af Geert Alex Nielsen
45
(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter Tagged

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *