Noter #228: For­bry­del­se og straf

Cri­me History er oppe i tiden. I de sene­re år er der duk­ket fle­re vær­ker op fra de sto­re for­lag, som sæt­ter fokus på fel­tet: For­bry­del­sens ansigt (2013) og Ond­ska­bens øjne (2016) af Poul Due­da­hl, Tyven (2015) af Ulrik Lan­gen, Straf­fet på livet (2018) af Niels H. Kragh-Niel­sen og Det Sid­ste Skridt (2018) af Hans Gre­ger­sen — for at næv­ne nog­le af de mere omtal­te fag­lit­teræ­re vær­ker. Her­u­d­over er der godt salg i kri­mi­nal­ro­ma­ner, Jus­si Adlers Olsens fil­ma­ti­se­re­de kri­mi­nal­ro­ma­ner er vel­be­søg­te af bio­gr­af­gæn­ge­re, mens lyt­ter­tal­le­ne på True-Cri­me podcasts stiger.

For­bry­del­se og straf er et emne, der fasci­ne­rer — og sæl­ger! Der­for synes vi også, at det er begrun­det at tage tema­et op i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen — ger­ne med det­te num­mer af Noter som inspiration.

Num­me­ret ind­le­des rets­hi­sto­risk med en arti­kel af Mor­ten Kjær om Straf­fe­ret­ten fra mid­delal­der til refor­ma­tion efter­fulgt af en arti­kel af Flem­m­ing Bal­vig, som behand­ler emnet: Hvor­for vi straf­fer. Her­ef­ter føl­ger tre artik­ler af hen­holds­vis Johan Hein­sen, Peter Schar­ff Smith og Peter Fran­sen om fængselsvæ­se­nets histo­rie i Dan­mark. Niels H. Kragh-Niel­sen run­der tema­et af med en arti­kel om den ulti­ma­ti­ve straf; dødstraffen.

I det didak­ti­ske hjør­ne giver Lau­ra Klin­gen­b­jerg Stau­gaard en intro­duk­tion til rigs­ar­ki­vets kil­de­pak­ker om emnet til under­vis­nings­brug. Noter run­des af med en arti­kel om en nuti­dig, men ikke min­dre dra­be­lig arti­kel af Simon Arent om brug af com­pu­ter­spil (bl.a. Batt­le­fi­eld) i undervisningen.

God læse­lyst
Las­se Taa­gaard Jen­sen og Ami­lia Dea Bonné

Artik­ler

Straf­fe­ret­ten fra mid­delal­de­ren til Refor­ma­tio­nen
af Mor­ten Kjær
4
Hvor­for straf­fer vi?
af Flem­m­ing Balvig
10
Johan Hein­sen: Sla­ve­ri­et i København17
De moder­ne fængs­ler – og en dig­ten­de sko­le­læ­rer i Vrids­lø­se­lil­le
af Peter Schar­ff Smith
25
Dan­ske fængs­ler og fængselsi­de­o­lo­gi i det 20. og 21. århund­re­de
af Peter Fransen
30
Hen­ret­tel­ser som sku­e­spil i det offent­li­ge rum
af Niels H. Kragh-Nielsen
36
Rigs­ar­ki­vets under­vis­nings­til­bud om for­bry­del­se og straf
af Lau­ra Klin­gen­b­jerg Staugaard
51
Histo­ri­e­brug og histo­ri­e­be­vidst­hed: En under­sø­gel­se af det histo­ri­ske com­pu­ter­spil
i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen
af Simon Arent
57

Emnet For­bry­del­se og straf i linkbiblioteket

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter

2 kommentarer til “Noter #228: For­bry­del­se og straf

 1. God­dag
  Kan man som ikke-med­lem få adgang til at læse Noter #228: For­bry­del­se og straf?
  Jeg er jurist og arbej­der teo­re­tisk med fængsels­ret­li­ge emner.
  Med ven­lig hilsen
  Hans Jør­gen Engbo 

 2. Hej Hans Jørgen.

  Du skal skri­ve til Peder Jacob Elle­ha­ve Kragh Væg­ger­lø­se­vej 12, 4873 Væggerløse
  Tlf.: 30 58 87 8, Mail: historielaerer@gmail.com og sige, at du ger­ne vil købe et løs­ek­sem­plar af Noter ‘For­bry­del­se og straf’. Så kla­rer han resten 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *