Noter #197: Euro­pa i krise

Det er ikke nogen hem­me­lig­hed at Euro­pa er i kri­se. Den finanskri­se, der har præ­get ver­den de sene­re år er selv­føl­ge­lig ikke kun euro­pæ­isk, men hvor andre lan­de og regio­ner så småt er ved at krav­le op af kri­sens sor­te hul, er det som om euro­pæ­er­ne bare gra­ver sig læn­ge­re ned. Når Euro­pa sid­der så fast i den øko­no­mi­ske kri­ses hæn­ge­dynd, kan det bl.a. skyl­des en for­fejl­et øko­no­misk poli­tik, men man kan også se det som et udtryk for, at den euro­pæ­i­ske kri­se ikke kun er øko­no­misk. Det er hele det euro­pæ­i­ske pro­jekt, der er i krise. 

Der er ikke noget mær­ke­ligt i, at den øko­no­mi­ske kri­se sli­der på soli­da­ri­te­ten. Kri­sen har imid­ler­tid også gjort det tyde­ligt, at fore­stil­lin­ger­ne om og for­vent­nin­ger­ne til det euro­pæ­i­ske er vidt for­skel­li­ge i for­skel­li­ge dele af Euro­pa. Den histo­ri­ske udvik­ling har i de euro­pæ­i­ske lan­de ført frem til for­skel­li­ge per­spek­ti­ver på det euro­pæ­i­ske, og man kan såle­des hæv­de, at selv fore­stil­lin­gen om det euro­pæ­i­ske til en vis grad er national.

Tema­et for det­te num­mer af Noter er, hvor­dan den euro­pæ­i­ske kri­se tager sig ud fra for­skel­li­ge natio­na­le udgangs­punk­ter. Med udgangs­punkt i den aktu­el­le kri­se skil­drer for­fat­ter­ne, hvor­dan ”deres” nations for­hold til Euro­pa har udvik­let sig.

Artik­ler

Ernst-Ull­rich Pin­kert & Burk­hard Sie­vers: Tys­kland og den euro­pæ­i­ske kri­se s. 8
Nils Arne Søren­sen: Euro­pa eller det åbne hav: Stor­bri­tan­ni­ens for­hold til Euro­pa i histo­risk per­spek­tiv ..14
Gert Søren­sen: Hvor er Ita­li­en på vej hen? s. 20
Mogens Pelt: Den græ­ske gældskri­ses for­hi­sto­rie: Den sva­ge stat og Tys­kland s. 26
Chri­sti­an Axboe Niel­sen: Det tid­li­ge­re Jugoslavi­en og EU s. 32

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *