Noter #196: It i historieundervisningen

De fle­ste histo­ri­e­læ­re­re — eller lære­re i det hele taget — vil kun­ne gen­ken­de situ­a­tio­nen: deres sko­le ønsker eller har alle­re­de en aktiv IT-poli­tik, som skal inte­gre­re IT i under­vis­nin­gen. Alle lære­re beskæf­ti­ger sig natur­lig­vis med IT i én eller anden form, men reelt er der nog­le få kol­le­ger, der er såkald­te spy­d­spid­ser, res­sour­ce­per­so­ner, IT-vej­le­de­re eller hvad man nu har valgt at benæv­ne dem på de enkel­te sko­ler. Dis­se per­so­ner har en sær­lig inter­es­se for IT og bru­ger sand­syn­lig­vis uane­de mæng­der af tid på at hol­de sig opda­te­ret med det nye­ste nye inden­for den­ne ver­den. De beher­sker samt­li­ge ele­men­ter af IT, og det de ikke beher­sker
kaster de sig over med desto stør­re ild­hu! Okay, måske et lidt for­dre­jet bil­le­de af vir­ke­lig­he­den, men et bil­le­de som sik­kert er gen­ken­de­ligt for man­ge, mere “almin­de­li­ge” lære­re. Udfor­drin­gen er, at få dis­se to grup­per til at tale sam­me sprog, når det gæl­der IT i undervisningen.

Redak­tø­rer­ne af det­te num­mer af Noter hen­ven­der sig først og frem­mest til den sid­ste kate­go­ri, de “almin­de­li­ge” lære­re, gan­ske enkelt for­di de udgør langt den stør­ste del af et hvil­ket som helst lærer­kol­le­gi­um. Men IT-super­men­ne­ske­ne må meget ger­ne læse med!

Tema­et for det­te num­mer af Noter er såle­des IT i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen, og for­hå­bent­lig kan num­me­ret give anled­ning til en nuan­ce­ret debat i fx fag­grup­per­ne om ind­dra­gel­se og ikke mindst anven­del­se af IT i historieundervisningen.

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *