For­si­den af Noter #232

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, For­e­nin­gen af lære­re i sam­funds­fag og reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen afholdt i decem­ber 2021 det sto­re kur­sus ”For­tæl­lin­ger om Rusland” på Has­se­ris Gymnasium.

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har med det­te num­mer af Noter valgt at føl­ge op på kur­set med et tema med sam­me titel. Ind­hol­det er dog ander­le­des end kur­set, idet kun en af det­te blads bidrag­sy­de­re også holdt fored­rag på Has­se­ris Gymnasium.

Lige nu udspil­ler kri­sen i det øst­li­ge Ukrai­ne sig med Rusland som en hove­d­ak­tør, og den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion kan meget vel været ændret, i tiden mel­lem dis­se linjer skri­ves (red. d. 15.2.2022) og bla­det når ud til med­lem­mer­ne. Rusland lader såle­des til at være et evigt aktu­elt emne. Tema­et for det­te num­mer af Noter er dog mere bredt end det sam­tids­hi­sto­ri­ske. Her kom­mer en kort præ­sen­ta­tion af artiklerne:

Den før­ste arti­kel af lek­tor eme­ri­tus Erik Kulavig er et mikro­hi­sto­risk stu­die i tiden umid­del­bart efter den rus­si­ske revo­lu­tion. I artik­len får man et ind­blik i, hvor­le­des især den for­hen­væ­ren­de offi­cer Ser­gej Niko­la­e­vitj Uskov age­re­de i tiden umid­del­bart efter den rus­si­ske revo­lu­tion., Der­med bely­ses hvor­le­des gam­le mod­sæt­nin­ger fra sam­fun­det før revo­lu­tio­nen blev dyr­ket i tiden der­ef­ter og der­med kastes lys på en inter­es­sant peri­o­de i den rus­si­ske historie.

I artik­len ”Ser­bi­en og Rusland” – et sym­bolsk part­ner­skab’ skit­se­rer lek­tor fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Chri­sti­an Axboe Niel­sen histo­ri­ske rela­tio­ner mel­lem de to lan­de og dis­ses betin­gen­hed af inter­es­ser. Artik­len kom­mer des­u­den ind på hvor­dan det­te påvir­ker EU’s udvi­del­se på Bal­kan og gør der­med net­op vink­len med Ser­bi­en, rele­vant for histo­ri­e­un­der­vis­ning i de dan­ske gymnasier.

To små artik­ler fra EuroClio’s sekre­ta­ri­a­tet for­tæl­ler om mødet med et rus­si­ske for­lag og histo­ri­e­læ­re­re og bely­ser der­med hvor­dan rus­ser­ne selv ople­ver histo­ri­e­un­der­vis­ning i Rusland. Artik­ler­ne er et eksem­pel på hvor man i mødet og sam­ar­bej­det med rus­ser­ne for­sø­ger at for­stå Rusland bedre.

Pro­fes­sor eme­ri­tus, dr.phil. Bent Jen­sen har skre­vet om, hvor­le­des han ople­ve­de at arbej­de som for­sker med Sov­je­tu­ni­o­nens histo­rie i skyg­gen af Den Kol­de Krigs ide­o­lo­gi­ske kon­flik­ter. I artik­len kri­ti­se­rer for­fat­te­ren den revi­sio­ni­sti­ske opfat­tel­se af Sov­je­tu­ni­o­nen. Bent Jen­sen kaster et kri­tisk blik på under­vis­nings­sek­to­ren og på fle­re af dati­dens lærebø­ger om Sov­je­tu­ni­o­nen og de kom­mu­ni­sti­ske regimer.

Mor­ten Las­sen fort­sæt­ter i sin arti­kel ”Nord­korea med Bala­la­j­ker?” med den sam­me kri­tik, dog ud fra et nuvæ­ren­de lærer­per­spek­tiv, hvor han under­sø­ger de dan­ske lærebø­gers frem­stil­ling af Rusland under Putin.

I det didak­ti­ske hjør­ne har redak­tø­rer­ne valgt at sæt­te lys på SRP-pro­ces­sen set ud fra en elevvin­kel, som er for­hå­bent­lig inter­es­sant net­op i her SRP-peri­o­den. Der­u­d­over er der i det didak­ti­ske hjør­ne en arti­kel om fore­lø­bi­ge resul­ta­ter fra en under­sø­gel­se af histo­ri­e­læ­re­res valg og brug af mate­ri­a­ler som er skre­vet af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens for­mand Niels Nød­de­bo Peter­sen og tid­li­ge­re fag­kon­su­lent i histo­rie Chri­sti­an Vol­l­mond samt Mor­ten Las­sen som er for­fat­ter til en af temartiklerne.

Med den­ne mang­fol­dig­hed af tek­ster ønskes der en god og inter­es­sant læs­ning af bla­det. Husk at se kata­log med de inter­es­san­te kur­ser samt skriv­ning fra histo­ri­e­fa­gets fag­kon­su­lent og for­e­nin­gens bestyrelse/ formand.

Ind­hold

Revo­lu­tio­nen til hver­dag
af Erik Kulavig
4
Ser­bi­en og Rusland — et sym­bolsk part­ner­skab
af Chri­sti­an Axboe Nielsen
10
A Visit to Rus­skoe Slo­vo, an inde­pen­dent publis­hing hou­se in Rus­sia
af Andreas Holtberget
16
Three key takeaways from the 1st Wor­ld Con­gress of School History Tea­chers in Moscow
af Euro­Clio
18
Et unor­malt forsk­nings­felt
af Bent Jensen
22
Nord­korea med bala­la­j­ka­er? En under­sø­gel­se af dan­ske lærebø­gers frem­stil­ling af Rusland under Putin
af Mor­ten Lassen
32
At skri­ve SRP i histo­rie — fra et elev­per­spek­tiv
af Mor­ten Aaboe Schelde
54
Under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen
af Histo­ri­e­di­dak­tisk Forsk­nings­net­værk (Niels Nød­de­bo Peter­sen, Chri­sti­an Vol­l­mond og Mor­ten Lassen)
56
(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *