Noter #220: “Seksu­a­li­tet og sam­fund i histo­risk perspektiv”

At seksu­a­li­tet altid har holdt men­ne­ske­he­den beskæf­ti­get, kan der ikke her­ske nogen tvivl om. Men at histo­ri­ke­re har beskæf­ti­get sig med den­ne del af men­ne­ske­li­vet, er for­holds­vist nyt. Det­te num­mer af Noter inde­hol­der artik­ler om skif­ten­de tiders kate­go­ri­se­rin­ger af syg og sund seksu­a­li­tet, om sam­fun­dets for­søg på at tæm­me seksu­a­li­te­ten og om bag­grun­den for de for­an­drin­ger i synet på seksu­a­li­tet, der har ført os frem til, hvor vi står i dag. Artik­ler der alle, på for­skel­lig vis, viser histo­ri­ke­res bud på, hvor­dan seksu­a­li­te­ten både har til­pas­set sig til og udfor­dret skif­ten­de tiders sam­funds­nor­mer. Der­for har vi valgt at kal­de det­te num­mer af Noter for: Seksu­a­li­tet og sam­fund i histo­risk perspektiv. 

For­si­den af Noter #220.

Ofte er seksu­a­li­te­ten besvær­lig. Den er besvær­lig for os men­ne­sker, for­di vores lyster ikke altid pas­ser til sam­fun­dets nor­mer. Den er også besvær­lig for os histo­ri­ke­re, for­di emnet kan være svært at fin­de kil­de­ma­te­ri­a­le til. Hvad ved vi egent­lig om, hvad der sker bag de oftest luk­ke­de døre og ned­rul­le­de gardiner? 

Vi ind­le­der det­te num­mer med en arti­kel af Tho­mas Old­rup, der hand­ler om for­an­drin­ger­ne i synet på seksu­a­l­op­lys­ning i 1940´erne og ‑50´ernes Dan­mark, og om hvor­dan sam­fun­det er begyndt at vur­de­re seksu­a­li­tet i lyset af viden­ska­be­li­ge og sund­heds­mæs­si­ge per­spek­ti­ver. Artik­len omhand­ler bl.a. udgi­vel­ser­ne af de man­ge læge­vi­den­ska­be­li­ge manu­a­ler og skrif­ter, som under­søg­te og beskrev seksu­a­li­tet og køns­rol­ler i den nævn­te periode. 

I artik­len af Peter Edel­berg hand­ler det især om skif­te­ne, i den måde homo­seksu­el­le ér ble­vet opfat­tet på — især i peri­o­den efter 1945 og frem til i dag. Edel­berg under­sø­ger, hvad der lig­ger bag de beskrev­ne skift og stil­ler spørgs­må­let: Er der tale om en fri­gø­rel­ses- eller normaliseringsproces? 

Num­me­rets tred­je arti­kel er skre­vet af Jes­per Vaczy Kragh. Artik­len foku­se­rer dels på, hvad der af sam­fun­det kate­go­ri­se­res som “afvi­gen­de seksu­a­li­tet” og dels på den psy­ki­a­tri­ske behand­ling af bl.a. seksu­al­for­bry­de­re i peri­o­den fra 1918–1968 med en per­spek­ti­ve­ring til i dag. 

Karin Lützen sæt­ter fokus på de sær­li­ge kvin­de­ven­ska­ber fra omkring år 1900, som vi i dag nok vil kal­de homo­seksu­el­le for­hold, men som vi reelt ikke ved, hvad var. Er begre­bet “homo­seksu­el” der­for det rig­ti­ge at bruge? 

Niels Nye­gaard skri­ver om den sto­re sæde­lig­heds­sag i 1906 og under­sø­ger bl.a., hvor­dan sam­ti­den beskrev og opfat­te­de de invol­ve­re­de mænd. På Rigs­ar­ki­vets hjem­mesi­der lig­ger en del kil­de­ma­te­ri­a­le, som er lige til at bru­ge i under­vis­nin­gen, hvis du skul­le bli­ve inspi­re­ret til et for­løb eller pro­jekt om emnet. Den­ne hjem­mesi­de beskri­ves i en arti­kel i bladet. 

Uden for tema brin­ger vi en beskri­vel­se af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens rej­se­kur­sus til Geor­gi­en og Arme­ni­en. Det er dog ikke kun en beret­ning fra Kaukasus, men også en reflek­sion over områ­dets geopo­li­ti­ske situ­a­tion. Vi er stol­te af at fort­sæt­te det flot­te nye gra­fi­ske arbej­de fra det for­ri­ge num­mer af Noter. Vi har for­hørt os rundt omkring og stort set alle giver ros til det flot­te nye design. 

På besty­rel­sens veg­ne Han­ne Mor­ten­sen og Win­nie Færk 

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Ansvar­lig for Histo­rie B.

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *