Det­te num­mer vil præ­sen­te­re læser­ne for en ræk­ke artik­ler omhand­len­de histo­ri­e­di­dak­tik. Først føl­ger en arti­kel af tid­li­ge­re fag­kon­su­lent Lene Jep­pe­sen, hvor hun præ­sen­te­rer sine tan­ker om fagets frem­tid efter­fulgt af Hei­di Eske­lund Knud­sen, der skri­ver om historiedidaktik.

Der­næst føl­ger en ræk­ke artik­ler, som hand­ler om hvor­dan man på for­skel­li­ge måder kan ind­dra­ge fagets meto­der. Først skri­ver Anders Has­sing og Chri­sti­an Vol­l­mond om, hvor­dan man kan bru­ge deres bog Fra for­tid til Histo­rie i den dag­li­ge undervisning.

Her­ef­ter føl­ger et under­vis­nings­for­løb af Win­nie Færk, hvor hun beskri­ver hvor­dan man kan arbej­de med histo­ri­e­brug i under­vis­nin­gen. En anden til­gang beskri­ves af Kri­sti­an Iver­sen og Ulla Peder­sen som i for­læn­gel­se af deres bog om erin­drings­hi­sto­rie viser, hvor­dan man kan arbej­de med 1864 som erindringssted.

Artik­ler

Lene Jep­pe­sen Frem­ti­dens didak­ti­ske udfor­drin­ger og løsninger8
Hei­di Eske­lund Knud­sen Histo­ri­e­fa­get mel­lem sko­le og videnskab12
Anders Has­sing & Chri­sti­an Vol­l­mond: Det sto­re historiefag18
Win­nie Færk & Jan Horn Peter­sen: Histo­rie i brug24
Kri­sti­an Iver­sen & Ulla Peder­sen: 1864 – lærings­per­spek­ti­ver på erin­drin­gens slagmark31
Geert A. Niel­sen: Spor­me­to­den …? – Hvad er spormetoden?36
Nicho­las J. Tyl­des­ley: Ebbs and Flows in Education45

Som en tred­je mulig­hed har Geert A. Niel­sen i en læn­ge­re arti­kel beskre­vet spor­me­to­den og her vises hvor­dan meto­den kan bru­ges i mikro­hi­sto­ri­ske og kul­tur­hi­sto­ri­ske undersøgelser.

Efter dis­se fag­di­dak­ti­ske artik­ler kom­mer to artik­ler om hvor­dan man kan arbej­de mere innova­tivt. Her beskri­ver instruk­tør Chri­sti­na Rosen­da­hl sam­men med Bri­an Saug­berg først hvor­dan man kan arbej­de med hen­des film Ide­a­li­sten i under­vis­nin­gen. I en anden arti­kel viser Jep­pe Bæk Mei­er, hvor­dan man arbej­de pro­duk­t­o­ri­en­te­ret i under­vis­nin­gen – f.eks. i anled­nin­gen af Historiekonkurrencen.

Vi slut­ter med Nicho­las J. Tyl­des­ley, der for­tæl­ler om hvil­ke pro­blem­stil­lin­ger man står over­for i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i Storbritannien.

Uden­for tema har Burk­hard Sie­vers skre­vet en lil­le arti­kel om for­lø­bet af Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2014–15 og en omta­le af vin­der­nes opga­ver samt en præ­sen­ta­tion af næste sko­le­års tema for konkurrencen.

Met­te Boritz og Ceci­lie Wal­len­gren, Natio­nal­mu­se­et, skri­ver om Natio­nal­mu­se­ets aktu­el­le udstil­ling om de Hvi­de Bus­ser i anled­ning af 70-året for befri­el­sen og Hen­ning Tjør­ne­høj for­tæl­ler om sit pro­jekt med at ind­sam­le inter­views fra cen­tra­le aktø­rer i for­bin­del­se med Besæt­tel­sen og helt almin­de­li­ge men­ne­skers beret­nin­ger om deres ople­vel­ser gen­nem det 20. århund­re­de i for­skel­li­ge temaer.

Ende­lig skri­ver Edgars Berzins om sine ind­tryk fra den nyligt afhold­te EUROCLIO kon­fe­ren­ce i Hels­in­gør her i april.

Her­ef­ter føl­ger som altid anmel­del­ser­ne og kursusoversigten.

Vi ønsker god for­nø­jel­se
Lars Hen­rik­sen og Ras­mus Øster­gaard (godt hjul­pet af Peder Wiben)

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen 2017–19 | Pedel på historielaerer.dk

Under­vi­ser på Her­ning Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *