Noter #195: Mel­le­mø­sten — Palæstina

Mel­le­mø­sten og de sto­re omvælt­nin­ger der er sket i den­ne region de sene­ste år er tema­et i det­te num­mer af Noter. Beteg­nel­sen Det Ara­bi­ske For­år er der del­te menin­ger om, men der er ingen tvivl om at dét der sker i Mel­le­mø­sten i dis­se år atter væk­ker stor opmærk­som­hed, både i det dan­ske sam­fund gene­relt og hos vores elever.

Når vi i vores histo­ri­e­un­der­vis­ning skal aktu­a­li­se­re vores under­vis­ning og gøre arbej­det nær­væ­ren­de for ele­ver­ne er et tema som Det Ara­bi­ske For­år oplagt. Når vi skal ana­ly­se­re de dybe­re histo­ri­ske bag­grun­de er Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten rele­vant. Og når ele­ver­ne skal få for­stå­el­se for de sto­re linjer i f.eks. Mel­le­mø­sten er det Osman­ni­ske Rige/Tyrkiet et godt udgangs­punkt. Dis­se emner bli­ver på for­skel­li­ge vis behand­let i Noter den­ne gang.

Artik­ler

Anders Schultz: Det ara­bi­ske for­år i under­vis­nin­gen s. 9
Hans Hen­rik Faf­ner: Mel­le­mø­stens reli­gi­øse radi­ka­li­ster s. 13
Jens Thod­berg: Rek­tor­net­vær­ket i Palæsti­na s. 19
John Peder­sen, C. Ammen­torp & J. Ander­sen: Marsterclass i Palæsti­na s. 21
Jens Hau­gaard Jen­sen: Stu­di­e­tu­ren går til Istan­bul s.30
Poul Ste­i­ner & Tor­ben Rug­berg: Istan­bul s. 34

Klaus Bjer­re: EUROCLIO 20 år s. 44
Jakob Søren­sen: Mod­stands­da­ta­ba­sen i under­vis­nin­gen s. 56

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *