For­si­de af Noter #237

En stor del af for­må­let med histo­ri­e­fa­get i både grund- og gym­na­siesko­ler er at styr­ke ele­ver­nes bevidst­hed om, at de er histo­ri­e­skab­te såvel som histo­ri­e­ska­ben­de. Den­ne tema­tik var cen­tral ved Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værks kon­fe­ren­ce “Skab Histo­rie” i marts i år og det­te num­mer af Noter deler både navn og tema med kon­fe­ren­cen. Der byg­ges vide­re på ide­en om histo­ri­e­be­vidst­hed som en cen­tral del af demo­kra­tisk dan­nel­se, og der reflek­te­res i artik­ler­ne over, hvor­dan vi som under­vi­se­re kan opkva­li­fi­ce­re, syn­lig­gø­re og, ja; under­vi­se på en måde, så ele­ver­ne net­op opnår erken­del­se af dem selv (og deres under­vi­se­re) som histo­ri­e­skab­te og ‑ska­ben­de væsner.

De før­ste to artik­ler giver læse­ren et ind­blik i gevin­ster­ne ved ind­dra­gel­se af rol­le- og dilem­m­a­spil i under­vis­nin­gen. Mari­an­ne Dietz præ­sen­te­rer i sin arti­kel “Histo­ri­ske rol­le­spil: en vej til bevidst­hed om at være histo­ri­e­skabt og histo­ri­e­ska­ben­de” bru­gen af rol­le­spil i under­vis­nin­gen med fokus på, hvor­dan det giver gro­bund for histo­risk empa­ti og at det­te er afgø­ren­de for erken­del­sen af andres og egne histo­ri­e­skab­te og histo­ri­e­ska­ben­de dimen­sio­ner. Artik­len føl­ges af Jens Aage Poul­sens arti­kel “En histo­ri­e­di­dak­tisk til­gang til at ska­be histo­rie” der inde­hol­der sce­na­ri­e­di­dak­ti­ske reflek­sio­ner om, hvor­dan kre­a­ti­ve lære­pro­ces­ser med ele­ver­ne som med­ska­be­re af histo­ri­en er cen­tra­le og frem­hæ­ver vig­tig­he­den i at appel­le­re til ele­ver­nes møde med for­ti­den for der­i­gen­nem at reflek­te­re over deres frem­tid og bed­re for­stå deres nutid/samtid. Beg­ge artik­ler frem­hæ­ver med hver deres afsæt, hvor­dan dilem­m­a­spil­let om Grøn­lands skæb­ne i 1952 kan bru­ges i undervisningen.

Her­ef­ter præ­sen­te­rer Peter Bro­der­sen i artik­len “Ople­vel­se, anslag og for­for­stå­el­se — Didak­tisk dra­ma­tur­gi i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen”, hvor­dan man som under­vi­ser kan anven­de ople­vel­ser som anslag til et for­løb og der­i­gen­nem øge ele­ver­nes ind­le­vel­se og nys­ger­rig­hed for den for­tid, der under­sø­ges. Med udgangs­punkt i en under­vis­nings-case om 1. ver­denskrig frem­læg­ger Bro­der­sen nog­le kon­kre­te didak­tisk-dra­ma­tur­gi­ske greb og frem­hæ­ver kva­li­te­ter­ne ved at over­fø­re det dra­ma­tur­gi­ske anslag til sin undervisningspraksis. 

I sin arti­kel “At ska­be histo­ri­er og krigs­fo­re­stil­lin­ger om Afg­ha­ni­stan 2001–2021” behand­ler Claus Haas erin­drings­kul­tu­ren omkring fald­ne sol­da­ter med afsæt i en kon­kret min­de­høj­ti­de­lig­hed på flag­da­gen i 2021. Han argu­men­te­rer for, at den­ne dag i 2021 med ret­te kan under­sø­ges med fokus på fun­ge­ren­de og egne krigs­fo­re­stil­lin­ger hos ele­ver­ne for der­i­gen­nem at ret­te fokus på histo­ri­e­be­vidst­hed og historieskabelse.

Emi­lie Kjers­gaard Mor­ten­sen reflek­te­rer i sin arti­kel “Lag på lag af histo­ri­e­ska­bel­se i Oks­bøl” over mulig­he­den for at arbej­de mere syn­ligt med histo­ri­e­be­vidst­hed i under­vis­nin­gen. Med udgangs­punkt i et inter­view med udstil­lings­ansvar­lig inspek­tør ved Var­demu­se­er­ne, Sti­na Troldt­oft And­re­sen og egne ople­vel­ser fra muse­et, gen­nem­går hun for­skel­li­ge lag af histo­ri­e­ska­bel­se i og omkring muse­et FLUGT, og hun argu­men­te­rer for bru­gen af muse­et som case i under­vis­nin­gen med hen­blik på syn­lig­gø­rel­se og opkva­li­fi­ce­ring af historiebevidsthed.

Tema­et afrun­des med Ama­lia Dea Bon­né og Mik­kel Aslak Kou­dal Ander­sens arti­kel “Podcast i histo­ri­e­un­der­vis­ning”. De giver her deres bud på hvor­for og hvor­dan, medi­et kan bru­ges menings­fuldt i faget og ind­dra­ger eksemp­ler på podcast, der kan anven­des, og som gør sær­lig god brug af de kva­li­te­ter, podcast­me­di­et rum­mer i under­vis­nings­sam­men­hæn­ge. Ende­lig giver de nog­le for­slag til, hvor­dan ele­ver­ne selv kan pro­du­ce­re podcast i historieundervisningen. 

I “Det Didak­ti­ske Hjør­ne” præ­sen­te­rer Maria Valen­tin Chri­sten­sen sit fag­di­dak­ti­ske pro­jekt om fag­lig læs­ning i histo­rie. Hun under­stre­ger sin ople­vel­se med ele­ver­nes mang­len­de træ­ning i fag­lig læs­ning og hvor­dan det­te bli­ver en hæm­sko for deres for­stå­el­se af de histo­ri­ske tek­ster og der­for også dele af faget. Hun frem­læg­ger under­sø­gel­sens resul­ta­ter og kom­mer med et bud på nog­le didak­ti­ske red­ska­ber i for­bin­del­se med den fag­li­ge læs­ning i faget.

Søren Bentzen, der er ansat KVUC og har under­vist ord­blin­de­hold i fle­re år, for­tæl­ler i et inter­view om sine erfa­rin­ger med ord­blin­de­ven­lig historieundervisning. 

Han­ne Kra­ge­lund Hjort frem­læg­ger i sin arti­kel “Gen­stan­de i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen”, sine erfa­rin­ger med at ind­dra­ge gen­stan­de i sin under­vis­ning. Hun kon­kre­ti­se­rer i artik­len, hvor­dan hun sam­men med ele­ver­ne har brugt gen­stan­de som kil­de­ma­te­ri­a­le i et for­løb om Japan, samt hvor­dan gen­stan­de er ble­vet ind­dra­get, da det viser sig, at en elev er aktiv vikinereenactor. 

God læse­lyst, Ama­lia Bon­né og Emi­lie Kjers­gaard Mortensen

Histo­ri­ske rol­le­spil – en vej til bevidst­hed om
at være histo­ri­e­skabt og histo­ri­e­ska­ben­de
af Mari­an­ne Dietz
6
En histo­ri­e­di­dak­tisk til­gang til at ska­be histo­rie
af Jens Aage Poulsen
12
Ople­vel­se, anslag og for­for­stå­el­se – didak­tisk dra­ma­tur­gi i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen
af Peter Brodersen
18
At ska­be histo­ri­er og krigs­fo­re­stil­lin­ger om Afg­ha­ni­stan 2001–2021
af Claus Haaas
24
Lag på lag af histo­ri­e­ska­bel­se i Oks­bøl. En didak­tisk reflek­sion om syn­lig­gø­rel­se af histo­ri­e­be­vidst­heds­pro­ces­ser med udgangs­punkt i muse­um FLUGT i Oks­bøl
af Emi­lie Kjers­gaard Mortensen
30
Podcast i histo­ri­e­un­der­vis­ning
af Ama­lia Dea Bon­né & Mik­kel Aslak Koudal
44
Fag­lig læs­ning i histo­rie — et fag­di­dak­tisk pro­jekt
af Marie Valen­tin Christensen
48
Inter­view Med Søren Bentzen om ord­blin­de­ven­lig histo­ri­e­un­der­vis­ning
af Ama­lia Dea Bonné
50
Gen­stan­de i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen
af Han­ne Kragelund
52
(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Region Østjyl­land

Favrskov Gym­na­si­um

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *