I novem­ber 2018 var det 400-året for admiral Ove Gied­des afrej­se mod Indi­en. Gied­de fik, som et led i Chri­sti­an d. IVs mer­kan­ti­li­sti­ske poli­tik, i 1618 til opdrag af sik­re han­del­stra­fik­ken mel­lem Dan­mark og Ostin­di­en. I den anled­ning blev Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen invi­te­ret af For­e­nin­gen Tranque­bar til Kron­borg for at fejre begi­ven­he­den. Vi blev eni­ge om, at et tema­num­mer af Noter om net­op Tranque­bar kun­ne være inter­es­sant. Ikke mindst i lyset af, at der de sene­ste år har været et stort fokus de Vestin­di­ske Øer pga. 100-års jubilæ­et for sal­get af disse. 

Cover til Noter #225

Kolo­ni­a­lis­men i Tranque­bar adskil­ler sig fra den sla­ved­rev­ne kolo­ni­a­lis­me, som eksi­ste­re­de på de Vestin­di­ske øer, så en anden vik­ling kan være giv­tig af få belyst. Her­u­d­over er det vores ind­tryk, så er det småt med gym­na­si­e­ret­tet under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om emnet, hvis blik­ket ven­des fra det, som er udgi­vet på bl.a. Danmarkshistorien.dk.

Vi har været så hel­di­ge, at fle­re bidrag­sy­de­re til Indi­en-bin­det af Gads sto­re 5‑binds værk Dan­mark og kolo­ni­er­ne, har haft tid og lyst til at bidra­ge og der­med bely­se Tranque­bar fra fle­re vink­ler i det­te num­mer af Noter. Her­u­d­over har Rigs­ar­ki­vet ven­ligst bidra­get med en arti­kel om kil­de­ma­te­ri­a­let til Tranquebar.

Vi vil anmo­de om, at der kastes et ekstra blik på For­man­dens beret­ning og Nyt fra Fag­kon­su­len­ten pga den ekstra­or­di­næ­re situ­a­tion med Covid19, som har skabt en ny situ­a­tion for bedøm­mel­se af de afslut­ten­de elever.

God læse­lyst

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *