Hvor­for den aktu­el­le inter­es­se for 1864? Hvor­for sam­les vi om at min­des et af Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste neder­lag? Efter neder­la­get i 1864 blev Dan­mark en af Euro­pas mest har­moni­se­re­de natio­nal­sta­ter. I løbet af 50 år fra 1814 til 1864 for­svandt sto­re befolk­nings­de­le med et andet sprog ud af riget. I næsten 150 år har det dan­ske sam­fund ikke i næv­ne­vær­digt omfang ople­vet mod­sæt­nin­ger af natio­nal karak­ter. Kan den aktu­el­le inter­es­se hæn­ge sam­men med, at den­ne natio­nalt ‑har­moni­ske
stat i dis­se år er under pres fra frem­me­de kulturer?

Neder­la­get i 1864 udlø­ste en af krigstrau­mer præ­get kul­tur­til­stand, som gen­nem­sy­re­de det dan­ske sam­fund i de næste årti­er. Myte­dan­nel­sen omkring Niels Kjeld­sen er et eksem­pel på bestræ­bel­ser­ne på at kom­me ud på den anden side af trau­mer­ne. ”Hvad udad tabes skal indad vindes”.

Har den aktu­el­le inter­es­se for 1864 sam­men­hæng med det dan­ske sam­funds behov for at bear­bej­de trau­mer­ne efter hjem­kom­sten fra neder­lag i Irak og Afghanistan?

Med det­te Jubilæumsnum­mer 200 af Noter om 1864 lan­ce­rer vi før­ste års­tal-tema for Noter i 2014. De øvri­ge num­re vil lige­le­des sæt­te fokus på andre jubilæums­mar­ke­rin­ger: 1914, 1814, 1014.

Artik­ler

Inge Adri­an­sen: Anden Slesvig­ske Krig i 1864 – for­hi­sto­rie, for­løb og føl­ger ……18
Hans Vam­men: Angst og ansvar i dansk poli­tik 1848–1864: De Natio­nal­li­be­ra­le …30
Micha­el Bregns­bo: Kri­gen 1864 i et dansk impe­ri­e­per­spek­tiv …29
Ger­ret Sch­la­ber: Tysk erin­drings­bil­le­de af kri­gen i 1864 ..35
Inge Adri­an­sen: 1864-kri­gen i erin­drings­kul­tu­ren ……44
Met­te Liv Sko­v­gaard: Ele­ver nyfor­tol­ker 1864 på muse­um 55

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *