I Noters serie af num­re med års­talste­ma er vi nu kom­met til 1814. Hvor de tid­li­ge­re års­talsnum­re (om 1864 og 1914) enty­digt refe­re­re­de til én bestemt begi­ven­hed, så er betyd­nin­gen af ”1814” mere fler­ty­dig. 1814 er selv­føl­ge­lig året, hvor Dan­mark ”tab­te Nor­ge”. Den over 400 år gam­le uni­on blev opløst, og udvik­lin­gen hen imod en selv­stæn­dig norsk natio­nal­stat tog sin begyn­del­se.
Men 1814 er også året, hvor de nye sko­le­love kom, som (med stør­re eller min­dre ret) fejres som grund­læg­gel­sen af den dan­ske fol­ke­sko­le. Ende­lig er 1814 også året, hvor kro­ne­de hove­d­er diplo­ma­ter fra hele Euro­pa sam­le­des i Wien, for at etab­le­re en ny orden oven på den fran­ske revo­lu­tion og Napo­leon­kri­ge­nes tur­bu­lens. Alle dis­se aspek­ter af ”1814” vil bli­ve behand­let i det­te nr. af Noter.

Artik­ler

Ras­mus Glent­høj: På afgrun­dens rand ……………8
Odd Arvid Stor­s­ve­en: Dan­mark – en del av Nor­ge — Dansk virk­nings­hi­sto­rie i Nor­ge før og etter 1814.. .……16
Her­dis Wiig: I anled­ning 1814: Dan­mark og Nor­ge i norsk histo­ri­e­un­der­vis­ning …………………………….. 23
Per­nil­le Son­ne: Sko­lepligt eller under­vis­nings­pligt? Sko­le­love­ne af 1814 …………………………….…28
Claus Møl­ler Jør­gen­sen: Kon­gres­sen i Wien 1814–15 ………………………………………………………34

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Inter­na­tio­nalt udvalg

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *