Noter #210: Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les fortid

Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne i Noter #210

I Grøn­land blev det af en nyvalgt rege­rings­ko­a­li­tion i 2013 beslut­tet, at der skul­le opret­tes en for­so­nings­kom­mis­sion i Grøn­land. For­so­nings­kom­mis­sio­nen blev en rea­li­tet i 2014 og den skal fort­sæt­te arbej­det frem til udgan­gen af 2017 med mulig­hed for for­læn­gel­se. For­ud for og i kølvan­det på den­ne beslut­ning har rela­tio­nen mel­lem Grøn­land og Dan­mark — tid­li­ge­re, nu og frem­over — været hef­tigt debat­te­ret i for­skel­li­ge fag­li­ge og ikke-fag­li­ge fæl­les­ska­ber i, uden for og på tværs af Grøn­land og Dan­mark. Tema­et for det­te num­mer af noter har vi der­for kaldt for: Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les fortid.

Inden vi præ­sen­te­rer hver enkelt arti­kel, skal det næv­nes, at redak­tø­rer­ne bag det­te num­mer af noter har for­søgt at få bidrag fra både grøn­land­ske og dan­ske histo­ri­ke­re. Det er ikke lyk­ke­des. Vi brin­ger ude­luk­ken­de dan­ske bidrag. Til gen­gæld er det lyk­ke­des at få den grøn­land­ske poli­ti­ker, tid­li­ge­re for­mand for Grøn­lands Lands­sty­re 2013–2014 Aleqa Ham­mond (MF for Siumut), til at skri­ve bla­dets ind­le­den­de arti­kel under over­skrif­ten: ”Bag­grun­den for Grøn­lands for­so­nings­kom­mis­sion og for­må­let med den”.

Thor­kild Kjær­gaard (Histo­ri­ker, 2002–2015 Grøn­lands Uni­ver­si­tet i Nuuk) uddy­ber i en arti­kel, ”Kolo­ni­en Grøn­land – et intel­lek­tu­elt bed­rag”, der ikke tid­li­ge­re har været publi­ce­ret, sine syns­punk­ter på den dansk-grøn­land­ske rela­tion og stil­ler spørgs­må­le­ne: Hvad er en kolo­ni? Hvad er et impe­ri­um? På den bag­grund udfol­der Kjær­gaard sin argu­men­ta­tion for, at Grøn­land aldrig var en kolo­ni. Bl.a. ved at kom­me ind på: — hvor­dan Grøn­land kom til at ind­gå i et nor­disk impe­ri­um, —  hvor­når for­fædre­ne til de nuvæ­ren­de grøn­læn­de­re er ind­van­dret til Grøn­land, — at inu­it ved Hans Ege­des ankomst til Grøn­land blev behand­let som lands­mænd, — hvad det var, der ske­te under afko­lo­ni­se­rings­pro­ces­sen i 1945.

Søren Rud (Histo­ri­ker ved Køben­havns Uni­ver­si­tet) gør i en ny arti­kel: ”Hvad er kolo­ni­a­lis­me? Den dansk-grøn­land­ske rela­tion til debat” kort rede for debat­ten om for­tolk­nin­gen af den dansk-grøn­land­ske for­tid, som den har udfol­det sig siden den grøn­land­ske rege­ring i 2013 beslut­te­de at opret­te en for­so­nings­kom­mis­sion i Grøn­land. Her­ef­ter præ­sen­te­res nog­le over­vej­el­ser over begre­ber­ne kolo­ni og kolo­ni­a­lis­me. På den bag­grund ven­der Søren Rud til­ba­ge til dis­kus­sio­nen om den dansk-grøn­land­ske rela­tion. Her for­hol­der Rud sig bl.a. til med­debat­tø­ren Thor­kild Kjær­gaards udsagn fra 2014 og 2015, om at Grøn­land aldrig har været en kolo­ni. Ruds arti­kel kan natur­lig­vis også hol­des op mod Kjær­gaards nye­ste arti­kel (se ovenfor).

Poul Due­da­hl (Histo­ri­ker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet) kom­mer i sin arti­kel ”Eski­mo­kra­ni­er” bl.a. ind på for­ske­ren Anders Retzi­us´ idé om at alle ver­dens racer kun­ne opde­les i kort­skal­ler og langskal­ler, eller ret­te­re blan­din­ger af de to grund­ty­per og med natio­na­le uds­ving, der gjor­de det muligt natur­vi­den­ska­be­ligt at for­kla­re alle natio­ners ejen­dom­me­lig­he­der og ind­byr­des for­hold, for­di de angi­ve­ligt var et udtryk for gra­den af race­blan­ding. I artik­len kan man læse om de resul­ta­ter man nåe­de frem til med hen­syn til eski­mo­er­ne i Grøn­land, og om hvor­vidt race­an­tro­po­lo­gi­en, ud over i en bio­lo­gisk sam­men­hæng, også blev brugt i en poli­tisk sammenhæng.

Win­nie Færk (Lek­tor i histo­rie, dansk og reto­rik på Esper­gær­de Gym­na­si­um og Hf og med­lem af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se) kom­mer i sin arti­kel ”Lærings­per­spek­ti­ver i et for­løb om: ”Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les for­tid” ind på, hvor­dan et under­vis­nings­for­løb med fokus på kam­pen om Grøn­land-Dan­marks fæl­les for­tid kan til­ret­te­læg­ges. Her er fokus på erin­drin­ger, for­tæl­lin­ger og fag­li­ge for­tolk­nin­ger af den fæl­les for­tid, med ind­dra­gel­se af begre­ber, der har at gøre med histo­ri­e­be­vidst­hed, erin­drings­hi­sto­rie og historiebrug.


Tho­mas P. Larsen

Suzan­ne Gud­b­jerg-Han­sen, Tho­mas P. Lar­sen og Ulrik Lav­t­sen (Lek­tor i histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion på KVUC) stil­ler, med udgangs­punkt i eget under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, spørgs­må­let: ”Hvor­for væl­ge Grøn­land i faget KS? ”. Du får sva­re­ne ved at læse artik­len, der bl.a. kom­mer ind på, hvor­dan og hvor­for Grøn­land appel­le­rer til kur­si­ster­nes nys­ger­rig­hed, for­hol­det mel­lem emnet Grøn­land og KS-lære­pla­nen samt materialesituationen.

Jakob Gotts­chau (jour­na­list og pris­be­løn­net doku­men­ta­rist) og Mar­tin Bre­um (jour­na­list og for­fat­ter til bl.a. ”Bal­la­den om Grøn­land”) har skre­vet en arti­kel med tit­len ”Rigs­fæl­les­ska­bets Histo­rie”. Den omhand­ler over­vej­el­ser­ne bag og til­bli­vel­sen af seks tv-doku­men­ta­rer som i febru­ar og marts 2016 blev vist på DR‑K og som nu er til­gæn­ge­li­ge for os alle på EMU´en og DR.dk/gymnasium.

Uden for tema:


Han­ne Mor­ten­sen
Halv­dags­kur­sus om Arme­ni­en og Kaukasus

Ansvar­lig for Histo­rie B.

Han­ne Mor­ten­sen (Lek­tor i histo­rie og dansk på KVUC og med­lem af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se) har været på toda­ges semi­nar i Tal­linn. For­må­let med semi­na­ret var at udvik­le under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og meto­der, som måske kan mod­ar­bej­de kon­flik­ter og imø­de­kom­me mang­fol­dig­hed i Euro­pa. Det er der kom­met en tan­ke­væk­ken­de arti­kel ud af med tit­len: ”I don´t like the… ”. 

fattiggård
Scre­en­dump

Jep­pe Wich­mann Ras­mus­sen, muse­ums­in­spek­tør, Dan­marks Forsorgs­mu­se­um har skre­vet en arti­kel med tit­len: ”Fat­tig­gård eller fjen­deland”. Den hand­ler om et digi­talt dilem­m­a­spil til gym­na­siesko­len og udsko­lin­gen. Spil­let er udvik­let af Dan­marks Forsorgs­mu­se­um i sam­ar­bej­de med Hor­sens muse­um, spil­ud­vik­ler­fir­ma­et Trip­le­de­sign og en under­vis­nings­kon­su­lent. Læs mere om spil­let  i bladet.

God for­nø­jel­se!

Win­nie Færk og Han­ne Mortensen

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *